Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вступ .................................................................................................................. З

Глава І. Становлення правової державності в Україні в аспекті

конституціоналізму............................................................................ 7

Глава II. Теоретико-методологічні питання становлення української

державності в трансформаційний період...................................... 39

Глава III. Розбудова соціальної, правової держави

в Україні: сучасний стан і перспективи....................................... 55

Глава IV. Становлення громадянського суспільства як передумова

формування правової державності в Україні............................... 71

Глава V. Права і свободи людини в умовах зміцнення

та розвитку державності України (конституційні засади)........... 90

Глава VI. Політико-правові конфлікти в аспекті

формування державності українського народу......................... 114

Глава VII. Національно-етнічні аспекти розвитку

української державності ............................................................ 139

Глава VIII. Роль Верховної Ради у становленні державності

Українського народу.................................................................. 166

Глава IX. Президент України в механізмі формування

української державності .............................................................. 187

Глава X. Органи виконавчої влади і проблеми становлення

державності................................................................................... 208

Глава XI. Роль суду і прокуратури в забезпеченні конституційних

прав і свобод громадян, законності та правопорядку .............. 233

Глава XII. Органи місцевого самоврядування і проблеми формування

державності в Україні ................................................................ 272

Глава XIII. На шляху до конституційної реформи..................................... 298

Глава XIV. Актуальні питання проведення конституційної реформи

в Україні на сучасному етапі державотворення...................... 303

Відомості про авторів................................................................................... 324

Наукове видання

Конституційно-правові засади становлення української державності

За редакцією академіка НАН України В. Я. Тація, академіка АПрН України Ю. М. Тодики

Редактори А. В. Єфименко, Н. Й. Михайличенко Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька

 

Підписано до друку з оригінал-макета 14.05.2003. Формат 60х90 "її,. Папір офсетний. Гарнітура Тітез. Ум. друк. арк. 20,5. Обл.-вид. арк. 26,3. Тираж 1000 прим. Вид. № 142. Зам, 223/080.

Видавництво «Право» Академії правових наук України Україна, 61002, Харків, вул. Мироносицька, 29 (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру:

серія ДК№ 559 від 09.08.2001 р).

Виготовлено у ТОВ «Навчальний друк» Україна, 61001, Харків, вул. Державінська, 38. (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру:

серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.)