Notice: Undefined index: section in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 4

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 82

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 88

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 90

Notice: Undefined variable: site_content in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 137
Відомості .про авторів : Конституційно-правові засади становлення української державності - В. Я. Тацій та ін : Большая юридическая библиотека

Відомості .про авторів

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тацій Василь Якович - доктор юридичних наук, професор, заслуже­ний діяч науки і техніки України, академік НАН України, президент АПрН України, ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Тодика Юрій Миколайович - доктор юридичних наук, професор, за­служений діяч науки і техніки України, заслужений діяч культури Молдови, академік АПрН України, завідувач кафедрою конститу­ційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Битяк Юрій Прокопович - кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, директор Інституту державно­го будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, заві­дувач кафедрою адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава, Мудрого.

'Вороиов Микола Павлович - кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділом Інституту державного будівництва та місцево­го самоврядування АПрН України, завідувач кафедрою державно­го будівництва та місцевого самоврядування Національної юридич­ної академії України імені Ярослава Мудрого.

Герасіна Людмила Миколаївна - доктор соціологічних наук, профе­сор, завідувач сектором Інституту державного будівництва та місце­вого самоврядування АПрН України.

Грошевий Юрій Михайлович - доктор юридичних наук, професор, за­служений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії пра­вових наук України, завідувач кафедрою кримінального процесу На­ціональної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Данильян Олег Геннадійович - доктор філософських наук, професор, завідувач сектором Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, завідувач кафедрою філософії На­ціональної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Колісник Віктор Павлович - кандидат юридичних наук, доцент, на­чальник Управління планування і координації правових досліджень в Україні АПрН України.

Панов Микола Іванович-доктор юридичних наук, професор, заслу­жений діяч науки і техніки України, академік АПрН України, про­ректор з наукової роботи Національної юридичної академії Украї­ни імені Ярослава Мудрого.

 

 

Петришип Олександр Віталійович-доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, Головний вчений секретар АПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту державно­го будівництва та місцевого самоврядування АПрН України.

Рабінович Петро Мойсейович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, завідувач лабораторією прав людини і громадянина Інституту державного будівництва та місце­вого самоврядування АПрН України.

Серьогіна Світлана Григорівна - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту державного будівниц­тва та місцевого самоврядування АПрН України.

Цвік Марко Веніамінович - доктор юридичних наук, професор, за­служений діяч науки і техніки України, академік АПрН України.

Яковюк Іван Васильович - кандидат юридичних наук, доцент, вче­ний секретар Інституту державного будівництва та місцевого само­врядування АПрН України.