1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни, запобігання правопорушенням

 

Фінансовий контроль

 

Обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності суб'єктів фінансових правовідносин порівня­но із заданими показниками

 

Діяльність державних органів і недержавних органі­зацій щодо забезпечення законності, фінансової дисцип­ліни при мобілізації, розподілі та використанні коштів і матеріальних цінностей

Сутність фінансового контролю як поняття

 

Передумова

фінансового

контролю

 

Ревізія (перевірка) як процес

 

 

 

Фінансовий факт

 

Вив­чення

 

Порів­няння

 

Вияв­лення

 

Фіксація проблем

 

Прийняття рішення

 

Фінансова дисципліна передбачає чітке дотримання встановлених розпоряджень (наказів) щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави, суб'єктів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ.

Основні завдання фінансового контролю:

перевірка виконання фінансових зобов'язань перед державою

всіма суб'єктами фінансових правовідносин;

перевірка правильності використання підприємствами, устано­

вами та організаціями грошових ресурсів, що є в їх розпоряд­

женні;

22

 

перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій,

розрахунків і збереження коштів підприємствами, організація­

ми та установами;

попередження і усунення виявлених порушень фінансової дис­

ципліни;

виявлення внутрішніх резервів виробництва.

Об'єкти фінансового контролю — господарські операції, які здійс­нюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.

Об'єкти фінансового контролю — це кошти, матеріальні, трудові та інші ресурси країни.

Методи, суб'єкти і форми фінансового контролю


 

Метод фінансового контролю

 

Суб'єкти фінансового контролю

ревізія перевірка інспекція обстеження

спостережен­ня

 

Президент

органи зако­нодавчої влади і місцевого самовряду­вання

виконавчі органи влади

фінансово-кредитні органи

відомства аудиторські фірми

 

 

 

 

 

Сфери фінансової діяльності, що підлягають фінансо­вому контролю

 

Форми прове­дення фінансо­вого контролю

бюджетний податковий валютний кредитний інвестиційний страховий

контроль за грошовою масою

 

попередній поточний

наступний обов'язковий ініціативний

 

 

 

Попередній фінансовий контроль здійснюється на стадії складання, розгляду і затвердження бюджетів, фінансових планів і кошторисів витрат і має на меті перевірку обґрунтованості розрахунків і пошук шляхів їх ефективнішого використання.

Поточний фінансовий контроль здійснюється в ході виконання про­гнозованих і планових передбачень з метою раціональнішого викори­стання фінансових ресурсів.

23

 

Наступний фінансовий контроль здійснюється під час розгляду бух­галтерської та статистичної звітності з метою оцінювання досягнутого і вироблення стратегії на майбутнє.

Методи фінансового контролю — це засоби, прийоми і способи його здійснення, які вибирають залежно від сукупності факторів у кожному конкретному випадку (суб'єкта та об'єкта контролю, мети і завдань, що стоять перед суб'єктом контролю, підстав виникнення контрольних правовідносин та інших обставин).

Ревізія:

метод документального контролю за фінансово-господарською

діяльністю підприємства, установи, організації; дотриманням

законодавства з фінансових питань; достовірністю обліку і звіт­

ності;

засіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень

та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження

фінансових зловживань.

За наслідками ревізії складається акт.

Види ревізій

 

За часом здійснення

 

За змістом

 

За методом

 

За об'єктом діяльності

планові позапланові

 

фактичні документальні

 

вибіркові (часткові) суцільні (повні)

 

комплексні тематичні

Фактична ревізія — перевірка всієї фінансової діяльності об'єкта.

Документальна ревізія — перевірка окремих фінансових докумен­тів (платіжних відомостей, ордерів, чеків, рахунків, звітів тощо).

Вибіркова ревізія — перевірка фінансової діяльності об'єкта за пев­ний проміжок часу.

Суцільна ревізія — перевірка фінансової діяльності об'єкта за весь період його існування.

Комплексна ревізія — одночасна перевірка фінансової діяльності об'єкта в різних сферах ревізорами кількох органів.

Тематична ревізія — обстеження будь-якої сфери фінансової діяль­ності об'єкта (наприклад, правильності сплати податків).

24

 

Перевірка — обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформлюються довідкою чи доповід­ною запискою.

Інспекція — перевірка стану фінансів підприємств на місцях.

