2.3. Проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Для дослідження питання про внутрішню побудову податкової міліції використаємо пізнавальні засоби системного підходу. Базовими категоріями загальної теорії систем є “елемент”, “структура”, “система”. Визначимо їх поняття. Під елементом розуміється нерозкладний далі (на певній стадії) компонент складних предметів, явищ, процесів. Структура являє собою відносно стійкий засіб зв’язку елементів складного цілого. Упорядкована множина взаємопов’язаних елементів, що має структуру – утворює поняття “система” [140].

Видатні філософи, що вносили свій вклад в розвиток системного підходу до дослідження суспільних явищ, переважно доходили одного висновку: “для того, чтобы понять организованную целостность, нужно знать как компоненты, так и отношения между ними” [141, с. 290].

Система свій зміст розкриває через структуру організаційних і функціональних елементів, що її складають, вона є результатом об’єднання структурних одиниць в їх єдності та цілісності. Отже, розглядати кожен компонент системи неможливо відокремлено від самого системного утворення, частиною якого він є.

Використання пізнавальних засобів системного підходу вже пропонувалося вітчизняними науковцями для розкриття основних сторін побудови і функціонування діяльності будь-якої соціальної системи [142, с. 140]. Зазначений підхід вже був практично застосований при дослідженні структури органів податкової служби [70].

Як нами вже було визначено в попередніх підрозділах дисертаційного дослідження, податкова міліція є спеціальним структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій (інспекцій), входить до системи органів державної податкової служби, але не як самостійний елемент цієї системи поряд з Державною податковою адміністрацією України, державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державними податковими інспекціями в районах, містах, районах в містах, а лише входить до їх складу, перебуваючи з ними у відносинах підпорядкування, при цьому діє у межах своєї компетенції, встановленої законом самостійно.

Склад системи органів державної податкової служби відображено в статті першій Закону України “Про державну податкову службу в Україні”. До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах [37].

Зауважимо, що норми Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, регулюючі порядок затвердження структури Державної податкової адміністрації України Кабінетом Міністрів України, на сьогодні застаріли у зв’язку з прийняттям Указу Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади”. На підставі зазначеного нормативного акту затвердження структури органу виконавчої влади здійснюється керівником відповідного центрального органу виконавчої влади [99].

За визначеннями науковців, аналіз структури здійснюється, як правило, послідовними стадіями. Що визнається неподільними елементами на одній стадії, розглядається як те, що має складну побудову, на іншій стадії [143, с. 297].

Як цілісне утворення – податкова міліція об’єднана єдиною системою управління, єдиними цілями, для досягнення яких утворювались її структурні підрозділи податкової міліції. Всією податковою міліцією керує одна особа – начальник податкової міліції. Внутрішня структура податкової міліції побудована за вертикальним принципом, що складається з трьох ієрархічно розташованих рівнів. Організація підрозділів податкової міліції кожного рівня орієнтована на виконання завдань, що перед ними стоять, а кожен підрозділ податкової міліції має свою внутрішню побудову відповідно до виконуваних функцій.

До складу податкової міліції належать: Головне управління податкової міліції, Слiдче управлiння податкової мiлiцiї, Управлiння по боротьбi з корупцiєю в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової мiлiцiї, слідчі відділи податкової мiлiцiї, відділи по боротьбi з корупцiєю в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи податкової мiлiцiї, слідчі відділення (групи) податкової мiлiцiї відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій. У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів [37, 144].

Спочатку розглянемо структуру та функції Головного Управління податкової міліції, Слідчого Управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби, які належать відповідно до адміністративно-територіального поділу України до першого рівня структурних підрозділів Державної податкової адміністрації України.

Головне управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України (далі - Головне управління) є спеціальним самостійним структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України і підпорядковується Голові Державної податкової адміністрації України та його першому заступнику - начальнику податкової міліції. Самостійність цього структурного підрозділу ДПА України визначається властивою йому організаційною побудовою та виконуванням спеціальних завдань і функцій.

