Notice: Undefined index: section in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 4

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 82

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 88

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 90

Notice: Undefined variable: site_content in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 137
ПЕРЕДМОВА : Конституційне право зарубіжних країн - В.М. Шаповал : Большая юридическая библиотека

ПЕРЕДМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Дано загальну характеристику конституцiйно-правового регулювання в зарубiжних країнах. Зокрема, визначено поняття, предмет i систему конституцiйного права, його суб'єкти та джерела.

Аналiзуються проблеми конституцiйно-правової вiдповiдальностi. Значне мiсце вiдведено питанням взаємодiї конституцiйного права i суспiльства, а також характеристицi держави як суб'єкта вiдповiдних правовiдносин. Розглянуто основнi конституцiйно-правовi iнститути в зарубiжних країнах, придiлено увагу конституцiйно-правовому статусу особи.

Рецензенти: д-р юрид. наук В.Н. Денисов (iн-т держави i права НАН України), д-р юрид. наукiЛД Юзьков} (Київський ун-т iм. Тараса Шевченка)

Ш24

Шаповал В.М.

Конституцiйне право зарубiжних   країн: Пiдручник.       - К.:     АртЕк, Вища шк., 1997.- 264 с. Е^ 966-505-075-3

Ш 1206000000-07 Без оголошення

97     _^-*~-

Львiвська вдаси.

унiверсальна наукова

бiблiетвка

 

В.М. Шаповал, 1997 Ю.Ф.Назаренко, обкладинкаї <АртЕк>, комп'ютерний

 

Навчальний курс конституцiйного права за-рубiжних країн присвячений узагальненiй характерис-тицi державно-правової теорiї i практики країн свiту, кiлькiсть яких наближається до двохсот. Цi країни рiзняться рiвнем економiчного, соцiального, полiтичного розвитку, що й зумовлює особливостi конституцiйно-пра-вового регулювання. Найбiльший iнтерес об'єктивно ви-кликають розвинутi країни. Саме в них iсторично запо-чатковано становлення сучасного конституцiйного права. i сьогоднi їхнiй державно-правовий досвiд є орiєнтиром. Природно, що найбiльшу увагу в пiдручнику придiлено конституцiйному праву саме розвинутих країн.

Вивчення курсу конституцiйного права за-рубiжних країн має ряд аспектiв. По-перше, сприяє полiтичному самопiзнанню, розумiнню мiсця i ролi неза-лежної України у свiтi. По-друге, пiд час розгляду пи-тань курсу аналiзуються данi загальної iсторiї, еко-номiки, полiтики i культури, а також iнша iнформацiя, що не належить безпосередньо до юридичних наук. По-третє, виникає потреба розгляду цiлого ряду положень теорiї держави i права, а також галузевих юридичних дисциплiн. i нарештi, вивчення змiсту конституцiйної теорiї i практики має сприяти розв'язанню питань дер-жавотворення в нашiй країнi. Це не означає, що за-рубiжний досвiд в усiх випадках являє собою готовi зраз-ки для запозичення, проте саме такий досвiд, концент-ровано виражений у теорiї i практицi розвинутих країн, можна сприймати як своєрiдне мiрило для прогнозуван-ня конституцiйного розвитку України.

Конституцiйне право зарубiжних країн як нав-чальна дисциплiна - це система знань про вiдповiдну га-лузь i науку. Навчальний курс побудований таким чи-ном, щоб забезпечити послiдовне й логiчне викладення матерiалу, розкрити' змiст основних положень консти-туцiйної теорiї, вiдповiдного правового регулювання i полiтичної практики, пов'язаної з таким регулюванням.

Навчальний курс конституцiйного права за-рубiжних країн має спецiалiзований, подiтико-право-вий характер. Його вивчення-є важливою передумовою не тiльки юридичної, а й загальнотеоретичної пiдго-товки студентiв, розширення їхнiх свiтоглядних уяв-' день. Такий характер навчального курсу зумовлений особливостями самої галузi конституцiйного права.