Notice: Undefined index: section in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 4

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: return in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 28

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 82

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 85

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 88

Notice: Undefined variable: _SESSION in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 90

Notice: Undefined variable: site_content in /var/www/hkdkest3/data/www/ez2www.com/index.php on line 137
§ 4. Стадії законотворчого процесу в Україні : Теорія держави і права – Автор невідомий : Большая юридическая библиотека

§ 4. Стадії законотворчого процесу в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 

Процес видання нормативно-правових актів є сукупністю послідовних організаційних дій, які регулюються конституційними та іншими юридичними нормами. Правотворчість складається з двох основних етапів: 1) дозаконодавчого і 2) законодавчого, в середині яких слід вірізняти ряд стадій.

1. Прийняття рішення про підготовку проекту нормативного акту (нормотворча ініціатива). Ця стадія характеризується прийняттям відповідного рішення про необхідність підготовки проекту нормативного акта. Щодо законів, то право законодавчої ініціативи згідно зі ст. 93 Конституції України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. Право законодавчої ініціативи може мати вияв у поданні на розгляд Верховної Ради законопроектів або у винесенні на розгляд парламенту будь-якого питання, що потребує законодавчого вирішення.

2. Підготовка тексту проекту нормативного акту. Ця стадія потребує відповідних підготовчих дій: визначення кола фахівців, що працюватимуть над проектом, створення робочої групи у його підготовці, з’яcування громадської думки відносно потреб і напрямків правового регулювання даного питання тощо. При підготовці тексту проекту можуть використовуватися галузевий і відомчий підходи, залучатися фахівці певного профілю. Підготовка проектів законів повинна здійснюватися на професійних засадах відповідними комітетами і комісіями представницького органу при належному фаховому рівні депутатів парламенту. Можливі економічні, політичні, соціальні та юридичні наслідки прийняття кожного законопроекту повинні прогнозуватися заздалегідь, необхідно також враховувати і майбутні фінансові витрати.

3. Обговорення, узгодження і доопрацювання законопроекту. Обговорення передбачає попереднє ознайомлення з текстом законопроекту, його змістом і структурою. Зазвичай це здійснюється з широким залученням зацікавлених осіб, а в окремих випадках і всього населення держави. Форми обговорення можуть бути різними, а саме: дорадчі збори, розширені засідання підготовчих комісій, обговорення проекту в пресі, на радіо, на телебаченні, експертне рецензування проекту відомими науково-дослідними та навчальними установами, отримання відгуків і висновків міжнародних незалежних експертів, неурядових громадських організацій тощо.

Для найповнішого врахування громадської думки найбільш важливі законопроекти бажано виносити на всенародне обговорення, особливо коли вони стосуються прав і свобод людини, законних інтересів громадян і їх об¢єднань. Для цього проекти слід опубліковувати в засобах масової інформації різних рівнів.

Після отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених установ, які за напрямком своєї діяльності безпосередньо або опосередковано пов’язані з реалізацією конкретного закону, відбувається додаткове узгодження тексту проекту нормативного акту.

Остаточне доопрацювання проекту здійснюється відповідною робочою групою або підготовчою комісією, яка враховує пропозиції і зауваження, що надійшли внаслідок узгодження, забезпечує його редагування.

Суттєві особливості характерні для обговорення законопроектів, де передбачається два і більше читань. В Україні на першому читанні заслуховується доповідь ініціатора законопроекту відповідно до Регламенту Верховної Ради України. Далі відбувається офіційне обговорення, в ході якого зауваження і пропозиції фіксуються для врахування їх відповідальними за підготовку законопроекту органами. За результатам обговорення законопроект відхиляється, ухвалюється або направляється на доопрацювання, після чого у встановлений термін відбувається його розгляд у другому, а якщо це необхідно, і в третьому читанні.

Після обговорення закони приймаються більшістю голосів від конституційного складу парламенту, крім випадків, передбачених Конституцією. Конституційні закони приймаються кваліфікованою більшістю голосів — 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України.

Підписання законопроекту здійснює Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону повинен підписати й офіційно оприлюднити його або повернути зі своїми вмотивованими зауваженнями та пропозиціями до Верховної Ради на повторний розгляд(накласти вето).

4. Опублікування закону. Закон набирає чинності через 10 днів після його опублікування в офіційно встановлених джерелах: газеті “Голос України”, журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України”. У Постанові про введення закону в дію можуть бути передбачені інші терміни набрання ним юридичної сили, але не раніше дня опублікування.

Нормативні акти місцевої адміністрації і місцевих органів влади оприлюднюються в місцевій пресі; відомчі нормативні акти публікуються у відповідних бюлетенях та джерелах, доступних для зацікавлених органів і осіб.