Тема 6 Правове регулювання державного кредиту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Державний кредит — сукупність кредитних відносин, у яких пози­чальником є держава, а також форма вторинного перерозподілу вало­вого внутрішнього продукту, що використовується для покриття дефі­циту державного бюджету.

Фінансові відносини у сфері державного кредиту складаються лише у зв'язку з формуванням, функціонуванням і погашенням дер­жавного боргу.

Обслуговування державного внутрішнього боргу — це здійснення операцій з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, інших цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них.

Спільні та відмінні риси фінансів та кредиту

 

Специфіка фінансів

Спільні риси фінансів і кредиту

Специфіка кредиту

Утворення фондів грошових засобів, як правило, на безпово­ротній основі

Утворення фондів грошових засобів

Утворення фондів грошових засобів переважно на поворотній основі

Використання фінансо­вих фондів, як правило, на безповоротній основі та без стягнення процентів

Цільовий характер використання фондів грошових засобів

Використання позичкового фонду завжди на поворотній основі і, як правило, з процентами

Розподіл і перероз­поділ вартості націо­нального продукту і доходу, як правило, на безповоротній основі

Перерозподіл  частини вартості національного продукту і доходу за певних умов

Перерозподіл  вартості національного продукту і доходу переважно на поворотній основі

Законодавство у сфері фінансів, державного регулювання  фінансо­вої сфери, фінансових установ

Законодавство про державне   регулювання фондоутворення грошових   ресурсів

Законодавство у сфері кредиту, державного регулювання кредитної сфери і кредитних установ

61

 

с

 

Державний кредит

 

 

 

як економічна категорія — систе­ма фінансових відносин, що виникають внаслідок залучення державою на добровільних заса­дах для тимчасового використан­ня вільних коштів юридичних і фізичних осіб

 

як фінансово-економічна катего­рія — це відносини між держа­вою, з одного боку, і юридични­ми та фізичними особами — з іншого, при яких держава є по­зичальником вільних коштів за­значених суб'єктів

 

як юридична категорія — врегульовані правовими нормами відносини з приво­ду акумуляції тимчасово вільних кош­тів юридичних і фізичних осіб з метою покриття дефіциту бюджету, регулю­вання грошового обігу та інвестування

Принципи державного кредиту

 

Відмінності між державним і банківським кредитами

Державний кредит

Банківський кредит

усі відносини визначаються законами держави

банку належать усі права щодо застосування примусових заходів

відсутність застави

наявність застави

нерівне становище суб'єктів правовідносин

рівне становище суб'єктів правовідносин

62

 

Схема укладення кредитного договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитна установа

у/               Прохання ч^        надати кредит

Позичальник

Зобов'язання надати кредит, якщо кредитоспроможність позичальника не погіршується

 

Зобов'язання щодо сплати обумовлених комісій, відсотків і платежів на пога­шення основного боргу в разі надання кредиту

Позитивна           ^ч. відповідь щодо         ^> надання кредиту /^

тьЗгода: повернення чТ                 підписаного ^\ договору вчасно

1. Попередній договір

Надання кредиту

 

Надання гарантій повернення кредиту

Надання кредиту ^ч

3 ПОЗИЧКОВОГО                 \>

рахунка або               ^> відкриття                  / кредитної лінії   /

 

^^     Використання ^v_                     кредиту

2. Головний кредитний договір

Сплата відсотків і платежів на погашення основного боргу

Державний борг (борг Автономної Республіки Крим чи борг місце­вого самоврядування) — загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобо­в'язань держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або забов'язань, що виникають на підставі законодавства або договору.

63

 

Управління державним кредитом

 

Формування одного з напрямів фінансової політики держави, пов'язаної з її діяльністю як позичальника, кредитора та га­ранта

 

Сукупність дій, пов'язаних з підго­товкою до випуску та розміщенням боргових зобов'язань держави, регу­люванням ринку державних цінних паперів, обслуговуванням та пога­шенням державного боргу, наданням позик і гарантій

 

Функції державного кредиту:

фіскальна;

регулююча.

Форми державного кредиту в Україні:

державні позики;

перетворення частини заощаджень населення в державні позики;

використання коштів загальнодержавного позичкового фонду;

казначейські позики;

гарантовані позики.

Державна внутрішня позика — реалізовані серед юридичних і фізичних осіб цінні папери, за допомогою яких мобілізуються тимча­сово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування по­треб держави.

Міжнародний державний кредит — сукупність відносин, у яких держава виступає на світовому фінансовому ринку як позичальник чи кредитор.

Державні позики

 

Облігації

 

Казначейські зобов'язання

 

Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений термін з виплатою фіксованого відсотка.

