Тема 15. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

1. Поняття валюти та валютних операцій

Валютний ринок належить до однієї з найважливіших складових грошового ринку держави і тому потребує державного регулювання. За роки незалежності України та формування її валютного ринку було розроблено законодавчу та нормативно-правову базу, створено інституційні форми організації валютних відносин, створена національна валютна система тощо. Водночас динамізм валютних відносин, їх інтернаціоналізація потребують постійного вдосконалення чинного законодавства, приведення його у відповідність із сучасними економічними реаліями, що впливає на підтримання стабільності національної грошової одиниці України та підвищення авторитету країни на міжнародному ринку.

 

Чинне законодавство визначає валюту України як грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у вкладах в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.

 

Відповідно іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

 

Як інструмент обігу використовуються також платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в національній чи іноземній валюті або банківських металах.

 

Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

 

Валютні цінності: іноземна валюта, платіжні документи та фондові цінності в іноземній валюті, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, за винятком ювелірних та побутових виробів.

 

Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності.

 

Види валютних операцій:

 

— пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

 

— пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

 

— пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

 

Учасники валютних операцій:

 

— центральний банк держави;

 

— валютні біржі;

 

— банківські установи;

 

— підприємства та кредитно-фінансові установи, що здійснюють зовнішньоекономічні операції;

 

— підприємства, міжнародні корпорації та фінансові установи, що здійснюють іноземні вкладення активів;

 

— фізичні особи;

 

— валютні брокерські фірми.

 

Усі вони виступають агентами валютного ринку. Валютний ринок як економічна категорія відображає певну сукупність відносин, пов'язаних зі здійсненням операцій з купівлі-продажу валютних цінностей та руху іноземних капіталів.

 

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контрою" та Закону України "Про банки і банківську діяльність" валютні операції здійснюються банками та іншими фінансовими установами на основі ліцензії Національного банку.

 

Види ліцензій залежно від тривалості дії, характеру та тривалості валютних операцій:

 

- індивідуальні - видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції

 

- генеральні - видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання

 

Здійснюючи державне регулювання відносин у сфері обігу валюти, органи державної влади втілюють валютну політику. Валютна політика - це сукупність заходів, що здійснюються у сфері міжнародних економічних відносин відповідно до поточних та стратегічних цілей економічної політики країни. Завдання валютної політики:

 

— забезпечення стабільності економічного зростання,

 

— стримування зростання безробіття та інфляції,

 

— підтримка рівноваги платіжного балансу. Основою валютної політики країни є вибір режиму валютних курсів, який відповідає економічному стану держави та її зовнішньоекономічним відносинам. Функції валютних курсів:

 

— сприяння інтернаціоналізації грошових відносин;

 

— сприяння об'єднанню та стабільному розвитку фінансових ринків;

 

— порівняння рівнів та структури цін, а також результатів виробничої діяльності в окремих країнах;

 

— порівняння національної та інтернаціональної вартості на національних та світових ринках;

 

— перерозподіл національного продукту між окремими країнами;

 

— інтернаціоналізація господарських зв'язків тощо. Валютний курс є своєрідною формою ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти, і визначається співвідношенням між національною грошовою одиницею та відповідно іноземною валютою, виходячи насамперед з їх купівельної спроможності. При встановленні валютного курсу значну роль відіграє конвертованість валюти, за якою здійснюється операція, оскільки вона впливає на купівельну спроможність валюти.

 

Під конвертованістю валюти розуміють її здатність обмінюватися на валюти інших країн та міжнародні платіжні засоби. Розрізняють повну та часткову конвертованість. Головний критерій такого розмежування полягає у відсутності або наявності валютних обмежень у законодавстві країн, що здійснюють емісію цих валют.

 

Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до законодавства України про валютне регулювання. Види валют залежно від рівня їх конвертованості відповідно до Класифікатора іноземних валют НБУ:

 

1) вільно конвертовані валюти, які без обмежень обмінюються на інші валюти;

 

2) валюти з обмеженою конвертованістю;

 

3) неконвертовані валюти, які не обмінюються на інші валюти і курси яких НБУ не визначає.

