1.4. Список литературы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 

1. Общая теория права и государства./ Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юрист, 1994.

2. Общая теория права./ Под ред. В.К. Бабаева. Н.Новгород, 1993.

3. Теория права и государства./ Под ред. Н.А. Катаева и В.В. Лазарева. Уфа, 1994.

4. Общая теория права./ Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995.

5. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства./ Под ред.  АБ. Венгерова. М., 1995.

6. Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. М., 1995.