Тема 5 Правове регулювання державних доходів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Податкове право

Державні доходи — грошові відносини щодо збирання і розподілу валового внутрішнього продукту, який використовується державою для здійснення своїх завдань і функцій.

Система доходів державного бюджету — взаємозв'язок сукупності доходів та їх диференціація на окремі групи і види.

Податки

 

 

 

Доходи від державного кредиту

 

 

Групи доходів

 

 

 

Неподаткові доходи

 

 

 

Доходи від особис­того і майнового страхування

 

Неподаткові доходи — врегульовані нормами права надходження до бюджету та позабюджетних фондів від підприємств і громадян; ці надходження можуть мати обов'язковий або добровільний характер.

Обов'язкові платежі, що стягуються державою з доходів чи майна юридичних або фізичних осіб

 

Податки

 

Нецільові, безвідплатні, безповоротні, безумовні та обо­в'язкові платежі, що надходять від юридичних і фізичних осіб до бюджету відповідного рівня на підставі актів Вер­ховної Ради або рад місцевого самоврядування

 

 

 

Форма перерозподілу національного доходу (як економічна категорія)

 

49

 

Характерні ознаки податків:

адресність до бюджету;

обов'язковість платежу;

перехід права власності при сплаті податку;

індивідуальна безоплатність;

регулярність стягнення.

Функції податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розподільча

 

регулююча

 

фіскальна

 

стимулююча

 

контрольна

Податкове право — сукупність фінансово-правових норм, що регу­люють податкові відносини між державою і платниками податків.

Податкові правовідносини виникають при сплаті податків під­приємствами, де сторони є носіями прав і обов'язків, встановлених за­коном.

Суб'єкт податку — фізична або юридична особа, на яку, згідно з чинним законодавством, покладено зобов'язання сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.

Об'єктом оподаткування є те, що підлягає оподаткуванню (прибу­ток, майно, додана вартість товарів (робіт, послуг), спеціальне вико­ристання природних ресурсів, заробітна плата, доходи громадян та інші об'єкти, визначені законодавчими актами України).

 

Податкова система

 

Сукупність податків, зборів, інших платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників по­датків та органів, які здійснюють контроль за правиль­ністю обчислення, повнотою і своєчасністю їх сплати у встановленому законом порядку

Врегульована нормами права сукупність податків, що стягуються на території України, а також форми і мето­ди побудови податкової системи

 

 

 

50

 

Сукупність податків, що встановлені на території дер­жави, методи та принципи побудови податкової системи

 

Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в по­рядку і розмірах, встановлених законом.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків...

Конституція України Модель організаційної структури податкової системи

 

 

 

Вхід

 

-і і       Вихід

Податкове законо­давство

Платники

 

Встановлені законо­давством

 

Органи контролю

11. Фінансове 1 забезпечен-юня функцій

 

податків

 

податки і збори та методи їх стягнення

 

за стягнен­ням по­датків

і держави

! 2. Виконан-і ня прин-1 ципів , оподатку­вання

Соціально-економічне середовище

 

Загальні принципи оподаткування:

2)

1) стабільність припускає незмінність основних податкових пла­тежів, правил стягнення податку протягом тривалого часу, а та­кож логічність змін податкового законодавства; гнучкість припускає оперативну зміну податкових платежів, способів їх нарахування, системи пільг і санкцій залежно від зміни ситуацій;

рівновага забезпечує орієнтацію держави на підтримку через

податки структурної рівноваги;

рухомість відбиває зміну податкових платежів при формуванні

бази оподаткування чи появі нових форм податків;

чітка антиінфляційна спрямованість податкового вилучення;

вигода для платника при внесенні податкових платежів, для

контролюючого суб'єкта при вилученні податку, для держави

при використанні податкових механізмів;

рівність забезпечує однаковий обов'язок платників при рівних

оціночних умовах і розмірах прибутку;

стимулювання передбачає формування економічних і правових

інтересів при здійсненні певної діяльності та одержанні більших

доходів;

51

 

Місце податкової системи в організаційній структурі державних фінансів

 

інформація

податки

фінансування

 

Головне управління Державного казначейства

 

Державний бюджет

 

Головне управління Державного казначейства

 

інформація

фінансування

 

 

 

Вхід

 

Вихід

 

 

 

Податкове законо­давство

 

і    і

 

Банки та інші фінансово-кредитні установи

Платники податків

Органи контролю

за стягненням

податків

 

 

Фінансове

забезпечення

функцій

держави

Виконання

принципів

оподатку­

вання

 

Встановлені законодавством податки і збори

Соціально-економічне середовище

 

9) економічність співвідносить видатки, пов'язані зі збиранням по­датку (витрати апарату, опрацювання документації тощо), і прибуток від збирання податкових надходжень.