 

Фактори, що визначають форми й методи проведення валютної політики:

 

— конкретні умов розвитку економіки;

 

— стан платіжних балансів;

 

— стан міжнародних відносин;

 

— внутрішня та зовнішня політики держави. Форми та методи валютної політики:

 

— валютні обмеження - система нормативних правил, що встановлені в адміністративному або законодавчому порядку та спрямовані на обмеження операцій з іноземною валютою та іншими валютними цінностями (зокрема, державний контроль над операціями, обмеження переказів за кордон, блокування валютної виручки);

 

— зміна паритетів валют (девальвація - зменшення офіційного золотого змісту грошової одиниці країни або зниження її курсу щодо валют інших країн, яке здійснюється у законодавчому порядку та ревальвація -збільшення золотого змісту грошової одиниці або підвищення її курсу щодо валют інших країн, яке здійснюється державою в офіційному порядку);

 

— регулювання ступеня конвертованості валюти;

 

— режим валютного курсу;

 

— дисконтна та девізна політика, в тому числі валютні інтервенції - втручання центральних банків у валютні операції з метою підвищити або знизити курс валюти своєї країни або іноземної валюти.

 

У тих випадках, коли країна зацікавлена у підвищенні курсу своєї валюти, центральний банк вдається до масового продажу іноземної та купівлі національної валюти. Якщо ж ставиться протилежна мета - зниження курсу національної валюти, - здійснюється масова купівля іноземної та продаж національної валюти.

 

Аналізуючи положення теорії фінансового та господарського права, можна зробити висновок, що валютна система становить державно-правову форму організації міжнародних валютних (грошових) відносин держав.

 

Національна валютна система складається з таких елементів:

 

1) національна валюта;

 

2) умови обрання «мостів» валюти держави;

 

3) паритет національної валюти;

 

4) режим курсу національної валюти;

 

5) наявність або відсутність валютних обмежень у країні;

 

6) національне регулювання міжнародної валютної ліквідності країни;

 

7) регламентація використання міжнародних кредитних коштів обігу;

 

8) режим національного валютного ринку і ринку золота;

 

9) державні органи, що обслуговують та регулюють валютні відносини країни.

 

Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здійснюючи валютні інтервенції шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти щодо іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні. Економічну суть золотовалютних резервів становлять фонди коштів, що створюються для забезпечення стабільності власної грошової одиниці та платоспроможності держави.

2. Організація валютного регулювання

Валютне регулювання - це сукупність законодавчих норм і економічних заходів, що реалізуються державними органами з метою формування і вдосконалення національної валютної системи країни з урахуванням структури принципів світової валютної системи, забезпечення валютної стабільності і ефективного формування механізму валютно-фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

 

Під валютним регулюванням розуміється діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків та порядок здійснення операцій з валютними цінностями. Ринкове і державне валютне регулювання доповнюють одне одного: при цьому ринкове регулювання основане на конкуренції й породжує стимули розвитку; відповідно валютне регулювання спрямоване на визначення негативних наслідків ринкового регулювання валютних відносин. Здійснення валютного регулювання покладається чинним законодавством на органи державної влади, що проводять економічну та грошово-кредитну політику.

 

Напрямки валютного регулювання:

 

— формування і оновлення законодавчої і нормативної бази зовнішніх валютно-фінансових відносин;

 

— формування механізму щоденного валютного контролю, перед яким поставлено завдання забезпечувати дотримання учасниками зовнішньоекономічної діяльності при виконанні валютних операцій валютного законодавства;

 

— Національний банк України, а також уряд України, керуючись поставленими цілями макроекономічної політики, здійснюють в межах своєї компетенції поточний оперативний вплив на функціонування валютного механізму: визначають режим валютного курсу гривні по відношенню до іноземних валют, регулюють динаміку ринкового валютного курсу, вживають заходи, направлені на забезпечення достатнього рівня і найбільш ефективної структури офіційних золотовалютних резервів, проводять погашення державних зовнішніх боргових зобов'язань, здійснюють вплив на основні види зовнішньоекономічної діяльності, а також на стан платіжного балансу.

 

Особливості правового регулювання обігу і використання валютних цінностей на території України:

 

1) це регулювання є комплексною галуззю законодавства і в такій якості включає в себе публічно-правові і приватно-правові норми, норми, що регулюють діяльність громадян, банків, органів держави, які здійснюють валютний контроль;

 

2) постійна зміна вказаних норм і окремих правових пунктів;

 

3) правове регулювання здійснюється різними відомствами

 

окремо, хоча в деяких випадках застосовуються спільні

 

правові акти.

