Список  використаної та  рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 

Конституція України. — К., 1996.

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 ро­

ку // Відомості Верховної Ради України *. — 1990.— № 31.

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 33.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

от 4 ноября 1950 года // Международные акты о правах человека. —

М., 1998.

Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 року // Віче. —

1993. - № 6.

Общая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Между­

народные акты о правах человека. — М., 1998.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Права лю­

дини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних

організацій. — Амстердам; К., 1996.

Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року // ВВР. —

1991. - № 20.

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 14.

Закон України "Про утворення Кабінету Міністрів Української

РСР" від 18 квітня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 19.

Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" від

23 квітня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 25.

Закон України "Про перелік Міністерств та інші центральні органи

державного управління Української РСР" від 13 травня 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 26.

Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 36.

Закон України "Про Всеукраїнський та місцеві референдуми" від

З липня 1991 року // ВВР. - 1991. - № 33.

Закон України "Про відповідальність за діяльність, спрямовану на

порушення територіальної цілісності України" від 11 жовтня 1991 ро­

ку//ВВР. - 1991.-№51.

Відомості Верховної Ради України — ВВР.

207

 

Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 53.

Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада

1991        року // ВВР. - 1991. - № 53.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року //

ВВР. - 1991. - № 53.

Закон України "Про дію міжнародних договорів на території Украї­

ни" від 10 грудня 1991 року // ВВР. — 1992. — № 10.

Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і нау­

ково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 року // ВВР. — 1992. —

№ 12.

Закон України "Про форми власності на землю" від 30 січня 1992 ро­

ку // ВВР. - 1992. - № 13.

Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 року //

ВВР. - 1992. - № 21.

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову

службу" від 25 березня 1992 року // ВВР. — 1992. — № 27.

Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року //

ВВР. - 1992. - № 34.

Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня

1992        року // ВВР. - 1992. - № 36.

Закон України "Про надзвичайний стан" від 26 червня 1992 року //

ВВР. - 1992. - № 37.

Закон України "Про статус народного депутата України" від 22 бе­

резня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 31.

Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року // ВВР. —

1993. - № 8.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про статус

суддів"» від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. —

№ 25 (додаток).

Закон України "Про представництво Президента України в Рес­

публіці Крим" від 17 грудня 1992 року // ВВР. — 1993. — № 9.

Закон України "Про міжнародні договори" від 22 грудня 1993 року //

ВВР. - 1994. - № 10.

Закон України "Про біженців" від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн.

України. — 2001. — № 25 (додаток).

Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лю­

того 1994 року // ВВР. - 1994. - № 22.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про органи

суддівського самоврядування"» від 21 червня 2001 року // Офіц.

вісн. України. — 2001. — № 25 (додаток).

208

 

Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію

та дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого

1994 року // ВВР. - 1994. - № 22.

Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 ро­

ку // ВВР. - 1994. - № 23.

Закон України "Про статус депутатів місцевих рад народних депу­

татів" від 14 лютого 1994 року // ВВР. — 1994. — № 7.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Україн­

ської РСР "Про судоустрій Української РСР"» від 24 лютого

1994        року // ВВР. - 1994. - № 26.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про судо­

устрій України"» від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. —

2001. - № 25 (додаток).

Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 року // ВВР. —

1994. - № 35.

Закон України "Про Автономну Республіку Крим" від 17 березня

1995        року // ВВР. - 1995. - № 11.

42.           Закон України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня

1995        року // ВВР. - 1995. - № 19.

Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 року // ВВР. —

1996. - № 21.

Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законо­

давчих актів України з прикордонних питань" від 18 червня 1996 ро­

ку // ВВР. - 1996. - № 37.

Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 року //

ВВР. - 1996. - № 24.

Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня

1996        року // ВВР. - 1996. - № 49.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про арбіт­

ражний суд"» від 20 лютого 1997 року // ВВР. — 1997. — № 18.

Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року //

Офіц. вісн. України. — 2001. — № 9.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 трав­

ня 1997 року // ВВР. - 1997. - № 24.

Закон України «Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про

загальний військовий обов'язок і військову службу"» від 4 червня

1997        року // ВВР. - 1997. - № 29.

51.           Закон України «Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про

статус народного депутата України"» від 18 червня 1997 року //

ВВР. - 1997. - № 35.

209

 

Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого са­

моврядування" від 15 липня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 38.

Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основ­

них свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів

№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 року // ВВР. —

1997. - № 40.

Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 24 ве­

ресня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 43.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про статус народного депутата України"» від 25 вересня 1997 року //

ВВР. - 1997. - № 50.

Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 17 грудня

1997 року // ВВР. - 1998. - № 10.

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини" від 23 грудня 1997 року // ВВР. — 1998. — № 10.

Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се­

лищних, міських голів" від 14 січня 1998 року // ВВР. — 1998. —

№ 3/4.

Закон України "Про Вищу Раду юстиції" від 15 січня 1998 року //

ВВР. - 1998. - № 25.

Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим"

від 10 лютого 1998 року // ВВР. - 1998. - № 29.

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим" від 12 лютого 1998 року // ВВР. — 1998. — № 24.

Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України"

від 5 березня 1998 року // ВВР. - 1998. - № 33.

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від

1 грудня 1998 року // ВВР. — 1999. — № 1.

Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Респуб­

ліки Крим" від 23 грудня 1998 року // ВВР. — 1999. — № 5/6.

Закон України "Про столицю України місто-герой Київ" від 15 січня

1999 року // ВВР. - 1999. - № 11.

Закон України "Про вибори Президента України" від 5 березня

1999 року // ВВР. - 1999. - № 14.

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня

1999 року // ВВР. - 1999. - № 20/21.

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­

ності" від 15 вересня 1999 року // Офіц. вісн. України. — 1999. —

№38.

Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001

року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 17.

210

 

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" //

Офіц. вісн. України. — 2001. — № 26.

Закон України "Про органи самоорганізації населення" // Офіц.

вісн. України. — 2001. — № 32.

Указ Президента України "Про Положення про обласну, Київську,

Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про

районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адмініст­

рацію" від 21 серпня 1995 року // Уряд, кур'єр. — 1995. — № 127—

128. — 26 серпня.

Указ Президента України "Про загальне положення про міністер­

ство, інший центральний орган державної виконавчої влади Украї­

ни" від 12 березня 1996 року // Уряд, кур'єр. — 1996. — № 58/59. —

28 березня.

Указ Президента України "Про затвердження Положення про Адмі­

ністрацію Президента України" від 19 лютого 1997 року // Офіц.

вісн. України. — 1997. — № 8.

Указ Президента України «Питання організації виконання Закону

України "Про громадянство України"» від 27 березня 2001 року //

Офіц. вісн. України. — 2001. — № 13.

Указ Президента України "Про чергові заходи щодо дальшого здійс­

нення адміністративної реформи в Україні" від 29 травня 2001 року //

Офіц. вісн. України. — 2001. — № 22.

Указ Президента України "Про Примірне положення про державно­

го секретаря міністерства" від 14 липня 2001 року // Офіц. вісн. Ук­

раїни. - 2001. - № 29.

Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Тимча­

сового регламенту Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2000

року // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 24.

Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 року //

ВВР. - 1999. - № 5/6.

Бабурин С. Н. Территория государства. Правовые и геополитические

проблемы. — М., 1997.

Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного

права. — М., 1998.

Баренбойм П. Первая конституция мира: библейские корни незави­

симости суда: Учеб. пособие. — М., 1997.

Быенчук П. Д., Кампо В. М. Практикум з конституційного права Ук­

раїни: Навчально-методичні проблеми для студентів. — К., 1998.

Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституцион­

ное право и процесс: Учеб. пособие. — М., 1998.

Воеводин Л. Д. Юридический статус личности: Учеб. пособие. — М.,

1997.

211

 

Глущенко П. П. Социально-правовая защита конституционных прав

и свобод граждан (теория и практика) / Под ред. В. П. Сальнико­

ва. - СПб., 1998.

Головченко В. В., Ковальский В. С. Юридична термінологія: Довід­

ник. - К., 1998.

Державно-правова реформа в Україні: Матер, наук.-практич. конф.

(листопад 1997 р.). — К., 1997.

Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав люди­

ни: джерела і практика застосування. — К., 1997.

Европейская конвенция прав человека и судебная реформа в Ук­

раине: Матер, семинаров 6—8 марта в Трускавце и 15—16 мая 1997 г.

в Донецке. — Донецк, 1998.

Європейське конституційне судочинство: Системний тримовний те­

заурус (англ., фр., укр.). — К., 1998.

Законотворення — основна функція парламенту. — К., 1997.

Зиновьев А. В. Основы конституционного права. — СПб., 1996.

Коментар до Конституції України. — К., 1996.