Податкова система України у перехідний період має базуватися на таких принципах:

антициклічність характеру;

цільове призначення податків;

погодження податкових ставок;

рівність і справедливість оподаткування;

відносна стабільність;

однозначність тлумачення;

неприпустимість необґрунтованих пільг;

автоматична індексація податків і зборів;

відповідальність платників податків;

системний підхід;

кількість податків.

Основні схеми оподаткування

 

Оподаткування

загальних

або неподільних

ресурсів

 

Оподаткування результатів комерційної

діяльності фізичних

і юридичних осіб, а також

частково їх власності

 

 

 

Види податків:

загальнодержавні податки та інші обов'язкові платежі;

місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Загальнодержавні податки і збори:

податок на додану вартість;

акцизний збір;

податок на прибуток підприємств;

податок на доходи фізичних осіб;

мито;

державне мито;

податок на нерухоме майно (нерухомість);

плата (податок) за землю;

рентні платежі;

 

53

 

54

 

 

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів;

податок на промисел;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок дер­

жавного бюджету;

збір за спеціальне використання природних ресурсів;

збір за забруднення навколишнього природного середовища;

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків

Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

(Чорнобильський фонд);

збір на обов'язкове соціальне страхування;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (Пенсійний

фонд);

збір до Державного інноваційного фонду;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяль­

ності;

відрахування і збір на будівництво, ремонт та утримання авто­

мобільних доріг.

Місцеві податки:

з реклами;

комунальний.

Місцеві збори (обов'язкові платежі):

готельний;

за паркування автотранспорту;

ринковий;

за видачу ордера на квартиру;

курортний;

за участь у бігах на іподромі;

за виграш на бігах на іподромі;

з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

за право використання місцевої символіки;

за право проведення кіно- і телезйомок;

за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і

лотерей;

за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту,

що прямує за кордон;

за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери по­

слуг;

з власників собак.

 

Прямі податки

 

\ СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Державні та місцеві збори і платежі (прямі податки)

 

Непрямі податки

пдв

 

 

 

Податок на

прибуток підприємств

Податок на

доходи фізичних осіб

Податок на нерухо­ме майно

Податок із влас­ників транспортних засобів

Податок на проми-

сел

Гербовий збір

 

Загальнодержавні

Плата за землю

Рентні платежі

Збір за геологорозвіду­вальні роботи

Збір за спеціальне

використання природних

ресурсів

Збір за забруднення навколишнього   середо­вища

Збір на обов'язкове соціальне  страхування

 

Податок із реклами

Комунальний податок

Готельний збір

Збір за паркування автотранспорту

Ринковий збір

Збір за видачу ордера на квартиру

Курортний збір

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір за виграш у грі на тоталізаторі на іподромі

 

Акцизний збір

Мито

Державне мито

 

 

 

Збір на обов'язкове

державне   пенсійне

страхування

 

Збір за використання місцевої символіки

Збір за проведення кінозйомок

 

 

 

Збір до Державного інноваційного фонду

Плата за торговий патент

 

Збір за реалізацію лотереї і конкурсні розпродування

Збір за проїзд прикордонної зони

Збір за дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

 

Збір із власників собак

 

as

 

Підсистема оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (підприємців) в Україні

 

Податки і збори (обов'язкові платежі)

 

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)

 

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі)

 

 

 

Прямі податки

 

Непрямі податки         Збори

 

Податки

 

Збори

 

 

 

Податок на прибуток підприємства

Плата (податок) за землю

Податок із власників транспортних засобів

Податок на нерухоме

майно (нерухомість) —

у проекті

 

Податок на

додану

вартість

(ПДВ)

Акцизний збір

Мито

 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

Збір на обов'язкове соціальне страхування

Збір до Державного інноваційного фонду

Збір за геологорозвідувальні

роботи, виконані за рахунок

державного бюджету

Збір за спеціальне використання природних ресурсів

Збір за забруднення навколишнього середовища

Рентні збори

 

Комунальний податок

Податок з реклами

 

Збір за парковку автотранспорту

Збір за право

використання

місцевої символіки

Збір за проїзд територією прикор­донних областей автотранспортом,

що прямує за

                кордон  

Ринковий збір

Готельний збір

Інші збори

 

Державне мито

Гербовий збір

Інші збори

 

Ресурсні платежі в податковій системі України:

плата за спеціальне використання лісових ресурсів;

плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів;

плата за спеціальне використання надр при видобуванні корис­

них копалин;

відрахування на геологорозвідувальні роботи;

плата за приватизацію майна державних підприємств.

