Тема 10. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

1. Поняття і функції страхування

Економіка - це господарська система, яка забезпечує задоволення індивідуальних і суспільних потреб людей шляхом створення та споживання життєвих благ. Як будь-яка система, економіка вимагає для успішного розвитку неперервності цього процесу. Але суспільне виробництво постійно стикається з протиріччями між елементами цієї системи, що обумовлює появу несприятливих подій, наслідком яких є майнові збитки. Необхідність попередження і відшкодування збитків, завданих несприятливими подіями, породжує в суспільстві відносини, які формують зміст економічної категорії "страховий захист". Сутність страхового захисту полягає в направленні частини валового продукту на створення страхового фонду для здійснення попереджувальних заходів щодо негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних з ними витрат. До фондів страхового захисту відносяться централізовані резервні фонди держави, децентралізовані фонди (при самострахуванні), а також фонди, створювані методом страхування.

 

Страхування служить для компенсації випадково виникаючих матеріальних збитків шляхом взаємних внесків багатьох осіб. Змістом страхування є система замкнених відносин між її учасниками по перерозподілу збитків від настання страхових подій як по територіальному розміщенню, так і в часі. Об'єктом страхування є формування цільових страхових фондів за рахунок грошових внесків і відшкодування з фонду можливого збитку застрахованих.

 

Функції страхування:

 

— ризикова - перерозподіл грошової маси серед учасників страхування у зв'язку з настанням наслідків страхових випадків;

 

— попереджувальна - фінансування за рахунок страхового фонду заходів по зменшенню вірогідності настання події або зменшенню можливих негативних наслідків при настанні страхових випадків (превентивні заходи);

 

— накопичувальна - утворення страхових резервів як умова акумуляції грошових коштів; здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями;

 

— контрольна - контроль за цільовим формуванням і використанням грошових коштів із страхового фонду.

2. Основні галузі і види страхування

Види страхування_в залежності від об'єктів страхування (згідно з Законом України "Про страхування"):

 

— особисте - об'єктом є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям, працездатністю або з додатковою пенсією;

 

— майнове - об'єктом є майнові інтереси, пов'язані з володінням, використанням і розпорядженням майном;

 

— відповідальності - об'єктом є майнові інтереси, пов'язані з необхідністю здійснити відшкодування завданого збитку третім особам.

 

Галузі страхування:

 

- загальнообов'язкове

 

- приватне страхування

 

- державне

 

- соціальне страхування

 

Риси правовідносин, що виникають при здійсненні обов'язкового державного соціального страхування як фінансовими правовідносинами:

 

— ці відносини завжди мають грошовий характер;

 

— одна із сторін правовідносин (страховик) наділений державою владними повноваженнями по відношенню до інших учасників відносин, тобто відсутня рівність сторін;

 

— відносини по здійсненню обов'язкового державного соціального страхування виникають, змінюються і призупиняються на основі закону, а не волевиявлення сторін.

 

Види загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні в залежності від страхового випадку:

 

— пенсійне страхування;

 

— страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням;

 

— медичне страхування;

 

— страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які тягнуть за собою втрату працездатності;

 

— страхування на випадок безробіття. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян України:

 

— законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного страхування;

 

— обов'язкове страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору й інших умовах, передбачених законодавством про працю, і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

 

— надання права отримання виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхування особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю;

 

— обов'язковість фінансування страховими фондами витрат, пов'язаних з наданням матеріального забезпечення і соціальних послуг в обсягах, передбачених законодавством за окремими видами загальнообов'язкового соціального страхування;

 

— солідарність і субсидування;

 

— державні гарантії реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

 

— забезпечення рівня життя, не нижче прожиткового, встановленого законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат і допомоги, які є основним джерелом існування;

 

— цільове використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

 

— паритетність представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

 

Правовідносини, які виникають при приватному страхуванні, - це цивільно-правові відносини. Для цих відносин характерна рівність сторін, яка зберігається навіть при здійсненні обов'язкових видів страхування, передбачених Законом України "Про страхування".