Коментар до Конституції України. — К., 1998.

Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К., 1999.

Конституционное право. — М., 1996.

Конституционное право: Учебник / Под ред. А. Е. Козлова. —

М., 1997.

Конституционное право: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. —

М., 1998.

Конституционное право Российской федерации: Учебник. — М.,

1998.

Конституция, закон, подзаконный акт. — М., 1994.

Конституція України — основа подальшого розвитку законодав­

ства. — К., 1997.

Конституція України — Основний Закон суспільства, держави, лю­

дини: Наук.-метод. рекомендації. — К., 1998.

Кравченко В. В., Сербан Ф. І. Конституційне право України (тема­

тичний словник термінів та визначень). — К., 1996.

Левин Л. Права человека: Вопросы и ответы. — М., 1996.

Лисенков С. Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. — К.,

1997.

Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения: Учеб. по­

собие. — М., 1997.

Малый А. Ф. Конституционное право России: Учеб. пособие в схе­

мах. - М., 1998.

212

 

109. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання держа­вотворення. — К., 1997.

ПО. Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М., 1998.

Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України. — К.,

1995.

Молдован В. В. Судоустрій України: опорні конспекти: Навч. посіб.

для студ. юрид. вузів та факультетів. — К., 1996.

Молдован В. В., Мелащенко В. Ф. Конституційне право: Опорні кон­

спекти. — К., 1996.

Основи конституційного права України. — К., 1997.

Перша Конституція України Гетьмана Пилипа Орлика. — К., 1994.

Політична система органів України: особливості становлення, тен­

денції розвитку. — К., 1998.

Права людини і професійні стандарти для юристів в документах

міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996.

Правознавство. —Львів, 1995.

Светова С. Практика парламентаризму: Програма сприяння парла­

ментові України. — К., 1997.

Тодика Ю. М., Клименко Г. Б. Основи конституційного права Украї­

ни. - X., 1998.

Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики:

Моногр. — X., 2000.

213

 

Зміст

Вступ      З

Тема   1.   Конституційне право як галузь права України         5

Тема   2.   Теорія конституції. Конституція —

Основний Закон Української держави          25

Тема      3.             Загальні засади конституційного ладу України          44

Тема      4.             Конституційні основи державного ладу України       49

Тема      5.             Конституційні основи суспільного ладу України       60

Тема      6.             Основи конституційного статусу особи       71

Тема    7.   Конституційні права і свободи людини

та громадянина   81

Тема   8.   Конституційно-правовий статус іноземних громадян,

осіб без громадянства та біженців 87

Тема   9.   Конституційні форми народовладдя           97

Тема 10.   Виборча система в Україні           104

Тема 11.   Правовий статус депутатів            112

Тема 12.   Конституційно-правові засади організації

та діяльності законодавчої влади в Україні   131

Тема 13.   Президент України — глава Української держави  145

Тема 14.  Конституційно-правові засади організації

та діяльності системи органів державної

виконавчої влади в Україні              154

Тема 15.   Конституційно-правові засади здійснення

правосуддя в Україні         167

Тема 16.   Охорона конституції       180

Тема 17.   Конституційний Суд України — єдиний орган

конституційної юрисдикції              185

Тема 18.   Територіальний устрій України   193

Тема 19.  Конституційно-правові засади місцевого

самоврядування в Україні                200

Список використаної та рекомендованої літератури                 207

214

 

In this summary of lectures the author considers the principle points of teaching about the Constitution, the main historical stages of the Constitution of Ukraine, its juridical peculiarities, basic principles, structure, functions, the way of its implementation, interpretation, making changes and protection.

Intended for students and those, interested in the problems of constitutionalism.

Навчальне видання

Годованець Володимир Федорович

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Конспект лекцій 2-ге видання, стереотипне

Educational edition

Godovanets, Volodymyr F.

CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAINE

Summary of lectures 2nd edition, stereotype

Редактор  С. Г. Атдаєва Коректори Н. М. Гусар, А. Л. Поліщук

Комп'ютерна верстка Г. В. Попович Оформлення обкладинки О. А. Линник

Реєстраційне свідоцтво ДК№ 8 від 23.02.2000

Підп. до друку 10.10.01. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,44. Обл.-вид. арк. 11,0. Тираж 15000 пр. Зам. 1-303

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

ВАТ "КДНК"

04107 Київ-107, вул. Багговутівська, 17/21