§ 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 

поділу системи права на галузі та інститути

 

Правове регулювання характеризується відносною самостійністю (автономністю), яка визначається наявністю в ньому таких фактичних і юридичних ознак, які відрізняють його від інших видів регулювання суспільних відносин. Фактична і юридична означеність правового регулювання представлені передусім за його предметом і методом.

Під предметом правового регулювання розуміють те, що регулює право, тобто ті суспільні відносини, які ним регулюються. Цим відносинам притаманна якісна однорідність, вони піддаються відносно самостійному правовому регулюванню. Предмет правового регулювання — це матеріальний критерій розподілу норм права на його структурні частини. Об’єктивний зміст і специфіка відповідних суспільних відносин є незалежними від законодавця. Структура предмета правового регулювання охоплює такі елементи:

а) суб’єкти — індивідуальні і колективні;

б) їх поведінку (дії, діяльність);

в) об’єкти — предмети та явища навколишнього світу, з приводу яких люди вступають у взаємозв’язок;

г) соціальні факти (обставини, випадки), які є безпосередніми підставами виникнення чи припинення відповідних правових відносин.

Метод правового регулювання відповідає на питання, як право регулює суспільні відносини. Це сукупність засобів, прийомів, за допомогою яких право впливає на суспільні відносини; це також юридичний критерій, який значною мірою залежить від предмета. Але на відміну від предмета метод може формуватися законодавцем, який, окрім тих засобів регулювання суспільних відносин, що об'єктивно склалися, може обирати власні засоби правового впливу на них, комбінувати ці засоби і прийоми. З цього боку правовий метод являє собою певний набір юридичного інструментарію, завдяки якому державна влада здійснює необхідний вплив на суспільні відносини з метою направлення їх розвитку в бажаному напрямку.

Методи правового регулювання суспільних відносин характеризується:

а) різним порядком встановлення прав і обов’язків учасників суспільних відносин. Права і обов’язки можуть випливати із закону (наприклад, право брати участь у виборах), із договору (договір купівлі-продажу) та ін.;

б) різним ступенем автономності суб’єктів при виникненні прав і обов’язків. Норми права можуть вичерпно визначати права і обов’язки суб’єктів або надавати їм можливість самостійно вирішувати питання щодо обсягу цих прав і обов’язків. Тому суб’єкти права вступають в ті чи інші відносини, врегульовані нормами права, або як рівноправні сторони, або на умовах супідрядності;

в) різними способами, захист встановлених прав може здійснюватись у різному порядку судовому, арбітражному та ін. і різними засобами захисту встановлених прав і забезпечення виконання юридичних обов’язків (цивільно-правовими, кримінально-правовими та ін.).

У кожній галузі знаходять свій вияв первинні, вихідні методи, якими є виокремленні логічним шляхом найзагальніші прийоми, засоби регулювання, що втілюються головним чином в обсязі правових можливостей суб’єктів.

До числа найбільш загальних методів належать:

централізований (імперативний) метод, при якому регулювання зверху донизу здійснюється на владно-імперативній основі. Юридична енергія надходить на окремі ділянки правової дійсності зверху від відповідних державних органів і, відповідно до цього, становище суб’єктів характеризується відносинами субординації, прямої супідрядності;

2) децентралізований (диспозитивний) метод, коли йдеться про відносини між рівноправними суб'єктами на основі волі їх учасників. Правомірні дії тут є індивідуальним, “автономним” джерелом юридичної енергії, і відповідно до цього — положення суб’єктів характеризується договірними відносинами взаємної координації.

Ці так звані первинні методи конкретизуються і можуть проявлятися в різних сполученнях, як правило, з перевагою одного з них. Вони знаходять своє продовження в методах, які характеризують ті чи інші структурні сукупності суспільних відносин, до яких можна віднести:

1) метод матеріального і морального заохочення, який притаманний трудовому, цивільному та іншим галузям права. Таке заохочення спрямоване на стимулювання матеріальної зацікавленості у вирішенні певних завдань, до підвищення різних форм робочої і творчої активності, підвищення кваліфікації, набуття нових професій тощо;

2) метод рекомендацій, який застосовується до самоврядних організацій, щодо яких владно-імперативні методи впливу не можуть бути застосованими. Цей метод характерний для підприємницького, корпоративного та інших галузей права. Держава може впливати на них лише шляхом дозволів, сприяння, надання організаційної допомоги, рекомендаційних актів, які містять норми права і застосування яких покладено на розсуд цих організацій. Держава у формі рекомендацій використовує дозволи, що має сприяти розвитку самодіяльності та ініціативи суб'єктів права.