Notice: Undefined index: section in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 4

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 82

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 88

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 90

Notice: Undefined variable: site_content in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 137
Вступ : КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРНЇНИ - В. Ф. Годованець : Большая юридическая библиотека

Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 

Мета пропонованого конспекту лекцій — допомогти сту­дентам на основі глибокого вивчення ними Конституції Ук­раїни, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів міжнародного права) засвоїти основні засади конститу­ційного ладу України, правового статусу людини та громадя­нина, державного й територіального устрою України, системи, принципи організації та діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування в Україні; глибоко усвідомити кон­ституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина перед державою й суспільством; сформувати стійкі переконан­ня в необхідності жити й працювати за нормами Конституції України, інших законів України; виробити вміння й навички використання норм Конституції України, інших законодавчих актів у практичній діяльності.

Конституційне право України є визначальною галуззю (під­системою) національної правової системи, яка охоплює су­купність правових норм, що встановлені й охороняються дер­жавою, і разом з тим відрізняється від інших галузей права насамперед особливостями тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої спрямовані його норми.

Предметом правового регулювання конституційного права є суспільні відносини, які виникають і діють у процесі здій­снення основ повновладдя народу України.

Серед інститутів конституційного права пріоритетними є інститути основ конституційного ладу, конституційно-право­вого становища особи — конституційних прав, свобод та обо­в'язків людини і громадянина в Україні, держави в цілому та інститутів її органів: Верховної Ради України, Президента Ук­раїни, Кабінету Міністрів України, судової системи. Значну

 

увагу приділено місцевому самоврядуванню, територіальному устрою.

Вивчення курсу "Конституційне право України" допоможе студентам оволодіти іншими навчальними дисциплінами й сприятиме професійному формуванню у них правової свідо­мості та правової культури, національної ідеології, поваги до Конституції, законів, до держави та її символів.