Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО

О. М. МИРОНЕНКО

ІСТОРІЯ

КОНСТИТУЦІЇ

УКРАЇНИ

Київ

1н Юре

1997

 

ББК 67.9(4УКР)300 М64

Мироненко О. М.

М64       Історія Конституції України.— К.: 1н Юре, 1997.—

60 с— (Б-чка "Нова Конституція України"). ISBN 966-7183-09-2

Стисло характеризуються світові й вітчизняні першоджерела українського конституціоналізму як теоретичної думки і практики тисячолітнього державотворення, процес становлення діючих і таких, які залишилися у проектах конституційних актів, що народжувались на українських землях, від гетьманських консти­туцій XVH ст. до Основного Закону України 1996 р.

Для наукових і практичних працівників, викладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.

Бібліотечка "Нова Конституція України"

Редакційна колегія: Ю. С. Шемшученко (головнийредактор), Ф. Г. Бурчак, В. В. Цветков, В. І. Семчик, В. Б. Авер'янов, В. Ф. Погорілко, О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук, І. Б. Усенко

Затверджено до друку

вченою радою Інституту держави і права

їм. В. М. Коряцького НАН України

Редактор М. С Лопата

ББК 67.9(4УКР)300

©   О. М. Мироненко, 1997

ISBN 966-7183-09-2          ©   Видавництво «Ін Юре», 1997