Обстеження—перевірка об'єкта за приписом законодавчих або ви­конавчих органів з метою виявлення порушень фінансової дисципліни.

Спостереження—загальне ознайомлення зі станом фінансової діяль­ності бюджетної установи, підприємства, відомства.

Методи фінансового контролю конкретизуються в методиках, тобто в правилах (технології) здійснення контролю різними суб'єк­тами відповідних об'єктів, що розроблені з урахуванням форм влас­ності, організаційної структури, територіального аспекту та ін.

Для фінансового контролю важливим є використання методів:

інвентаризації матеріальних цінностей і наявності грошових

коштів;

зустрічних перевірок;

рахункових перевірок бухгалтерських звітів і балансів.

Метод інвентаризації матеріальних цінностей і наявності грошо­вих ресурсів використовується для перевірки відповідності даних гро­шового обліку фактичній наявності грошових і матеріальних цін­ностей, якою передбачається в разі виявлення розбіжностей вжиття за­ходів для усунення похибок.

За результатами інвентаризації складається акт.

Акт відбиває результати інвентаризації фактичної наявності коштів (готівки, поштових марок та ін.) в касі підприємства (організації).

Комісія перевіряє наявність коштів, перераховуючи гроші, що є в касі, цінні папери, чекові книжки та ін. Складений у двох примірни­ках акт підписують члени інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальна особа.

Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства (орга­нізації), другий залишається у матеріально відповідальної особи.

До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб, які відповідають за збереження коштів, береть­ся розписка.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, і бухгалтерії).

25

 

Форма акта інвентаризації наявності коштів

підприємство

Акт№

інвентаризації наявності коштів

"              "              200_ р.

що знаходяться_

Розписка

Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на кошти здано до бухгалтерії і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, спи­сано за видатками.

Матеріально відповідальна особа 

посада   підпис   прізвище, ім'я, по батькові

На підставі наказу (розпорядження) від "     "__________200_ р. №    

проведено інвентаризацію коштів станом на "           "__________200_ р.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг цінностей:

1)             готівки   грн.        коп.

                 грн.        коп.

                 грн.        коп.

                 грн.        коп.

Підсумок фактичної наявності        грн._____коп.

За обліковими даними         грн.      коп.

Підсумки інвентаризації: надлишок_________нестача           

Голова комісії    

посада   підпис    прізвище, ім'я, по батькові

Члени комісії

посада   підпис    прізвище, ім'я, по батькові

Підтверджую, що перелічені в акті кошти перебувають на моєму відпові­дальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа

"              "              200__ р.

26

 

Пояснення причин надлишків або нестач_

Матеріально відповідальна особа Рішення керівника підприємства _

. 200__ р.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Ук­раїні (зареєстровано в Мін'юсті України 15 березня 2001р. за №237/ 5428):

Загальні положення.

Порядок організації готівкових розрахунків.

Порядок оформлення касових операцій.

Порядок ведення касової книги та обов'язки касира.

Організація проведення перевірок.

Органи та організація фінансового контролю

Система органів державного фінансового контролю

 

Загальнодержавний

фінансовий

контроль

 

Відомчий

фінансовий

контроль

 

Фінансовий контроль

органів місцевого

самоврядування

 

Державний фінансовий контроль призначений для розв'язання складних і різноманітних завдань у різних напрямах господарювання на різних рівнях управління.

Загальнодержавний фінансовий контроль здійснюється на рівні центральних органів державного управління.

Відомчий фінансовий контроль передбачає контроль міністерств та інших органів державного управління за діяльністю підвідомчих під­приємств, установ, організацій. Такий контроль здійснюють самостій­ні структурні контрольно-ревізійні підрозділи (групи, відділи, управ-

27

 

Загальнодержавний фінансовий контроль

 

Націо­нальний

банк України

 

Державна

пробірна

палата

України

 

Українська державна страхова

комерційна компанія

 

Верховна

Рада України

 

Кабінет

Міністрів

України

 

 

 

Рахункова палата

 

Державна податкова адмініст­рація України

 

Міністер­ство фінансів України

 

 

 

±

Державне

казначейство

України

 

Державна контрольно-ревізійна служба

 

ління) міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівни­кам цих органів.

Держава пробірна палата України здійснює контроль за випробу­ванням, використанням, виробництвом, обігом, обліком і зберіганням дорогоційних металів і дорогоцінного каміння, виконанням операцій з цими цінностями.

