Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

В. Ф. Годованець

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРНЇНИ

 

Конспект лекцій 2-ге видання, стереотипне

Київ 2001

 

ББК 67.9(4УКР)300я73 Г59

Рецензенти: Н. М. Мироненко, д-р юрид. наук, проф. В. М. Кампо, канд. юрид. наук, доц.

Відповідальний редактор /. В. Хронюк

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 7 від 27.09.01)

Годованець В. Ф.

Г59 Конституційне право України: Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. — 216 с — Бібліогр.: с 207-213.

ISBN 966-608-123-7

У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про кон­ституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні власти­вості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачен­ня, внесення змін у неї та її охорони.

Для студентів і всіх, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

ББК 67.9(4УКР)300я73

©             В. Ф. Годованець, 2000

©             В. Ф. Годованець, 2001, стереотип.

©             Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-123-7              управління персоналом (МАУП), 2001