 

Етапи законодавчого регулювання валютних операцій в Україні:

 

— етап адміністративного регулювання, на якому регулювання здійснювалось державними органами у вигляді нормативів або довгострокових валютних коефіцієнтів,

 

— етап аукціонного регулювання, що почався проведенням валютних аукціонів і встановленням біржового курсу валюти,

 

— етап продажу валютної виручки і створення валютного резерву України, який в банківському обслуговуванні клієнтів поділяється на два етапи:

 

• період продажу виручки в цей резерв за офіційним курсом,

 

• період добровільного продажу 50% виручки на валютній біржі або уповноваженим банком за комерційним курсом.

 

Функції Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання:

 

— участь у складанні платіжного балансу України;

 

— забезпечення формування Державного валютного фонду України і розпорядження ним;

 

— визначення порядку використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

 

Функції Національного банку України у сфері валютного регулювання:

 

— здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної політики України;

 

— складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

 

— контролює додержання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

 

— у разі потреби ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;

 

— видає обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;

 

— нагромаджує, зберігає й використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

 

— видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;

 

— встановлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, курсів валютних цінностей;

 

— встановлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

 

— забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

 

Правові акти, що регулюють валютні відносини, пов'язані з забороною, обмеженням і регламентуванням операцій з валютою і валютними цінностями, містять норми адміністративного, конституційного, фінансового і цивільного права, які в більшості носять імперативний характер, не допускають ніяких відступів від правил поведінки суб'єктів правовідносин, базуються на владному методі регулювання відносин і, таким чином, є нормами публічного права.

 

В Україні валютне регулювання базується на Конституції України та Законі України "Про Національний банк України", Декреті Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Митному кодексі України, Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також нормативних актах Національного банку України, що визначають правові засади організації валютного регулювання й контролю.

 

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" містить визначення таких понять, як "валюта України", "іноземна валюта", "валютні операції", "монетарні метали". Він визначає основні принципи здійснення валютних операцій і валютного регулювання, визначає повноваження державних органів та функції банків України в регулюванні валютних операцій, права і обов'язки юридичних і фізичних осіб у відносинах володіння, користування і розпорядження валютними цінностями, відповідальність за порушення валютного законодавства.

 

Основними правовими актами Національного банку України, що регулюють валютні операції, є: інструкції "Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських документів і платіжних карток через митний кордон України", "Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон", положення "Про валютний контроль", "Про відкриття і функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів в іноземній валюті і кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в гривні", "Правила використання готівкової іноземної валюти", "Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України".

 

Щодо валютних відносин можуть застосовуватись міжнародні угоди, учасниками яких є Україна. Україна приєдналась до статті 8 Статуту Міжнародного валютного фонду, так як створила керований валютний ринок і стабільну національну валюту. Гривня отримала міжнародне визнання як конвертована за поточними операціями валюта.

 

Свого часу Україна як незалежна держава заявила про прагнення забезпечити конвертованість національної валюти, підписавши ще в 1992 р. статті Угоди Міжнародного валютного фонду (Статут МВФ) та взявши на себе зобов'язання щодо організації власної валютної системи, передбачені статтею XIV Статуту МВФ. 24 вересня 1996 р. Україна заявила про прийняття зобов'язань за статтею VIII Статуту МВФ, що свідчило про офіційне міжнародне визнання гривні конвертованою за поточними операціями.

3. Правовий режим валютного контролю

Валютний контроль в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, уповноваженими банками, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв'язку.

 

Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Основні напрямки валютного контролю:

 

— визначення відповідності валютних операцій чинному законодавству і наявність необхідних для них ліцензій і дозволів;

 

— перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній валюті перед державою;

 

— перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті;

 

— перевірка повноти і об'єктивності обліку та звітності по валютних операціях, а також по операціях нерезидентів у валюті України.

 

Повноваження державних органів і банківської системи в сфері валютного регулювання визначені Декретом Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

 

Контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів виконують банки, що здійснюють ці операції.

 

Фінансовий контроль валютних операцій проводить також Державна податкова інспекція.

 

Контроль за дотриманням правил поштових переказів і пересиланням валютних цінностей через митний кордон України здійснює Міністерство зв'язку України, а переміщення цінностей через митний кордон здійснює Державний митний комітет України.

 

Валютному контролю підлягають операції, що проводяться резидентами і нерезидентами, а також зобов'язання по декларуванню валютних цінностей та іншого майна резидентів, що знаходиться за межами України. Органи, що здійснюють валютний контроль, наділені повноваженнями вимагати і отримувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про їх валютні операції, а у випадках виявлення порушень - застосовувати фінансові санкції.