Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МАУП

А. Г. Зюнькін

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

Опорний конспект лекцій 3-тє видання, доповнене

Київ 2003

 

ББК   67.302я73 З-98

Рецензенти:   В. С. Гопанчук, канд. юрид. наук, доц. Ю. О. Тараненко, канд. екон. наук, доц.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол№ 6від 30.09.02)

Зюнькін А. Г.

З-98        Фінансове право: Опорний конспект лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., доп. — 160 с.: іл. — Бібліогр.: с. 153-158.

ISBN 966-608-254-3

У доступній формі розкрито основні інститути фінансового права, кате­горії та поняття на базі сучасного фінансового законодавства України. Наведено короткий словник термінів, що використовуються у фінансо­вому праві.

Для студентів бакалаврату, спеціалістів і всіх, хто цікавиться питан­нями фінансового права.

ББК 67.302я73

©             А. Г. Зюнькін, 1999

©             А. Г. Зюнькін, 2001, доп.

©             А. Г. Зюнькін, 2003, доп.

©             Міжрегіональна Академія

ISBN 966-608-254-3              управління персоналом (МАУП), 2003