ПРИМІТКИ

1 2 3 4 5 6 7 

Концепція адміністративної реформи в Україні. Проект (друга редакція), розроблений робочою групою Комітету Верховної ради України з питань правової політики та судово-правової реформи у складі: 1. Б. Коліушка (керівник), В. Б. Авер'янова, 1. П. Голосніченка, В. М. Шаповала, О. Ф. Ан­дрійко, С. Д. Дубенко, В. М. Кампа, Р. А. Калюжного, Ю. І. Крегула, В. Л. Наумова, В. В. Рикова.- К., 1996.

Програма кадрового забезпечення державної служби. Затверджена Указом Президента України від 10.11.1995 р.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ Бібліотечка «Нова Конституція України»

АВЕР'ЯНОВ Вадим Борисович

ОРГАНИ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Художній редактор   О. Ю. Гаркавенко

Технічний редактор  М. С Чабан

Коректор Л. Д. Прокопенко

Піди, до друку. 10.06.97. Формат 60x84/16. Папір офс. Друк офс.

Гарнітура «Тайме». Ум. друк. арк. 2,8. Обл.-вид. арк. 2,9. Тираж 5000 пр.

Зам. 7-209.

Видавництво «1н Юре»

Свідоцтво N° 24385080. 11.10.96 р.

м. Київ, вул. Терещенківська, 4, тел. 224-69-72

Оригінал-макет підготовлено видавництвом «Логос» м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19

Віддруковано в ВАТ «КДНК» м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19