Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 

Академія правових наук України

Інститут державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

 

Конституційно-правові засади становлення української державності

 

За редакцією академіка НАН України В.Я. Тоція,

академіка АпрН України Ю.М. Тодика

 

 

 

 

 

 

Харків

“Право”

2003

 

ББК 67.3 К65

Автори монографії:

професор В. Я. Тацій — вступ, глави 1 (у співавт.), 13;

професор Ю. М. Тодика — глави 1 (у співавт.), 8,14 (у співавт.);

професор О. Г. Даншьян — глава 2;

доцент /. В. Яковюк — глава 3;

професор О. В. Петришин — глава 4;

професор М. П. Рабінович — глава 5;

професор М /. Панов — глава 6 (у співавт.);

професор Л. М. Герасіна — глава 6 (у співавт);

доцент В. П. Колісник — глава 7;

доцент С. Г. Серьогіна — глава 9;

професор Ю. П. Битяк — глави 10, 14 (у співавт.);

професор Ю. М. Грошевий — глави 11, 14 (у співавт.);

професор М. П. Воронов — глава 12;

професор М. В. Цвік — глава 14 (у співавт.)

К 65   Конституційно-правові засади становлення української державності / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.;

За ред. акад. НАН України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. То-дики. - X.: Право, 2003. - 328 с.

I8ВN 966-7146-84-7

С       У монографії з урахуванням сучасного етапу державотворення в Україні аналізуються актуальні проблеми становлення українського конституціоналіз­му, розвитку громадянського суспільства, прав і свобод людини і громадяни­на, розв'язання державно-правових конфліктів, конституційні засади і тенденції розвитку соціальної функції держави, роль Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в станов­ленні української державності, фактори, що впливають на цей процес. Аналі­зуються питання конституційно-правової реформи, положення проекту Зако­ну України «Про внесення змін до Конституції України».

Книга розрахована на викладачів, наукових працівників, аспірантів і сту­дентів, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.

ББК 67.3

© В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін., 2003 I8ВN 966-7146-84-7.              © «Право», 2003