Внутрішня побудова Головного управління визначається наказом Державної податкової Адміністрації України від 23 березня 1998 року № 132 “Про типовий штатний розпис підрозділів податкової міліції”, в додатку № 1 до якого міститься типова структура Головного управління податкової міліції Державної податкової Адміністрації України та положенням про Головне управління податкової міліції ДПА України, що затверджене листом Державної податкової Адміністрації України від 3 серпня 1998 року № 9356/10/26-14 [132].

 До складу Головного управління входять: керівництво; штаб; оперативне управління; управління оперативно-економічного аналізу кримінальних про­цесів у сфері оподаткування; управління податкових розслідувань; управління кадрового і тилового забезпечення; управління по оперативному документуванню; спеціалізований підрозділ фізичного захисту; канцелярія. У Головному управлінні можуть утворюватись й інші підрозділи у зв'язку з удосконаленням форм і методів роботи, розвитком служби та оперативною обстановкою.

Основними завданнями Головного управління податкової міліції є організація, координація та контроль діяльності управлінь податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділів податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій; безперервне стеження за станом криміногенної ситуації у сфері оподаткування в Україні; розробка організаційних та практичних заходів реагування на її зміни; своєчасне прийняття та реалізація управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності податкової міліції; визначення  основних  напрямів  удосконалення  роботи підрозділів податкової міліції; надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги у боротьбі зі злочинністю.

Функції управлінь і відділів Головного управління податкової міліції визначаються положеннями про них, що затверджуються першим заступником Голови ДПА - начальником податкової міліції.

При розгляді структури податкової міліції неможливо не зупинитися на визначенні місця такого її елементу як посада. З посадою – первинною структурною одиницею пов’язане певне коло запитань, таких як: затвердження посад, правила та способи їх заміщення, службова кар’єра, порядок переходу з однієї посади на іншу і т.ін. Встановлення посади завершує організацію державних органів і їх апарату [145, с. 56].

Відповідно до Закону України “Про державну службу” під посадою розуміється визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень [133]. На нашу думку, таке визначення не досить чітке. Слід зазначити, що службовими повноваженнями наділяється конкретна особа, яка відповідає встановленим вимогам щодо певних характеристик (освіта, вік, стаж роботи та ін.) і може зайняти посаду. Посада ж, як частина організаційної структури державного органу, включає в себе частину компетенції державного органу, встановлену нормативними актами [146, с. 107].

На сьогодні один з основних напрямків адміністративної реформи в Україні пов’язаний з проведенням чіткого розподілу функцій і повноважень між державними органами та повноважень працівників цих органів. Концепція адміністративної реформи в Україні передбачає проведення функціональної класифікації державних органів різних рівнів і напрямів діяльності всіх гілок влади на основі узагальнення предметно-цільових характеристик, функцій та повноважень. Це дасть змогу розмежувати органи за специфікою діяльності, виявити однорідні функції, визначити доцільний функціональний розподіл між структурними підрозділами та штатними посадами. З урахуванням цього можна здійснити класифікацію посад у державних органах за змістом і характером діяльності, способами обіймання посади і надання повноважень, а також розробити реєстри і типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад [118].

 Посаду займають конкретні особи. За визначенням Бачило І.Л. - “орган без его наполнения человеческой энергией остается только формой, через которую может быть реализована функция исполнительной власти – организация и управление, ее исполнительно-распорядительный потенциал” [115, с. 70].

