Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

1. Поняття банківської системи та банківської діяльності

Банки є одними з найстаріших і найбільших за активами фінансовими посередниками. Вважають, що перші банки виросли з контор міняйл і з'явилися в епоху Відродження в італійських містах.

 

Законодавство (Закон України "Про банки і банківську діяльність") визначає банк як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції:

 

— залучення до вкладів грошових коштів фізичних та юридичних осіб;

 

— розміщення цих коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 

— відкриття та обслуговування банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

 

Зазначені операції є базовими і утворюють первинну сферу банківської діяльності. Види банків:

 

— універсальні, що виконують усі базові операції на грошовому ринку та будь-які інші;

 

— спеціалізовані, що виконують лише частину базових операцій на грошовому ринку.

 

Відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" банки в Україні можуть функціонувати як спеціалізовані, тобто ощадні, іпотечні, інвестиційні, розрахункові (клірингові). Законом також закріплено право самостійно визначати напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.

 

На відміну від інших небанківських установ, створюють фінансові активи та керують їх переміщенням.

 

Банківська діяльність, яка є досить широким поняттям, повинна розглядатись як один з елементів фінансової діяльності держави.

 

Правовий зміст банківської діяльності закріплений в ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 

Аналіз законодавства дає можливість вважати, що про банківську діяльність можна і слід говорити тоді, коли банки здійснюють ті чи інші дії з фінансовими інструментами, в якості яких виступають гроші, цінні папери і валютні цінності. Тобто, банківська діяльність - це сукупність дій банківської системи з приводу обороту грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, збереження і як товару.

 

У правовому розумінні банківська діяльність - це сукупність правових дій, що здійснюється певними суб'єктами в формі, якої вимагає закон або договір. У даному аспекті банківська діяльність становить систему постійно здійснюваних угод і операцій, що спрямовані на отримання прибутку.

 

Банківська діяльність може мати лише професійний характер і є виключною. Водночас її слід розглядати як підприємницьку діяльність, що має певну специфіку і особливі риси.

 

Банки також слід розглядати як особливого виду підприємство. Якщо в діяльності звичайного підприємства гроші виконують роль засобу платежу, то в банківській діяльності самі гроші виступають у ролі товару. Ця особливість банківського підприємства робить його настільки своєрідним, що вона потребує спеціального правового регулювання, яке відрізняється від загального законодавства про підприємства.

 

Види угод, які мають право здійснювати комерційні банки:

 

— банківські операції, які становлять безпосередній предмет діяльності;

 

— угоди, які мають допоміжне значення та служать для забезпечення організаційних і матеріальних передумов роботи банку;

 

— ряд інших небанківських угод, не заборонених законодавством.

 

Види банківських операцій:

 

— активні - спрямовані на використання ресурсів банку (надання кредитів);

 

— пасивні - спрямовані на залучення коштів (депозити);

 

— комісійні - посередницька діяльність банку (обслуговування платежів, інкасація, зберігання цінностей).

 

Банківська система - складові фінансової системи країни, щз підпадає під дію загальних економічних законів, які діють в суспільстві. Вона є внутрішньо організованою, взаємопов'язаною, має загальну мету та завдання.

 

Банківська система - це складові фінансової системи держави, що являє собою сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують в межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу.

 

В Україні побудовано дворівневу банківську систему. Виділяють дві площини взаємовідносин:

 

— по вертикалі - відносини підлеглості між центральним банком, як таким, що керує, і низовими ланками - комерційними банками;

 

— по горизонталі - відносини рівного партнерства між банками. Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність".

 

Порядок створення, реєстрації та ліцензування банківських установ визначається нормативними актами Національного банку України: Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень;

 

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків; Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих банківських операцій.

2. Банківське право: предмет, метод, банківські правовідносини та банківське законодавство

Банківське право - це сукупність норм, встановлених або санкціонованих державою, що регулюють відносини, які виникають у процесі банківської діяльності, шляхом встановлення прав, обов'язків і відповідальності учасників цих відносин.

