Список використаної та рекомендованої літератури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Нормативний матеріал

Конституція (Основний Закон) України. — К., 1996.

Бюджетний кодекс України — К. — 2002.

Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" // ВВР України. —

1991. —№38.

Закон України "Про аудиторську діяльність" // ВВР України. — 1993. —

№23.

Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Украї­

ні" // ВВР України. — 1994. —№11.

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" // ВВР Ук­

раїни. — 1994. — № 15.

Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" // Го­

лос України. — 1996. — № 196.

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" //

Голос України. — 1996. — № 221.

Закон України "Про режим іноземного інвестування" // Уряд. кур'єр. —

1996. —№77-78.

Закон України "Про страхування" // ВВР України. — 1996. — № 18.

Закон України "Про систему оподаткування" // Голос України. —

1997.—№52.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // Уряд,

кур'єр. — 1997. — № 105-106.

Закон України  "Про  місцеве самоврядування в  Україні"  // Уряд,

кур'єр. — 1997. — № 107-108.

Закон України "Про Національний банк України на 2000 рік" // Уряд,

кур'єр.— 1999. — № 120-121.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­

вання у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зу­

мовленими народженням та похованням"// Закон і бізнес. — 2001. — № 8.

153

 

Закон України "Про банки та банківську діяльність" // ВВР України. —

2001.—№5-6.

Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" //

Закон і бізнес. — 2001. — № 21.

Закон України "Про обіг векселів в Україні" // Дебет і кредит. — 2001. —

№20.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­

вання на випадок безробіття" // Уряд. кур'єр. — 2002. — № 72.

Закон України "Про державний бюджет України на 2003 рік" // Закон і

бізнес. —2003. —№2.

Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні: Постанова Прав­

ління НБУ від 27.12.99 № 621 // Закон і бізнес. — 2000. — № 10.

22.           Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва­

люті // Дебет і кредит — 2001. — № 21.

23.Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ від 08.02.2000 № 49 // Дебет і кредит. — 2000. — № 17.

Положення про порядок проведення перевірок дотримання антимоно­

польного законодавства: Розпорядження Антимонопольного комітету

України від 29.11.99 // Дебет і кредит. — 2000. — № 21.

Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України:

Указ Президента України від 28.11.2000 № 1265/2000 // Президентський

вісник. — 2000. — № 24.

Положення про Державну податкову адміністрацію України: Указ Пре­

зидента України від 13.07.2000 № 886/2000 // Дебет і кредит. — 2000. —

№31.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Ук­

раїні // Закон і бізнес. — 2001. — №14.

Порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних

товариств: Наказ Фонду державного майна України від 03.07.2000

№ 1368 // Закон і бізнес. — 2000. — № 36.

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет

KM України // Уряд. кур'єр. — 1993. — 6 берез.

Про кредитування / Положення НБУ України: Постанова Правління

НБУ від 28.09.95 №246.

154

 

Про порядок проведення перевірок, ревізій Рахунковою палатою: Ін­

струкція Колегії Рахункової палати України від 03.12.99 // Закон і

бізнес. — 2000. — № 5.

Аржевітін С. Інвестіційні можливості банківської системи // Економ,

часопис. — 2001. — № 11-12.

Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-сост. Л. К. Во­

ронова. — К.: А. С. К., 1998.

Безгубенко Л. М. Фінансова наука і практика періоду трансформацій //

Фінанси України. — 2000. — № 4.

Бескид Й. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюд­

жету України // Фінанси України. — 1998. — № 1.

Бугу лов В. М., Бугу лова Т. В. Національний банк та його операції: Кон­

спект лекцій. — К.: МАУП, 1997.

Буковинський С. А. Концептуальні засади управління бюджетними кош­

тами в Україні // Фінанси України. — 2001. — № 5.

Бюджет і фінансова політика України / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало,

І. І. Дякова. — К.: Наук. думка, 1997.

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посіб. — К.: Вища шк.,

1997.

Вдовиченко М. І. Про ефективність податкової системи в Україні //

Фінанси України. — 1999. — № 3.

Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ри­

зиків банківської діяльності // Фінанси України. — 2002. — №8.

Воронкова О. М. Трансформація системи оподаткування в Україні //

Фінанси України. — 2000. — № 1.

43.Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К.: Юрінком, 1997.

44. Гецько В. В. Місцеві фінанси: суть, структура і принципи формування ресурсів // Фінанси України. — 1999. — № 5.