На прикладі такого структурного підрозділу Головного управління податкової міліції як керівництво розглянемо посади, як найменші елементи цього підрозділу. В керівництві затверджено сім посад: начальник Головного управління податкової міліції, два перших заступника начальника Головного управління, три заступника начальника Головного управління та головний інспектор Головного управління. Головне управління податкової міліції ДПА України очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної податкової адміністрації України за поданням Першого заступника Голови - начальника податкової міліції. Начальник Головного управління є заступником начальника податкової міліції. Він повинен мати вищу юридичну освіту та достатній досвід роботи в правоохоронних органах. Начальник Головного управління організує роботу Головного управління для виконання покладених завдань і функцій; самостійно розподіляє посадові обов'язки між своїми заступниками; визначає завдання та функції управлінь і відділів Головного управління; організує взаємодію підрозділів податкової міліції з оперативними службами Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, іншими правоохоронними і контролюючими органами з питань обміну інформацією та проведення спільних заходів щодо боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування; видає у межах компетенції Головного управління розпорядження і вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Головного управління та управлінь податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Продовжуючи структурно-функціональний аналіз підрозділів податкової міліції, визначимо структуру та основні функції інших підрозділів Головного управління податкової міліції.

До штабу входять центр обробки інформації, відділ інспектування, чергова частина, що охоплюють в собі 22 посади. Управління оперативно-економічного аналізу кримінальних процесів у сфері оподаткування включає в себе аналітично-дослідний центр по відслідкуванню процесів “тінізації” у сфері оподаткування та відділ по організації викриття злочинів в кредитно-фінансовій, банківській системах, сфері зовнішньо-економічної діяльності та обігу валюти. Основними завданнями цих підрозділів є здійснення безперервного цілодобового стеження за станом в Україні криміногенної ситуації у сфері оподаткування, інформування керівництва ДПА України про її зміни та внесення пропозицій щодо реагування на них;  аналіз  тенденцій  злочинності у сфері оподаткування, факторів її розповсюдження, прогнозування подальшого розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням; розробка на їх основі пропозицій правового, соціального, економічного та організаційного характеру, спрямованих на запобігання та припинення злочинів для подання їх на розгляд керівництва ДПА України та органів державної влади; узагальнення та обробка статистичних даних про результати роботи підрозділів податкової міліції, підготовка інформаційно-аналітичних документів; створення довідково-інформаційної та інших баз даних, необхідних для забезпечення діяльності підрозділів податкової міліції.

Оперативне управління складається з відділу по організації боротьби з контрабандою та незаконною реалізацією підакцизних товарів, злочинами в сфері торгівлі; відділу по організації викриття злочинів в паливно-енергетичному, агропромисловому комплексах, інших базових галузях економіки; відділу організації розшуку неплатників податків; відділу організації оперативно-технічних заходів та кримінального пошуку; окремі відділи включають в себе відповідні відділення та всі – посади, передбачені штатним розписом.

До функцій оперативного управління віднесено: надання практичної та методичної допомоги підрозділам податкової міліції всіх рівнів в організації роботи з викриття та попередження найбільш небезпечних злочинних ухилень від сплати податків і пов'язаних з ними інших економічних злочинів, віднесених законодавством до компетенції податкової міліції; здійснення в установленому законом порядку оперативно-розшукової діяльності, контролю  стану і законності здійснення цієї роботи підрозділами податкової міліції на місцях, обгрунтованість використання виділених на такі цілі коштів; безпосереднє здійснення заходів щодо виявлення та розкриття тяжких злочинів у сфері оподаткування і тих, що мають міжрегіональний чи міжнародний характер, організація розшуку платників податків, які ухиляються від сплати податків; організація та забезпечення проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних операцій по запобіганню та виявленню адміністративних і кримінальних порушень податкового законодавства; інші функції, що передбачені положеннями про відділи.

Управління податкових розслідувань включає в себе відділ організації податкових розслідувань, відділ дослідчої перевірки, відділ застосування непрямих методів в оподаткуванні та методології податкових розслідувань, відділ вибору об’єктів податкового розслідування. До функцій, якими наділене Управління податкових розслідувань належать наступні: безпосереднє здійснення перевірок дотримання податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, у відношенні яких є повідомлення та інші дані про ухилення від сплати податків; розробка методичних рекомендацій щодо форм і методів проведення роботи по виявленню злочинів у сфері оподаткування; здійснення перевірок по виявлених правопорушеннях і підготовці матеріалів для порушення кримінальних справ, а також інші функції, що закріплені положеннями про Управління податкових розслідувань та відповідні відділи.