Основні завдання відомчого фінансового контролю:

контроль за виконанням державних завдань;

контроль за економним витрачанням матеріальних і фінансових

ресурсів;

контроль за зберіганням державної власності;

контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку;

боротьба з приписками, безгосподарністю, марнотратством і

надмірностями.

Фінансовий контроль органів місцевого самоврядування здійсню­ють органи представницької та виконавчої влади місцевих рад народ­них депутатів через відповідні комісії цих рад і місцеві фінансові орга­ни. Об'єктом фінансового контролю є місцеві бюджети, позабюджетні фонди, господарсько-фінансова діяльність підприємств і організацій комунальної власності.

28

 

Модель лінійного зв'язку між органами державного фінансового контролю

 

 

 

і/

/

Конституція України

к

 

/

 

 

\

Закон України "Про власність"

Закон України "Про підприємства"

 

 

 

 

 

 

 

Правове поле функціонування державного контролю

 

 

Адміністративний контроль

 

Технічний контроль

 

Фінансовий контроль

 

Екологічний контроль

 

Інші види контролю

 

Види фінансового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний фінансовий контроль

 

Контроль власника

 

Аудит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахункова палата

 

 

 

 

 

Контрольні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

Державна податкова служба

 

 

Державне казначейство

 

 

Державна митна служба

 

Інші органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна контрольно-ревізійна служба

 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

 

29

 

Порівняння найважливіших функцій основних суб'єктів державного фінансового контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкт контролю

Підпоряд­кованість

Найважливіші функції

Рахункова палата

ВРУ

Контроль за використанням коштів держбюджету

Державна податкова адміністрація

Прези­денту

1.  Облік платників податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів і держфондів

2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів

3. Контроль за достовірністю податкового обліку і звітності

Державна контрольно-ревізійна служба

Мінфіну

1.  Контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів і коштів позабюджетних фондів

2. Контроль за збереженням держмайна у бюджетних установах

3. Контроль за достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах

Державне казначейство

Мінфіну

1.  Контроль за організацією виконання державного бюджету

2. Управління коштами державного бюджету та коштами державних позабюджетних фондів

3. Ведення обліку касового виконання державного бюджету

Антимонополь-ний комітет

КМУ

1.  Здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства

2. Захист законних інтересів підприємств і споживачів шляхом вживання заходів щодо припинення порушень антимонопольного законодавства

Управління Пенсійного фонду

КМУ

1.  Збирання і акумуляція внесків для пенсійного забезпечення і допомог

2. Забезпечення фінансування витрат Пенсійного фонду

3. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків до Пенсійного фонду

Державна інспекція з контролю за цінами

КМУ

Контроль за дотриманням порядку затвердження і застосування цін і тарифів у всіх галузях народного  господарства

ЗО

 

Система внутрішньогосподарського (аудиторського) контролю —

політика і діяльність підприємства, спрямовані на попередження, вияв­лення і виправлення помилок та викривленої інформації, які можуть бути у фінансових звітах.

Аудит — вид фінансового контролю, що полягає в перевірці пуб­лічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів госпо­дарювання з метою встановлення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та нормативам. Аудит здійснюють незалежні особи (аудитори) та аудиторські фірми, уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.

Аудит може здійснюватись на добровільних засадах (з власної ініціативи) і примусово (обов'язковий аудит; перелік підприємств, які обов'язково повинні здійснювати аудит, визначається законодавст­вом).

Основоположні концепції аудиторського контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємство

 

Аудитор

 

 

 

 

 

 

 

 

Існуючий ризик контролю

«—

Існуючі обме­ження

—>

Контрольне середовище. Система бухгалтер­ського обліку. Процедури контролю

<—

Перевірка системи внутріш­ньогоспо­дарського контролю

—>

Звіт про недоліки системи внутрішньо­господар­ського контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка фінансової звітності

<—

Перевірка фінансової звітності

 

Ауди­торський висновок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення достовірності фінансової інформації

 

31

 

Обов'язковий аудит. Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" здійснення аудиту є обов'язковим:

1) для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підпри­ємств, кооперативів, товариств та інших суб'єктів господарю­вання незалежно від форм власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та органі­зацій, що утримуються за рахунок державного бюджету і не зай­маються підприємницькою діяльністю.

