Тема 2 Предмет і система фінансового права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Загальна частина

 

Фінансове право

 

Особлива частина

 

Фінансове право — сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності.

Методи фінансово-правового регулювання

Сукупність прийомів і способів правового впливу на учасників фінансово-правових відносин

 

владних приписів

 

субординації

 

погодження

 

рекомендації

 

Предмет фінансового права України — відносини, що виникають при безпосередньому формуванні, розподілі та використанні централі­зованих і децентралізованих фондів коштів, які є частиною національ­ного доходу країни і необхідні для функціонування держави.

 

органи державної влади

підприємства,

установи,

організації,

міністерства

 

Органи, між якими

виникають фінансові відносини

 

органи державного управління

Міністерство

фінансів України

і Національний

банк України

 

Найважливіші риси відносин предмета фінансового права:

а)             складаються у сфері фінансової діяльності держави у процесі

розподілу і перерозподілу національного доходу;

б)            об'єктом цих відносин завжди є гроші чи грошові зобов'язання,

пов'язані з утворенням і використанням фондів грошових ресурсів.

16

 

Структура фінансових відносин

 

Формування фондів коштів,

пов'язане зі зміною

власника грошей

 

Формування фондів коштів,

не пов'язане зі зміною

власника грошей

 

 

 

ринок акцій

 

ринок облігацій

 

 

 

ринок  цінних

 

паперів

 

ринок

банківських

позик

 

фінансовий ринок

 

ринок позичкового капіталу

 

 

 

податкова система

 

формування фінансових

фондів

підприємств

за рахунок

власних коштів

 

 

 

нормоване державою

 

має вільний характер

 

Система правових норм, що регулюють фінансове госпо­дарство держави

 

Фінансове право

 

Суспільні відносини, що виникають у процесі збирання, роз­поділу і використання державою коштів, необхідних для ре­алізації її завдань у певний період розвитку

 

 

 

Сукупність правових норм, що регулюють відносини в га­лузі мобілізації, розподілу і використання централізова­них і децентралізованих фондів грошових ресурсів з ме­тою забезпечення виконання завдань і функцій держави

 

17


 

 

 

 

 

 

 

Місце фінансового права

і в системі права

 

 

Фінансове право

Самостійна галузь права

 

 

 

 

 

Конституційне право

Адміністративне право

Цивільне право

 

 

 

 

 

 

 

Загальна теорія фінансів

 

 

 


Об'єктивно обумовлена його внутрішня будова, об'єд­нання і розміщення фінансово-правових норм у пев­ному взаємозв'язку та послідовності

Система

фінансового

права

 

Сукупність,   взаємозв'язок   і інститутів

 

взаємодія   фінансових

 

Джерела фінансового права — це правові акти органів законодав­чої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування, що містять норми фінансового права:

Конституція України;

акти Верховної Ради України;

укази Президента України;

постанови Кабінету Міністрів України;

акти Міністерства фінансів України, Національного банку Ук­раїни;

акти міністерств, відомств;

спільні постанови фінансово-кредитних та інших органів, угоди

між ними.

Наука фінансового права:

а)             є цілісною системою узагальнених специфічних знань про фінан­

сове право та фінансову діяльність держави і закономірності

розвитку цих знань;

б)            вивчає фінансово-правові категорії та фінансово-правові нор­

ми, розвиває їх і сприяє вдосконаленню фінансового законодав­

ства через вироблення рекомендацій.

18

 

Особливості науки фінансового права

 

Вивчає

 

Вивчає

 

Вивчає

Сприяє

фінансово-

 

фінансово-

 

фінансово-правові

розв'язанню

правові

 

правові явища,

 

явища і поняття,

фінансовими

відносини

 

які належать

 

що складаються з

органами

і норми,

 

до публічно-

 

правової та

практичних

що їх

 

правових

 

економічної

завдань

регулюють

 

 

 

"матерії"

 

Функції науки фінансового права

 

аналітична

 

критична

 

конструктивна

 

прогнозуюча

 

Фінансово-правові категорії — це найзагальніші фундаментальні поняття, що відбивають сутність фінансово-правової дійсності й станов­лять основу науки фінансового права.

Норми права всіх галузей — це обов'язкові правила поведінки за­гального характеру.

Фінансово-правові норми, з яких складається фінансове право Ук­раїни, регулюють фінансові відносини, визначають права і обов'язки суб'єктів, передбачають відповідальність за невиконання приписів держави. Вони мають імперативний, тобто обов'язковий, характер, забезпечений примусовою силою держави.

 

С

 

Фінансово-правові норми

 

Встановлені державою правила поведінки учасників суспільних відно­син, що виражені в їх юридичних правах і обов'язках

Встановлені державою та закріплені в нормативних актах правила по­ведінки сторін щодо збирання, розподілу і використання фондів гро­шових ресурсів для реалізації цілей та завдань держави

Загальнообов'язкові приписи компетентних державних органів щодо мобілізації, розподілу та використання коштів централізованих і де­централізованих фондів, які виражені в категоричній формі та забезпе­чені примусовою силою держави

19

 

Види фінансово-правових норм

 

зобов'язуючі

 

забороняючі

 

уповноважуючі

 

Структура фінансово-правових норм

 

гіпотеза

 

диспозиція

 

санкція

 

Фінансово-правові відносини є одним із видів суспільно-правових відносин, що виникають у сфері фінансової діяльності держави та ре­гулюються фінансово-правовими нормами.

Фінансові правовідносини

 

матеріальні

 

процесуальні

 

 


юридичні особи та грома-— це фонди грошових ре-

Суб'єкти фінансових правовідносин — дяни.

Об'єкти фінансово-правових відносин сурсів.

Функції фінансово-правових відносин:

вказують на коло осіб, на яких у конкретний час поширюється

дія фінансово-правової норми;

закріплюють конкретну поведінку юридичних осіб і громадян у

галузі мобілізації, розподілу і використання фондів грошових

ресурсів;

є умовою можливості приведення в дію юридичних засобів за­

безпечення суб'єктивних прав і правових обов'язків учасників

фінансових правовідносин.

Особливості фінансово-правових відносин:

а)             виникають лише у сфері фінансової діяльності держави;

б)            одним із суб'єктів цих відносин є держава, яка бере участь без­

посередньо або через уповноважені нею фінансові або кредитні

органи, що зумовлює нерівне положення об'єктів правовідносин;

20

 

в)             об'єктом цих відносин є кошти чи грошові зобов'язання, пов'я­

зані з формуванням, розподілом або використанням фондів гро­

шових ресурсів;

г)             виникають, змінюються і припиняються не за волевиявленням

сторін, а за законом чи іншим нормативним актом.

За матеріальним змістом фінансово-правові відносини поділя­ються на такі:

бюджетні;

податкові;

у галузі страхування;

у галузі кредитування;

у сфері регулювання грошового обігу та валютного законодав­

ства.

Контрольні питання

Предмет фінансового права.

Які групи відносин становлять предмет фінансового права?

Дати визначення поняття фінансового права.

Які методи правового регулювання суспільних відносин використову­

ються у фінансовому праві?

Які особливості відрізняють фінансове право від інших галузей права?

З якими галузями права тісно межує фінансове право?

Особливості науки фінансового права.

Що розуміють під системою фінансового права?

Дати визначення поняття фінансово-правової норми.

Особливості фінансово-правових норм.

Дати визначення поняття фінансово-правових відносин.

Види фінансових правовідносин.

21