64

 

Реквізити облігації:

найменування цінного папера;

найменування емітента;

номінальна вартість;

термін погашення;

розмір і термін виплати відсотків;

місце і дата випуску;

серія та номер облігації;

підпис керівника органу, що виконує функції емітента, та відби­

ток печатки цього органу.

Казначейські зобов'язання — вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками коштів до бюджету і дають право на одержання фіксованого доходу.

Відмінність казначейських зобов'язань від облігацій

 

Облігації

 

Казначейські зобов'язання

 

 


на поповнення бюджетного фонду, позабюджетних фондів та інші спеці­ально визначені цілі

 

 

 

у вигляді відсотків, виграшів або зовсім не виплачуватись

 

необмежений або обмежений

 

Кошти

від реалізації

спрямовуються

Дохід може виплачуватись

'               Обіг

серед юридичних і фізичних осіб

 

 

                >

тільки на поповнення прибутків бюджету

 

 

                ,

лише у вигляді

ВІДСОТКІВ

лише серед населення країни

 

65

 

Класифікація державних внутрішніх позик

 

Ознаки, критерії

Види, умови

Розповсюджувачі цінних паперів

центральні та місцеві органи влади і управління

Власники цінних паперів

населення юридичні особи юридичні й фізичні особи

Спосіб виплати доходів

процентні виграшні процентно-виграшні безпрограшні безпроцентні

Вид доходу

твердий плаваючий

Терміни погашення

короткострокові середньострокові довгострокові

Обов'язки позичальника щодо термінів погашення

з правом дострокового погашення без права дострокового погашення

Сфери обігу

ринкові неринкові

Забезпечення   боргових зобов'язань

заставні незаставні

Методи розміщення

добровільні примусові серед інвесторів за підпискою

Супроводжуються емісією цінних паперів

облігаційні

Оформлюються укладанням угод, договорів, видачею особливих свідоцтв, записів у боргових книгах

безоблігаційні

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право воло­діння або відносини позики, визначають відносини між особою, яка їх випустила, та їх власником; передбачають, як правило, виплату до­ходів у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передан-ня грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

66

 

Ринок цінних паперів — частина ринку позикових капіталів, де здійснюються емісія та купівля-продаж цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів — здійснення держа­вою комплексних заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних і запобігання зловживанням і по­рушенням у цій сфері.

>> я

5|

о

 

1-І

В я

 

 

 

 

 

 

 

о

•е-

 

к

Гра

 

Інд

 

 

 

§11

-1 s

ра            щ

о              д

Он           ?•»

Н             СП

о              о

2              Є

§              а

 

 

ість

В5

и

1ТЄ

'pq

 

т

 

 

 

<D

 

pq

 

О

 

 

я

О

я

е-

S

дньос

0ГНО35

0>

о.

о.

я

о

 

 

 

 

 

я

 

•&

к

8,

И

с

о.

Дані

 

 

 

 

 

 

 

троков

ування

 

 

СП

 

о

о

 

к

И

 

 

и

 

 

о

 

о.

о.

 

о

с

 

 

 


 

 

 

 

 

 

pq О

я

 

 

даме

ІЬНІ

 

ахун

и  §

 

СП

е

 

О

 

67

 

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу

цінних паперів та їх похідних;

створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учас­

никами ринку цінних паперів з урахуванням інтересів суспіль­

ства;

одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про

умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-

господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з

цінними паперами та іншої інформації, що впливає на форму­

вання цін на ринку цінних паперів;

забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвес­

торів і посередників на ринок цінних паперів;

Види цінних паперів

 

1 Акції

 

і Облігації позик

 

і Облігації

підпри­ємств

 

і Казначей­ські зобо­в'язання

 

і Серти­фікати

 

і Векселі

 

і Привати­заційні папери

Учасники ринку цінних паперів

 

Інвестори

 

Інвестиційні фонди і компанії

 

Емітенти

 

 

 

Торговці цінними паперами

 

Інвестиційні керуючі

 

 

 

Біржі

 

Депозитарії

 

 

 

Позабіржові торговельні системи

 

Розрахунково-клірингові компанії

 

Реєстратори

 

68

 

гарантування прав власності на цінні папери;

захисту прав учасників фондового ринку;

інтеграції в європейський і світовий фондові ринки;

дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів зако­

нодавства;

запобігання монополізації, а також створення умов розвитку

добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

•               контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Форми державного регулювання ринку цінних паперів:

прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників

ринку цінних паперів;

регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обо­

в'язків учасників ринку цінних паперів;