У складі Головного управління податкової міліції ДПА України діє Управління кадрового і тилового забезпечення, що складається з відділу комплектування, проходження служби, професійної підготовки та пенсійного забезпечення, інспекції з особового складу, відділу тилового забезпечення, транспортного відділення. Управління кадрового і тилового забезпечення здійснює наступні функції: розробляє та реалізує програми кадрового забезпечення підрозділів податкової міліції, вживає заходів щодо забезпечення дисципліни і законності в їх діяльності; здійснює добір та розстановку керівників управлінь податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, інших посадових осіб підрозділів податкової міліції, призначення на посади та звільнення з посад яких здійснюється Головою ДПА України або за погодженням з ним; контролює роботу з особовим складом підрозділів податкової міліції на місцях; проводить службові розслідування фактів порушення законності та дисципліни працівниками податкової міліції; готує проекти наказів ДПА України про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на працівників податкової міліції; забезпечує спільно з управлінням кадрів ДПА України підготовку і перепідготовку особового складу податкової міліції; здійснює оформлення відповідних матеріалів для призначення пенсії працівникам податкової міліції; проводить разом з відповідними службами ДПА України роботу з фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Головного управління і підрозділів податкової міліції на місцях, правового і соціального захисту її працівників; розробляє за узгодженням з першим заступником Голови ДПА України - начальником податкової міліції пропозиції щодо змін структури і штатного розпису податкової міліції.

У складі Головного управління податкової міліції ДПА України також міститься спеціалізований підрозділ фізичного захисту, що забезпечує безпеку діяльності працівників державної податкової служби, захист їх від протиправних посягань при виконанні ними службових обов’язків.

 Підсумовуючи вищезазначене, можна визначити, що структурні підрозділи Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України, що є також управліннями, організують, координують та контролюють діяльність управлінь податкової міліції відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх підрозділів на місцях, надають практичну та методичну допомогу підрозділам податкової міліції всіх рівнів в організації роботи на конкретних напрямках, а також безпосередньо приймають участь у викритті та попередженні найбільш небезпечних злочинних ухилень від сплати податків і пов'язаних з ними інших економічних злочинів, віднесених законодавством до компетенції податкової міліції.

До першого рівня структурних підрозділів податкової міліції поряд з Головним управлінням податкової міліції Державної податкової адміністрації України належить Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України (далі - Слідче управління). Слідче управління забезпечує організаційно-методичне керівництво діяльності слідчих відділів (відділень, груп), здійснює процесуальний контроль за провадженням попереднього слідства і надання практичної допомоги у розслідуванні найбільш складних злочинів, як правило, міжрегіонального характеру.

Правове положення, структура, завдання та функції Слідчого управління регулюються положеннями про Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України та про слідчі підрозділи податкової міліції, що затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 30 липня 1998 року № 374 [147; 148].

Зазначимо, що при аналізі вказаних підзаконних актів було виявлено ряд недоліків. Нормами Положення про Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України Слідче управління визнається самостійним структурним підрозділом податкової міліції та Державної податкової адміністрації України. Нормами Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби визначається, що Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України, слідчі відділи податкової міліції ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій складають єдиний централізований слідчий апарат податкової міліції з виключною процесуальною підлеглістю і підзвітністю нижчестоящих органів вищестоящим.

Тобто, Слідче управління, слідчі відділи та відділення групуються в самостійне системне об’єднання – слідчий апарат чи слідчі підрозділи, охоплені єдиним загальним керівництвом, яке здійснює Голова Державної податкової адміністрації. Саме загальне керівництво Головою Державної податкової адміністрації України (хоча здійснення кримінально-процесуальної функції є специфічною діяльністю осіб відповідного фаху та вимагає спеціальних знань, яких Голова Державної податкової адміністрації України не має)  вказує на те, що слідчий апарат є окремою службою податкової міліції та органів державної податкової служби. Втім, Закон України “Про державну податкову службу в Україні” відповідних відправних норм не містить.   