45.Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 1998.

46. Голубцова О. А. Сучасний стан банківської системи України та напрям­ки її реформування у контексті інтеграції до Європейського Союзу // Актуальні проблеми економіки. — 2002. — №6.

155

 

47. Гордієнко О. Небанківський фінансово-кредитний сектор: формування і законодавче регулювання // Закон і бізнес. — 2001. — № 20.

48.Дорош Н. Складові елементи системи внутрішнього контролю // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 1996. — № 6.

Єфименко К. О. Розвиток законодавчої і нормативної бази страхування

та облік його операцій // Фінанси України. — 1998. — № 4.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовтенко Т. С. Фінансовий словник. —

К.: Знання, 2000.

Задоя А. О., Ткаченко І. П. Структура та функції сучасного фінансово­

го ринку // Фінанси України. — 1999. — № 5.

Калина А. В., Кощеев А. А. Работа современного коммерческого банка:

Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 1997.

Каун О. Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджет-

них відносин в Україні // Фінанси України. — 2001. — № 6.

Ковалюк О. М. Використання фінансових методів у економіці // Фінан­

си України. — 1999. — № 2.

Криницкий И., Кучерявенко Н. Налоговое право. — К., 1995.

56.           Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку

економіки // Фінанси України. — 2001. — №11.

Лепейко Т. І. Технологія аналізу кон'юнктури ринку цінних паперів //

Фінанси України. — 2002. — №10.

Льовочкін С. В. Фінансовий механізм макроекономічного регулювання //

Фінанси України. — 2000. — №12.

Мартинюк Ж. В. Ресурсна база комерційних банків // Фінанси Украї­

ни.—1998.—№ 11.

Мельничук С. І. Державному бюджету — економічне обґрунтування //

Фінанси України. — 1999. — №11.

Онишко С. В. Податкові відносини між державою та платниками по­

датків // Фінанси України. — 1998. — № 3.

Опарін В. М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти

її розбудови в Україні // Фінанси України. — 1998. — № 8.

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. — К.: Либідь,

1995.

156

 

Паламарчук В. О., Бойченко О. К. Банківська діяльність за умов пере­

хідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. —

1998. — №3.

Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України //

Фінанси України. —1998. — № 1.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система: Навч. посіб. — Черкаси: Відлуння,

1999.

Плиса В. Й. Управління фінансовою стійкістю страховика // Фінанси Ук­

раїни. — 2001 .—№ 9.

68.           Поддерьогін А. М. Податкова система України на шляху розвитку //

Фінанси України. — 2001. — №11.

69 Попов О. Е. Розробка і реалізація дивідендної політики акціонерного товариства // Фінанси України. — 2002. — №10.

Редіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його по­

долання в Україні // Фінанси України. — 2000. — № 5.

Словник термінів ринкової економіки. — К.: Глобус, 1996.

Стефанюк І. Б. Державне управління і фінансовий контроль в умовах

ринку // Фінанси України. — 1999. — № 8.

Стефанюк І. Б.  Контрольно-ревізійна служба як складова системи

фінансової безпеки держави // Фінанси України. — 1999. — № 11.

Таранов І. М. Економічні передумови податкових деліктів // Фінанси

України. — 2000. — № 4.

Телішук М. М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих

податків // Фінанси України. — 2001. — № 2.

Третяк О. Д. Прогнозування фінансового стану акціонерних товариств //

Фінанси України. — 1998. — № 11.

Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: Зб. наук,

праць. — Луцьк, 1996.

Фінансове право:  Курс лекцій / В. А.  Предборський, Л. А. Жук,

А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові джерела, 1998.

Фінансове право: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів та фак-тів. — К.,

1995.

Фінансове право: Підруч. / Е. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Садька-

ленко та ін. — Харків: Фірма "Консум", 1998.

157

 

Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н. И. Химичева. — М.: БЕК, 1996.

Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Н. Горбуновой. — М.:

Юристъ, 1996.

Финансовое право России: Учебник. — М., 1995.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. — М.: Фи­

нансы, ЮНИТИ, 1997.

Харченко Н. В. Використання прибутку в страхових компаніях зарубі­

жних країн // Фінанси України. — 1999. — № 9.

Чайковський Я. Кредитний договір: вітчизняна практика і зарубіжний

досвід // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. — 1999. — № 6.

87.Юридичний словник-довідник / За ред. акад. Ю. С. Шемшученка. — К.: Femina, 1996.