 

Об'єктивне обґрунтування і умови формування банківського права в Україні:

 

— створення соціально-економічних умов для банків;

 

— становлення дворівневої банківської системи з необхідною мірою самостійності комерційних банків, діяльність яких регулюється правом;

 

— розвиток грошового, фондового ринків. Специфічні ознаки банківських правовідносин:

 

— наявність спеціального суб'єкта банку і кредитної організації;

 

— наявність спеціального об'єкта фінансових інструментів. Суб'єкти банківських правовідносин:

 

— органи влади, що здійснюють функції державного регулювання банківською діяльністю і взаємодії з банківською системою;

 

— Національний банку України, що виступає центром банківської системи і як орган державної виконавчої влади;

 

— банки і похідні банківські утворення: банківські корпорації, холдингові групи, банківські союзи;

 

— клієнти банків - фізичні і юридичні особи. Обставини виникнення банківських правовідносин - юридичні факти:

 

— адміністративний акт (видача ліцензії);

 

— угода;

 

— завдання збитку (є суперечливим і потребує обґрунтування);

 

— норма закону (встановлення обов'язкових резервів).

 

Методи_пг»авового регулювання діяльності банків -імперативний -диспозитивний

 

Методи правового регулювання діяльності банків - імперативний - диспозитивний Імперативний метод обумовлений необхідністю проведення державної грошово-кредитної політики. Учасники імперативного регулювання банківської діяльності:

 

— Президент України (створює укази),

 

— Верховна Рада України (приймає закони, постанови),

 

— Кабінет Міністрів України (приймає постанови),

 

— Національний банк України (приймає спеціальні акти банківського законодавства).

 

Диспозитивний метод правового регулювання банківської діяльності реалізований у ч.2 ст.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність", де визначено, що банки є економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих і розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з оперативною діяльністю.

 

Банківські відносини, що регулюються нормами права, слід розглядати як комплексний правовий інститут. Адже він містить різноманітні методи правового регулювання, поєднує комплекс елементів норм права, як фінансового, так і господарського та цивільного.

 

Банківське законодавство - це система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

 

Банківські закони

 

- загальні

 

- спеціальні

 

Враховуючи те, що банки є суб'єктами підприємницької діяльності, вони підпадають під діяння загальних правових принципів. У якості загальних законів слід розглядати Конституцію, Цивільний кодекс, Господарський кодекс, Закон "Про цінні папери і фондову біржу", укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні правові акти. Ці закони повинні застосовуватись до банків і банківської діяльності, якщо спеціальні банківські норми не встановлюють якихось обмежень або правил. Ці закони встановлюють:

 

— загальні вимоги до організаційно-правових форм підприємницької діяльності;

 

— загальні правила про угоди, їх форми, умови і порядок їх укладання;

 

— загальні норми і обставини відповідальності.

 

Спеціальні акти банківського законодавства - закони "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", у такому плані можна розглядати інші нормативні акти Національного банку України, акти фінансово-кредитних установ. Ці закони, з одного боку, повинні відповідати загальним вимогам правового регулювання господарського обороту і конституційним принципам та гарантіям, а з іншого - запре'ваджують публічно-правові правила і вимоги, які суттєво відрізи дються від правил і вимог приватного правового регулювання (горми формування статутного капіталу).

 

Особливості банківського законодавства: міжгалузевий та комплексний характер (публічне та приватне право).

 

Причини вдосконалення системи банківського права в Україні:

 

— становлення і розвиток дворівневої банківської системи тягне за собою виникнення нового правового механізму, адаптованого до міжнародних правил банківського права;

 

— зростання ролі безготівкових розрахунків;

 

— запровадження нових платіжних засобів;

 

— визначення більш чітких класифікацій, розмежування і впорядкування правових норм;

 

— забезпечення безпеки і надійності вкладів клієнтів. Розвиток банківської системи, ускладнення її структури, вимагає відповідного банківського законодавства, тому повинні бути прийняті нові нормативні акти, що регламентують діяльність банківської системи. Це створить передумови для становлення класичної дворівневої банківської системи, яка відповідає вимогам ринкової економіки.