На наш погляд, слідчий апарат дійсно мав би входити до системи органів податкової служби, як самостійний елемент, поряд з Державною податковою адміністрацією України, місцевими державними податковими адміністраціями (інспекціями).

Положення про Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України не визначає структуру Слідчого управління ДПА України, її закріплено нормами Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби; разом з визначенням основних завдань та функцій Слідчого управління окреслює обов’язки і права начальника слідчого управління, незважаючи на те, що повноваження, тобто, ті ж права та обов’язки начальника Слідчого Управління зафіксовані і в Положенні про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби.

До Слідчого управління податкової міліції входять відділ організації досудового слідства, відділ розслідування особливо важливих справ, канцелярія. Відділ організації досудового слідства виконує наступні функції: аналізує стан економічної злочинності, вивчає слідчу практику, організацію і результати роботи слідчих підрозділів, вносить Голові ДПА пропозиції про вжитгя заходів щодо удосконалення попереднього слідства, підвищення його ролі в розкритті злочинів і розслідуванні кримінальних справ; аналізує слідчу практику, вживає заходи щодо усунення виявлених недоліків та покращення якості розслідування кримінальних справ; готує і направляє на місця вказівки, розпорядження та рекомендації щодо вдосконалення слідчої роботи, тактики та методики розслідування кримінальних справ, вивчає, узагальнює і розповсюджує передовий досвід і наукові методи розслідування, забезпечує їх впровадження в слідчу практику, контролює використання слідчими криміналістичної техніки, видає інформаційний збірник "Слідча практика податкової міліції"; аналізує і узагальнює стан профілактичної роботи слідчих; організує разом з іншими підрозділами податкової міліції ДПА України заходи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів, вносить подання у відповідні міністерства і відомства з цих питань; готує матеріали для преси, радіо та телебачення, проводить зустрічі з трудовими колективами з метою профілактики злочинів, готує необхідну інформацію до органів державної влади і управління з цього приводу; організує методико-криміналістичне забезпечення попереднього слідства та дізнання по кримінальних справах, віднесених законом до компетенції податкової міліції, співробітництво з цих питань з експертними та науково-дослідними підрозділами і закладами; розробляє та здійснює разом з Головними управліннями (управліннями) ДПА України заходи щодо вдосконалення взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами органів державної податкової служби у попередженні і розкритті злочинів, розслідуванні кримінальних справ та розшуку злочинців, виконує інші функції.

На відділ розслідування особливо важливих справ покладено такі функції: розслідування справ особливої важливості (під кримінальними справами особливої важливості розуміють справи про злочини, які викликали великий суспільний резонанс, що спричинили особливо значну шкоду державі, а також справи, розслідування яких провадиться у зв'язку з дорученням Уряду України, Генеральної прокуратури і керівництва ДПА України), а також, які мають міжрегіональний або міжнародний характер (під кримінальними справами, які мають міжрегіональний або міжнародний характер розуміють справи про злочини, що вчинені відповідно на територіях декількох областей України або на території України та іноземних держав); забезпечує контроль за розслідуванням найбільш складних кримінальних справ, які набули широкого громадського резонансу, а також тих, процесуальні строки у яких продовжені заступником Генерального прокурора, Генеральним прокурором України та інших справ, надає допомогу у їх розслідуванні; координує слідчу роботу по кримінальних справах, що мають міжрегіональний характер; надає практичну і методичну допомогу слідчим  підрозділам по організації розслідування кримінальних справ, з  питань застосування кримінального і кримінально-процесуального законодавства, нормативних актів ДПА України, регламентуючих діяльність слідчих підрозділів.