видача спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професій­

ної діяльності на ринку цінних паперів і забезпечення контролю

за такою діяльністю;

Чинники формування дивідендної політики акціонерного товариства

 

Чинники дивідендної політики

Ознаки чинника дивідендної політики

1

2

Нормативні обмеження

Наявність нормативного регулювання виплат дивідендів в акціонерних товари­ствах

Фінансовий стан корпорації

Умови кредитних угод корпорації та вимоги щодо обмеження виплат дивідендів. На­явність у корпорації ліквідних коштів

Фінансові обмеження

Необхідність вилучення прибутку на обслуговування заборгованості з фіксовани­ми виплатами (кредити, облігації, привілейо­вані акції)

Договірні обмеження

Обмеження та зобов'язання з виплати дивідендів, що містяться в установчих документах корпорації

Податкова політика

Порядок оподаткування дивідендів та наявність пільг щодо реінвестованого прибутку. Співвідношення між податковими платежами за дивідендами і приростом капіталу

69


1

2

Вплив інфляції

Можливість знецінення реінвестованого прибутку через інфляцію. Можливість знецінення дивідендів через затримку їхньої виплати в умовах інфляційних процесів

Інвестиційні вимоги та можливості

Потреби корпорації в інвестиційних ресурсах. Вартість залучення та обслуговування кредитних позик

Структура акціонерної власності

Розподіл корпоративного контролю в корпорації. Можливості розподілу корпоративного контролю внаслідок змін структури акціонерної власності через додаткову  емісію

Прагнення і очікування акціонерів   ("ефект клієнтури")

Переважні цілі інвестування акціонерів. Чутливість різних груп акціонерів до рівня поточного доходу (дивідендів) від інвестицій в акції та до збільшення реальної вартості активів корпорації при інвестуванні

Ставки альтернативно­го використання коштів акціонерів

Рівень виплат акціонерам за альтернативними способами використання капіталу. Співвідношення ризик/дохід за альтернативними способами викорис­тання капіталу. Чутливість акціонерів до цього співвідношення

Ризики за різними формами виплати дивідендів

Переважне ставлення (позитивне, негативне) акціо­нерів до можливості виплати дивідендів акціями. Ризики зміни структури акціонерної власності при виплаті дивідендів акціями

Рекламно-інформаційні обмеження

Вплив дивідендної політики на інвестиційну приваб­ливість корпорації та можливості залучення додатко­вого емісійного акціонерного капіталу. Рівень довіри акціонерів до діяльності корпорації

Обмеження ліквідності

Необхідність додаткових виплат для залучення акціонерів за умови обмеження можливості швидкого продажу акцій за справедливою ціною

заборона та призупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсут­ності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність і притяг­нення до відповідальності за здійснення такої діяльності; реєстрація випуску (емісій) цінних паперів та інформації про ви­пуск (емісію) цінних паперів;

контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випус­ку цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів,

70

 

умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією;

створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотри­

манням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які

здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

контроль за достовірністю інформації, що подається емітентами

та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цін­

них паперів, контролюючим органам;

Блок-схема розробки стратегії поліпшення фінансового стану акціонерного товариства

1. Аналітичний баланс

2. Розрахунок показників оцінювання фінансового стану акціонерного товариства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так

 

3. Порівняння з критичним значенням

 

 

 

 

4. Значення показника перебуває

 

в допустимих межах

1

Ні

 

5. Ранжування показників

і               1 Ні

6. Визначення впливу факторів на показники

 

9. Вилучення факторів

 

7. Зміна факторів у допустимих межах

 

 

 

Так

 

 

 

 

8. Розрахунок фактора виходячи з критичного значення коефіцієнтів

 

 

 

 

 

 

10. Вивчення можливості досягнення розрахункового значення фактора

 

 

 

 

 

 

11. Вибір варіанта і зміна значення фактора

 

 

 

 

12. Висновки та стр діяльності акціо

 

 

 

атегічне прогнозування

 

 

 

 

нерного товариства

71

 

встановлення правил і стандартів здійснення операцій на ринку

цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

контроль за дотриманням антимонопольного законодавства на

ринку цінних паперів;

контроль за системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг

цінних паперів.

Контрольні питання

Дати визначення поняття державного кредиту в економічному та пра­

вовому аспектах.

Принципи державного кредиту.

Відмінності між державним і банківським кредитами.

Що таке державний борг?

Функції державного боргу.

Форми державного кредиту в Україні.

Дати визначення понять "облігації" та "казначейські зобов'язання".

Реквізити облігації.

Назвати учасників ринку цінних паперів.

10. З якою метою здійснюється державне регулювання ринку цінних па­перів?

72