Елементи податкового механізму

 

основні

 

додаткові

 

 

 

платник податку

об'єкт оподаткування

ставка податку

 

пільги з оподаткування

особливості обчислення податку з об'єкта

бюджет чи фонд, куди надходять податкові платежі

терміни і періодичність перерахування податку

 

Найпоширеніші види податкових пільг:

повне або часткове звільнення від сплати окремих податків;

податкові знижки для окремих підприємств, галузей, регіонів;

неоподатковуваний мінімальний рівень прибутків;

виключення з оподатковуваних прибутків окремих витрат плат­

ників податків;

повернення раніше сплачених податків (податкова амністія).

Система державних органів, які в Україні здійснюють стягнення по­датків до бюджету, утворює Державну податкову службу України при Кабінеті Міністрів України, що діє у складі Головної державної по­даткової адміністрації України і державних інспекцій в областях, ра­йонах, містах і районах у містах.

Податкове правопорушення — протиправний вчинок (дія чи без­діяльність) особи, пов'язаний з невиконанням чи неналежним виконан­ням обов'язків щодо сплати податку, за що встановлено юридичну відповідальність.

57

 

Концепція взаємодії в податкових відносинах між державою та платниками податків

 

Стратегія податкової політики

 

Уточнення стратегії

 

 

 

Цілі та завдання податкової системи

 

Зміна та уточнення податкової системи

 

 

 

Напрями розвитку податкових відносин

законодав­чий рівень

платники податків

органи

податкової

служби

 

Орієнтири реформування податкових відносин

 

 

 

Прийняття,

доведення

додаткових

рішень

 

Інформаційна, роз'яснювальна, виховна, конт­рольна робота

 

Пізнавальна, практична, аналітична діяльність

 

 

 

Методи тактичного управління і контролю

 

т

т

т

Аналіз і оці-

Комплекс-

Зворотний

нювання

ний аналіз,

зв'язок, моніто-

практичного

оцінювання

ринг стану

використання

існуючих

і прогнозів,

чинного

проблем

листи та запити

законодавства

і настроїв

платників

 

 

податків

 

Дослідження

необхідності зміни

методів тактичного

управління та контролю

 

 

 

58

 

Економічні передумови ухиляння від сплати податків:

тінізація економіки, яка є результатом високої норми оподатку­

вання, що, в свою чергу, не стимулює економіки;

інфляційні явища в економіці;

бартеризація господарських зв'язків;

недосконалість системи оподаткування;

криза неплатежів;

жорстка монетарна та кредитна політика;

відсутність чіткого податкового регулювання;

 

велика кількість документів, що надають пояснення з питань

оподаткування;

обвальна криза в економіці України;

політика завищення курсу національної валюти;

збільшення кількості економічних злочинів (криміналізація

економіки);

недосконале законодавче регламентування банківської діяль­

ності;

зубожіння широких верств населення.

Для формування ефективної системи оподаткування необхідно:

на основі майбутнього Податкового кодексу України розроби­

ти єдину методику обчислення податків, упорядкувати подат­

кові пільги, обґрунтовано застосовувати фінансові санкції за

порушення норм оподаткування;

досягти оптимального співвідношення прямих і непрямих подат­

ків і зберегти тенденції зростання прямого оподаткування;

досягти науково обґрунтованої системи диференціації ставок

податків залежно від обсягів господарської діяльності суб'єктів

оподаткування, виду діяльності та технологічних умов вироб­

ництва;

підвищити відповідальність платників податків за своєчасну та

повну сплату податкових платежів, включаючи матеріальну та

кримінальну відповідальність;

привести податкове законодавство України у відповідність до

умов Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС), до­

тримуватися міжнародних угод щодо оподаткування.

Контрольні питання

Дати визначення поняття податку.

Яку роль виконують податки?

Основні принципи створення податкових систем.

Охарактеризувати податкову систему України.

Що таке податкове право?

Суб'єкти та об'єкти податкових правовідносин.

Види і форми податків.

Елементи податкового механізму.

59

 

9. Що розуміють під податковими пільгами?

Оптимальна модель податкової системи держави.

Види митних платежів.

Види податкових пільг.

Що входить до системи податкових органів?

Дати визначення податкового правопорушення.