Останнім підрозділом податкової міліції, що належить до першого рівня внутрішньої ієрархічної структури податкової міліції, є Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби. Структуру та штатний розпис Управління затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України № 373 від 30 липня 1998 року “Про внесення змін до наказу ДПА України від 8 квітня 1998 року № 169 “Про затвердження організаційної структури Державної податкової адміністрації України”. На підставі вказаного наказу до Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби входять: керівництво управління, канцелярія, група оперативного обліку, інформаційно-аналітичний відділ, перший відділ (оперативного обслуговування центрального апарату ДПА України),  другий відділ (зонального контролю за організацією діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією), третій відділ (оперативного обслуговування зовнішнього оточення та оперативно-профілактичних заходів, оперативно-технічна група. 

Другий рівень внутрішньої структури податкової міліції складають - Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; слідчі відділи податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби.

Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є спеціальним структурним підрозділом відповідної державної податкової адміністрації, підпорядковується голові цієї державної податкової адміністрації і Головному управлінню податкової міліції Державної податкової адміністрації України. На них покладаються наступні завдання: запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення; розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків; удосконалення роботи підпорядкованих підрозділів податкової міліції, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги у боротьбі зі злочинністю; безперервне стеження за станом криміногенної ситуації у сфері оподаткування на території Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя, розробка організаційних і практичних заходів реагування на її зміни, своєчасне прийняття та реалізація управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності податкової міліції.

Виконуваними завданнями обумовлюється структура Управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: штаб; оперативне управління; управління податкових розслідувань; управління оперативного забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету. Останні утворені в складі Управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 31 серпня 1999 року № 471 “Про внесення змін до структури податкових органів та взаємодію їх підрозділів при здійсненні функцій примусового стягнення платежів”. 28 вересня 1999 року наказом Державної податкової адміністрації України № 523 було затверджено Типове положення про управління  (відділ) оперативного забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету Управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Нещодавно, нормами Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” у складі податкової міліції було утворено спеціальний структурний підрозділ, який має проводити роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів [144]. Напевно, вказані підрозділи діятимуть у складі Управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі на рівні Управлінь, а також відділів чи відділень у відділах податкової міліції Державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних податкових інспекціях.

 Нині ж до штабу Управлінь податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі входять: центр обробки інформації, відділ інспектування та зонального контролю, чергова частина. До оперативного управління – відділення по організації викриття злочинів в паливно-енергетичному комплексі та базових галузях промисловості; відділення по організації викриття злочинів в сфері торгівлі та незаконної реалізації підакцизних товарів; відділення по організації викриття злочинів в агропромисловому комплексі; відділення по організації викриття злочинів в кредитно-фінансовій, банківській системах, сфері зовнішньоекономічної діяльності та обігу валюти; відділ організації розшуку неплатників податків; відділ (відділення) оперативного документування. В оперативному управлінні можуть бути створені інші вузькопрофільні спеціалізовані відділи по оперативному обслуговуванню окремих напрямків економіки та підприємницької діяльності. В управлінні податкових розслідувань утворено відділи організації податкових розслідувань, відділ дослідчої перевірки, відділ вибору об’єктів податкового розслідування.

Крім цього, до Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі входять спеціалізовані підрозділи фізичного захисту, відділи по роботі з особовим складом, відділи тилового забезпечення, канцелярія.

Поряд з Управліннями податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до другого рівня внутрішньої структури податкової міліції належать слідчі відділи податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Правові засади їх діяльності, структура і штати встановлюються нормами Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, Кримінально-процесуальним кодексом, Положенням про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби та Інструкцією по організації діяльності слідчих підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби та взаємодії їх з іншими підрозділами, службами і відомствами у розкритті злочинів та розслідуванні кримінальних справ, затверджених наказом ДПА України від 30 липня 1998 року № 374 [37; 72; 148]. 

У слідчіх відділах податкової міліції відповідних місцевих Державних податкових адміністрацій утворюються відділення розслідування кримінальних справ та відділення (група) організіції досудового слідства. До складу відділень (груп) входять посади старших слідчіх в особливо важливих справах, слідчіх в особливо важливих справах, старших слідчіх, помічників слідчих. У відділеннях може вводитись посада заступника начальника відділення. У відділенні (групі) організації досудового слідства утворюється група діловодства. Очолюють Слідчі відділи податкової міліції начальники цих підрозділів. Вони мають двох заступників, які за посадами одночасно є начальниками відділення (групи).

Відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби податкової міліції Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі включають відповідні оперативні відділення та групи.

Останній рівень внутрішньої структури податкової міліції складають відділи податкової міліції, слідчі відділення податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах в містах, міжрайонних (на два і більше районів) та об’єднаних (на город і район) державних податкових інспекцій, що також побудовані за функціональним принципом.

 Як нами вже було зазначено на початку підрозділу, для того щоб зрозуміти організовану цілісність, необхідно проаналізувати як компоненти, так і відносини між ними.

Питання та проблеми внутрішньої взаємодії між структурними підрозділами податкової міліції та іншими підрозділами органів державної податкової служби могли б складати окремий предмет наукового дослідження. Ми ж лише відмітимо, що означені питання повинні регулюватися підзаконними нормативними актами, які мають визначати принципи такої взаємодії, порядок взаємодії, підпорядкування посадових осіб об’єднаних груп під час проведення спільних дій, інші аспекти. Наказом Державної податкової адміністрації України від 27 березня 1998 року № 143 було затверджено Положення про організацію взаємодії між службами Державної податкової Адміністрації України щодо викриття та розслідування злочинів у сфері оподаткування.

Засади взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами податкової міліції та органів державної податкової служби визначено вже згадуваною нами Інструкцією по організації діяльності слідчих підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби та взаємодії їх з іншими підрозділами, службами і відомствами у розкритті злочинів та розслідуванні кримінальних справ, затвердженою наказом ДПА України від 30 липня 1998 року № 374. Цим нормативним актом передбачається підпорядкування слідчому на час попереднього слідства або на час проведення окремої слідчої дії для надання допомоги, а також для виконання оперативно-розшукових і інших заходів співробітників оперативного підрозділу, спеціалістів та інших співробітників податкової служби.

     

Проведений аналіз структури податкової міліції дозволяє зробити висновки щодо існування певних недоліків організаційно-штатної побудови цього структурного підрозділу органів державної податкової служби.

По-перше, це стосується визначення місця податкової міліції в системі органів державної податкової служби. Податкова міліція, з одного боку, є цілісною системою, що має внутрішню структуру, побудовану за вертикальним принципом трьома ієрархічно розташованими рівнями, а з іншого боку, є спеціальним структурним підрозділом Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в районах, містах, районах в містах, належить до системи органів державної податкової служби, але не як самостійний елемент цієї системи, а лише входить до складу Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій (інспекцій), перебуваючи з ними у відносинах підпорядкування.

По-друге, щодо місця слідчих підрозділів в системі податкової міліції та органів державної податкової служби. Слідчі підрозділи податкової міліції складають централізований слідчий апарат, об’єднаний єдиним керівництвом, при цьому загальне керівництво здійснюється Головою Державної податкової адміністрації України. Виходячи з функціонального призначення та загального керівництва, слідчі підрозділи повинні належати до системи органів державної податкової служби як її самостійний елемент.

По-третє, певні проблеми викликають окремі моменти підпорядкованості підрозділів податкової міліції Державній податковій адміністрації України, місцевим державним податковим адміністраціям (інспекціям), пов’язані зі здійсненням загального керівництва та контролю за діяльністю підрозділів податкової міліції їх головами, особливо це стосується діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби, оперативних підрозділів.

По-четверте, недосконалість підзаконних нормативних актів, регулюючих організаційно-штатні засади діяльності податкової міліції. Зазначені нормативні акти мають багато недоліків, в першу чергу, пов’язаних з нечітким розподілом функцій між структурними підрозділами податкової міліції, визначенням повноважень та відповідальності їх керівників.

Таким чином, структурно-функціональний аналіз підрозділів податкової міліції дає підстави зробити основний висновок, що система органів державної податкової служби за внутрішньою будовою і структурним зв’язком не є повністю досконалою, вона вимагає певного коригування, а в деяких випадках і реорганізації.