АННОТАЦИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

А. А. Ерышев

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Учебное пособие 3-е издание,стереотипное

Киев 2002

 

ББК   66.1(0)я7

Е80

Рецензенты: В. М. Марчук, д-р юрид. наук, проф. В. 77. Сосна, канд. филос. наук, доц.

Одобрено Ученым советом Межрегиональной Академии управления персоналом (протокол № 6 от 30.09.02)

[Ерышев А. А.|

Е80 История политических и правовых учений: Учеб. пособие. — 3-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 152 с. — Библиогр.: с. 148-149.

ISBN 966-608-212-8

В предлагаемом пособии по всемирной истории политических и правовых учений о государстве и праве, написанном по авторской программе, содержатся 27 глав, девять из которых посвящены истории политической и правовой мысли Украины. Освещаются основные политико-правовые теории древнего мира, сред­них веков, нового и новейшего времени. Приводится общая характеристика совре­менных политико-правовых концепций.

Для студентов, преподавателей, а также всех, кто интересуется актуальными вопросами истории политико-правовых учений.

ББК 66.1(0)я7

© А. А. Ерышев, 2001

© А. А. Ерышев, 2002, стереотип.

© Межрегиональная Академия

ISBN 966-608-212-8              управления персоналом (МАУП), 2002

У пропонованому посібнику зі всесвітньої історії політичних і правових вчень про державу та право, що написаний за авторською програмою, міститься 27 глав, дев'ять з яких присвячено історії політичної та правової думки України. Висвітлюються основні політико-правові теорії стародавнього світу, середніх віків, нового та новітнього часу. На­водиться загальна характеристика сучасних політико-правових концепцій.

Для студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями історії політико-правових вчень.

Навчальне видання

| Єришев Анатолій Олександрович | ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Навчальний посібник

3-тє видання, стереотипне

(Рос. мовою)

Редактор О. І. Гоменюк

Коректори^. А. Тютюнник, 3. У. Борисова

Комп'ютерна верстка А. В. Цебренко

Оформлення обкладинки О. А. Линник

Реєстраційне свідоцтво ДК№ 8 від 23.02.2000

Підп. до друку 17.10.02. Формат 6ОХ84/1(Г Папір газетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 8,9. Обл.-вид. арк. 8,3. Тираж 12000 пр. Зам. № 2-1227

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

ДП "Експрес-Поліграф" 04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2