Основні завдання аудиторського контролю

 

Забезпечення

процесу прийняття

управлінських

рішень

 

Система бухгалтерського обліку

(реальність, санкціонування, повнота,

оцінювання, класифікація, своєчасність,

узагальнення)

Ефективне відображення фінансової інформації

 

 

 

Контроль

схоронності

активів і реєстрів

 

Матеріальні активи не повинні

бути розкрадені, незаконно

привласнені, неефективно використані

чи випадково знищені

Схоронність нематеріальних активів,

важливих документів і реєстрів

бухгалтерського обліку

 

 

 

Ефективне

використання

ресурсів

 

Запобігання виникненню непродуктивних витрат

Виявлення, аналіз та усунення

відхилень від планових показників

і довгострокових прогнозів

 

32

 

Складові аудиторського контролю

 

Контрольне  середовище

Облікова система

Контрольні моменти

Політика і методи

Визначення,  класифіка-

Компетентність

управління.

ція, реєстрація і накопи-

персоналу.   Адекватний

Організаційна

чення даних про здійснені

розподіл обов'язків

структура  підприємства

господарські  операції

 

Діяльність ради дирек-

Складання звітності

Наявність

торів та аудиторського

 

ефективних процедур

комітету

 

санкціонування

Методи розподілу

Контроль даних про

Документація

повноважень

здійснені  господарські

і системні бухгалтерські

і відповідальності

операції

записи (документообіг,

 

 

план рахунків,

 

 

спеціальні методичні

 

 

рекомендації)

Управлінські методи

 

Контроль активів

контролю. Внутрішній

 

і облікових записів

контроль

 

 

Внутрішній аудит.

 

Нагляд. Незалежні

Кадрова політика

 

контрольні процедури

і практика.

 

 

Зовнішній вплив

 

 

Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звіт­ності суб'єктів господарювання з господарським оборотом, що не перевищує двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян, здійснюється один раз на три роки;

для перевірки фінансового стану засновників комерційних бан­

ків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних това­

риств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих

товариств та інших фінансових посередників;

для емітентів цінних паперів;

для державних підприємств при здаванні в оренду майнових

комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах фор­

ми власності;

для порушення питання про визнання суб'єкта господарювання

неплатоспроможним або банкрутом.

33

 

Види, зміст і результати роботи аудиторів

 

Вид роботи

Зміст роботи

Результати роботи

1

2

3

Аудит обов'язковий (проведення вима­гається  законодав­ством), аудит добровільний (проводиться з власної ініціативи)

Перевірка відповідності фінансової звітності нормам, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Перелік питань такої перевірки може бути регламентований державними органами

Аудиторський висновок — сформульований висновок аудитора про ступінь відповідності фінансової звітності нормам, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Аудиторський висновок може оприлюднюва­тися. Звіт аудитора — обґрунтування аудито­ром аудиторського висновку із зазначенням конкретних порушень і відхилень. Це внутрішній документ, що не повинен надаватися   зовнішнім користувачам

Оглядова перевірка (на практиці замов­ляється дуже рідко)

Неглибока перевірка обліку і звітності для виявлення відхилень від вимог законодавства

Висновок аудитора про те, що інформацію, отриману на підставі прийнятої облікової політики, неправильно показано в звітності

Операційні (тема­тичні) перевірки бухгалтерського і податкового обліку

Перевірка окремих сфер облікової діяльності підприємства, наприклад правильності нарахування, сплати і звітування з ПДВ, відповідності законодавству операцій з підзвітними особами

Звіт аудитора про виконані роботи (внутрішній документ). У звіті підтверджується відповід­ність законодавству сфер облікової діяльності, стосовно яких велася перевірка, або вказу­ються розбіжності з вимогами законодавства, надаються рекомендації щодо їх виправлення

Компіляція (транс­формація бухгал­терського обліку)

Деталізація і групування облікової інформації з метою її відображення в звітності відповідно до стандартів обліку і звітності іншої країни

Звіти, в яких інформацію представлено відповідно до стандартів обліку і звітності іншої країни. Аналітична інформація (таблиці) про трансформацію звітності


1

2

3

Ведення обліку підприємства

Реєстрація господарських фактів у реєстрах бухгалтерського і податкового обліку, розра­хунок податків, складання і подання звітності

Реєстри бухгалтерського і податкового обліку, своєчасна і повна сплата податків, складені бухгалтерські і податкові звіти

