Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вступ     3

Загальна частина                4

Тема   1. Фінанси і фінансова діяльність держави      4

Тема   2. Предмет і система фінансового права         16

Тема   3. Правові основи фінансового контролю       22

Особлива частина              38

Тема   4. Бюджетне право та бюджетний процес       38

Тема   5. Правове регулювання державних доходів.

Податкове право 49

Тема   6. Правове регулювання державного кредиту                61

Тема   7. Правові основи страхування           73

Тема   8. Правове регулювання державних видатків

і бюджетного фінансування            85

Тема   9. Правові основи банківської діяльності         93

Тема 10. Правове регулювання грошового обігу      114

Тема 11. Правові основи валютного регулювання    120

Короткий словник термінів,

що використовуються у фінансовому праві               128

Список використаної та рекомендованої літератури                153

159

 

In an intelligible form the manual reveals the basic institutes of financial law, categories and notions on the basis of financial legislation of Ukraine. A brief glossary of terminology, used in financial law, is at the end.

Intended for the students of baccalourate, experts and everybody, interested in questions of financial law.

Навчальне видання

Зюнькін Анатолій Григорович

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Опорний конспект лекцій 3-тє видання, доповнене

Educational edition

Zyunkin, Anatoliy H.

FINANCIAL LAW

Brief summary of lectures 3nd edition, complemented

Відповідальний редактор О. С. Кавуненко

Редактор Л. П. Ковальчук

Коректор Є. В. Оратовська

Комп'ютерне верстання Т. В. Кулік

Оформлення обкладинки М. В. Куліков

Підп. до друку 10.02.03. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 9,24. Обл.-вид. арк. 9,2. Тираж 15000 пр. Зам. № 359

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02.2000

Проектно-видавниче колективне підприємство  "Укртиппроект" 03057 Київ-57, вул. Ежена Потьє, 12