 

Приватне страхування

 

Страховики - юридичні особи, створені в формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відловідальністю

 

Страхувальники - юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали договір страхування, сплатили відповідні платежі і мають право у випадку настання страхового випадку отримати відшкодування в межах страхової суми

 

Види страхування за формою проведення:

 

— добровільне;

 

— обов'язкове.

 

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі угоди між страховиком і страхувальником. Загальні умови та порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, які розробляються страховиком самостійно і підлягають обов'язковій реєстрації. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договору страхування.

 

Види добровільного страхування:

 

— страхування життя;

 

— страхування від нещасних випадків;

 

— медичне страхування (неперервне страхування здоров'я);

 

— страхування здоров'я на випадок хвороби;

 

— страхування залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту;

 

— страхування вантажів і багажу;

 

— страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ;

 

— страхування майна;

 

— страхування громадянської відповідальності власників наземного транспорту; відповідальності власників повітряного, водного транспорту;

 

— страхування відповідальності перед третіми особами;

 

— страхування інвестицій;

 

— страхування фінансових ризиків;

 

— страхування виданих гарантій (поручительств) і прийнятих гарантій;

 

— страхування медичних витрат.

 

Обов'язкове страхування - це страхування, яке здійснюється на основі законодавства, яким визначаються загальні умови і порядок проведення обов'язкового страхування. Порядок і правила проведення обов'язкового приватного страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обов'язковість страхування встановлюється державою, як правило, коли надання грошової допомоги стосується інтересів не тільки конкретної особи, яка постраждала, а й суспільних інтересів.

 

Слід сказати, що якщо обов'язковість страхування відповідальності не викликає сумнівів, то доцільність обов'язковості майнового страхування сумнівна.

 

Особливим видом обов'язкового приватного страхування є державне обов'язкове особисте страхування певних видів державних службовців. Особливість даного виду страхування полягає в порядку проведення та в тому, що страхувальником є держава (страхові платежі сплачуються за рахунок Державного бюджету).

 

Види державного обов'язкового особистого страхування:

 

—військовослужбовців і військовозобов'язаних, викликаних на збори;

 

— осіб рядового, начальницького і вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;

 

— медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;

 

— працівників митних органів;

 

— працівників прокуратури;

 

— посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби;

 

— посадових осіб податкових інспекцій;

 

— посадових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;

 

— посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;

 

— працівників лісової охорони;

 

— життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

 

— і здоров'я суддів.

3. Відносини у сфері страхування, що регулюються фінансовим правом

Відносини у сфері страхування регулюються правовими нормами різних галузей права. Здійснення соціального страхування в значній мірі урегульовується нормами трудового права. Відносини приватного страхування регулюються в першу чергу правовими нормами цивільного права. Державне управління в страхуванні регулюється правовими нормами адміністративного права.

 

Зараз в Україні у сфері страхування фінансово-правовими нормами регулюються відносини між:

 

Страхувальниками і фондами соціального страхування з приводу здійснення обов'язкового державного соціального страхування.

 

Страховиками і державою в особі податкових інспекцій з приводу внесення ними податків, зборів і інших обов'язкових платежів у Державний бюджет України, а також внесків у державні цільові фонди, передбачені нормативними актами держави.

 

Страховиками і державою в особі центральних органів виконавчої влади з приводу придбання страховиком цінних паперів, що емітуються державою. В них страхові компанії можуть розміщувати страхові резерви.

 

Національною акціонерною страховою компанією "Оранта" і державою з приводу обов'язкового особистого державного страхування працівників, службовців Верховної Ради України, прокуратури України, Митного комітету України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного управління казначейства України, державної Контрольно-ревізійної служби України.

 

Законом України "Про страхування" регламентуються умови діяльності страхових компаній. Вони можуть бути створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств чи товариств з додатковою відповідальністю. Для них визначається мінімальний розмір статутного фонду.

 

Для здійснення страхової діяльності необхідне отримання ліцензії. У подальшому обов'язковим є створення резервних фондів, регламентується порядок здійснення інвестиційної та фондової діяльності.

 

Слід сказати, що відносини в галузі страхування регулюються нормами цілого ряду інших галузей права, насамперед цивільного, тому страхування як юридичний інститут вивчається не лише у фінансовому праві.