Відновлення обліку

Реєстрація господарських операцій попе­редніх періодів у реєстрах бухгалтерського обліку, складання звітів попередніх періодів, розрахунок сум несплачених податків

Реєстри бухгалтерського і податкового обліку, розрахунок податків, надання рекомендацій у разі виявлення недоплачених або переплачених сум, складені бухгалтерські та податкові звіти

Виправлення помилок

Виправлення працівниками аудиторської фірми знайдених помилок і відхилень від вимог законодавства в обліку і звітності

Облік і звітність без помилок, правильно розраховані податки, рекомендації щодо сум доплати і повернення переплачених сум податків у разі наявності помилок

Автоматизація обліку

Дослідження системи обліку підприємства, розробка рекомендацій щодо ведення обліку з використанням обчислювальної техніки (комп'ютерів) і спеціальних програм, допомога у впровадженні цих рекомендацій

Письмово оформлені рекомендації щодо ведення обліку підприємства з використанням комп'ютера, впроваджена комп'ютерна програма ведення обліку

Планування

Розробка планів для стратегічного розвитку підприємства, отримання кредитів, інвестицій, досягнення поточних цілей підприємця тощо

Бізнес-плани, бюджети різних рівнів, інвес­тиційні плани тощо

Аналіз

Проведення різних видів економічного аналізу, розробка рекомендацій на їх основі

Опис економічного стану і діяльності підприєм­ства, причин ситуації, що склалася, рекомен­дації щодо досягнення цілей підприємства (розроблені на основі проведеного аналізу)

Надання консуль­тацій

Обґрунтовані відповіді на запитання спеціалістів підприємства щодо економічної та правової діяльності підприємства

Обґрунтовані відповіді на запитання праців­ників підприємства, надання рекомендацій

 

as

 

Суб'єкти обов'язкового аудиту й отримувачі аудиторського висновку

 

 

Суб'єкти господарювання, які підлягають обов'язковому аудиту

Установи — отримувачі аудиторського висновку

Відкриті акціонерні товариства та підприємства — емітенти облігацій

Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Аудиторський висновок подається до ЗО квітня року, наступного за звітним

Банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, інші небанківські фінансові установи, які здійснюють залучення коштів громадян або залучення цінних паперів чи торгівлю ними (крім операцій з випуску (емісії) власних корпоративних прав), біржі, страхові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди

Відповідна податкова інспекція. Аудиторський висновок подається протягом дев'яти місяців року, що настає за звітним (не пізніше як за десять днів після закінчення аудиторської перевірки)

Суб'єкти господарювання, що ліквідуються, за винятком товариств з річним господарським оборотом, що не переви­щує двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів, та органі­зацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю

Відповідний орган державної реєстрації. Аудиторський висновок подається разом з ліквідаційним балансом

Засновники (крім фізичних осіб) при створенні відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду

Відповідний орган державної реєстрації. Аудиторсь­кий висновок подається разом з документами про перереєстрацію

Юридичні особи — засновники комерційних банків, частка яких у загальному оголошеному статутному фонді становить не менше п'яти відсотків

Національний банк України. Аудиторський висновок подається разом з пакетом документів, що подають комерційні банки для перевірки правильності формування їх статутних фондів

 

Добровільний аудит. Здійснюється з ініціативи замовника. Ко­ристувачі бухгалтерської звітності мають право замовляти проведення аудиту та інші аудиторські послуги, визначати обсяги та напрями аудиторських перевірок у межах повноважень, наданих законодав­ством, установчими документами або окремими договорами. Користу­вачами бухгалтерської звітності можуть бути юридичні та фізичні осо­би, зацікавлені в наслідках господарської діяльності суб'єктів, в тому числі власники, засновники суб'єкта господарювання, кредитори, інвестори та інші особи, які, відповідно до чинного законодавства, ма­ють право на отримання інформації, що міститься в бухгалтерській звітності.

Аудиторський висновок — офіційний документ, засвідчений підпи­сом і печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками здійснення аудиту і містить вис­новок щодо достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативам бухгалтерського обліку фінансово-гос­подарської діяльності.

Контрольні питання

Фінансовий контроль та його значення.

Форми фінансового контролю.

Методи фінансового контролю.

Що розуміють під фінансовою дисципліною?

Що таке аудит?

Основні завдання аудиторського контролю.

37