ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені повер­ненням держави в русло спільних соціально-економічних процесів сві­тового розвитку, створенням сучасного ринкового господарства.

Ринкова економіка в усьому розмаїтті відомих світовій практиці моделей є соціально орієнтованим господарством, що підлягає дер­жавному регулюванню.

У структурі ринкових відносин і в механізмі їх регулювання з боку держави важливу роль відіграє фінансове право.

Проблеми фінансового оздоровлення країни, створення системи фінансово-правових норм є визначальними в системі засобів економіко-правового регулювання. Ці проблеми тісно пов'язані з добробутом кож­ного та ефективністю господарювання різних рівнів управління. Повно­та і своєчасність виплати заробітної плати, податкові відрахування з прибутку юридичних і фізичних осіб, відрахування на соціальне страху­вання і до різних фондів є визначальними у діяльності не лише загально­державного рівня управління. Знання відповідних норм фінансового права, механізму їх дії стали об'єктивною потребою для широкого кола правознавців, економістів, менеджерів, для апарату законодавчих і ви­конавчих органів влади, підприємств і громадян.

У пропонованому конспекті лекцій викладено основні фінансово-правові відносини, що регулюють фінансову діяльність і фінансову систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові й кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини юридичних і фізичних осіб у сучасних умовах.