Тема 11 Правові основи валютного регулювання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Валютне регулювання — діяльність державних органів, спрямова­на на регламентування порядку здійснення валютних операцій.

Основні елементи валютного регулювання

 

Встановлення порядку здійснення валютних операцій

 

Визначення умов і порядку формування валютного резерву країни та валютних фондів суб'єктів господарювання

 

Валютний контроль

Валютні відносини складаються у сфері фінансової діяльності дер­жави і пов'язані з її роллю в розподілі та перерозподілі валового внут­рішнього продукту з метою утворення і використання необхідних сус­пільству валютних фондів.

Структура валютних фондів:

Державний валютний фонд;

валютний фонд Автономної Республіки Крим;

місцеві валютні фонди;

валютні фонди юридичних і фізичних осіб;

валютні фонди громадських організацій, інших осіб.

Формування Державного валютного фонду забезпечує Кабінет

Міністрів України:

•               з коштів державного бюджету в межах сум видатків, затвердже­

них Верховною Радою України;

120

 

купівлею валютних цінностей на міжбанківському валютному

ринку України;

за рахунок кредитів у іноземній валюті в межах затвердженого

Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного бор­

гу України;

•               з інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

Галузь валютних відносин складають міжнародні та внутрішні

(внутрішньодержавні) валютні відносини.

Міжнародні валютні відносини проявляються:

у зовнішній торгівлі;

у наданні економічної та технічної допомоги;

у спільній діяльності в галузі капіталовкладень;

у міжнародних перевезеннях та ін.

Внутрішньодержавні валютні відносини охоплюють суспільні

зв'язки, зорганізовані державою в ході розробки та здійснення націо­нальної валютної політики й зумовлені утворенням, розподілом і вико­ристанням централізованих і децентралізованих валютних фондів, не­обхідних для виконання певними суб'єктами своїх функцій. Особливості валютних відносин:

складаються у сфері фінансової діяльності держави, яка чітко

регламентує порядок утворення й використання централізова­

них і децентралізованих валютних фондів;

безпосереднім приводом для їх виникнення є здійснювана держа­

вою планова діяльність з утворення і використання необхідних

валютних фондів;

об'єктом є валютні цінності як засіб платежу в міжнародних роз­

рахунках або такі, що можуть бути сурогатом таких розрахун­

кових засобів, тобто гроші;

еквівалентний, тобто двосторонній, рух грошової та товарної

форм між суб'єктами;

регулюються нормами не лише фінансового, а й інших галузей

права, насамперед цивільного, тобто є комплексними.

Механізм правового регулювання валютних відносин — сукупність узятих в органічній єдності та взаємозв'язку правових засобів, за до­помогою яких держава впливає на суспільні відносини, пов'язані з ут­воренням, розподілом і використанням валютних фондів.

121

 

Правовий режим валютних відносин — це режим валютних обме­жень, тобто законодавча або адміністративна заборона, лімітування чи регламентація операцій з валютою або валютними цінностями.

Обмеження здійснення валютних операцій:

регулювання переказів і платежів за кордон, вивезення капіта­

лу, репатріація прибутків, золота, грошових знаків і цінних па­

перів;

обмеження вільної купівлі та продажу іноземної валюти і вве­

дення обов'язкового продажу державної іноземної валюти в

обмін на національну валюту за офіційним курсом;

зосередження валютних операцій у центральних або спеціально

уповноважених банках;

контроль за створенням і ліквідацією авуарів резидентів у

країні;

контроль за створенням і ліквідацією нерезидентів — учасників

валютних операцій у країні;

контроль за інвестуванням нерезидентів в економіку України та

резидентів в економіку інших країн;

декларування, попередній дозвіл, контроль або заборона у

здійсненні окремих видів валютних операцій.

Валютні цінності

 

Валюта України

 

Кошти

на рахунках

 

Платіжні документи

та інші цінні

папери

 

Іноземна валюта

 

Кошти

у грошових

одиницях

іноземних

держав

 

Монетарні метали

 

Валюта України — власне національна валюта України, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Іноземна валюта — власне іноземна валюта, монетарні метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або в монетарних металах.

122

 

Валютні операції пов'язані:

з переходом права власності на валютні цінності, за винятком

операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як

засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зо­

бов'язань, предметом яких є валютні цінності;

із ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію Ук­

раїни та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі

валютних цінностей.

Уповноважений банк — будь-який комерційний банк, офіційно за­реєстрований на території України, який має ліцензію НБУ на вико­нання валютних операцій, а також здійснює контроль за операціями своїх клієнтів.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кре­дитно-фінансовим установам України для здійснення валютних опе­рацій на весь період дії режиму валютного регулювання (мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют).

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам для здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальна ліцензія потрібна для таких операцій:

а)             вивезення, переказування і пересилання за межі України валют­

них цінностей;

б)            ввезення, переказування, пересилання в Україну національної

валюти України;

в)             надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті,

якщо терміни й суми таких кредитів перевищують встановлені

законодавством межі;

г)             використання іноземної валюти на території України як засобу

платежу або застави;

ґ) розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межа­ми України;

д)             здійснення інвестицій за кордон, у тому числі придбання цінних

паперів.

123

 

Класифікація валютних операцій

Валютні операції

Кореспондентські відносини з іноземними банками

Операції за міжнародними розрахунками

Операції з розміщення та залучення банком валютних коштів

Неторгові операції

Купівля-продаж готівкової іноземної валюти

—И Випуск та обслуговування пластикових карток

—*\ Купівля дорожніх чеків           

Конверсійні операції

Валютний арбітраж

Конверсійні операції для кліентів

Функції валютного контролю:

контроль відповідності валютних операцій чинному законодав­

ству та наявності необхідних ліцензій;

перевірка обґрунтованості платежів в іноземній валюті резиден­

тами і нерезидентами;

перевірка повноти та об'єктивності обліку й звітності за опера­

ціями резидентів і нерезидентів.

Державні органи валютного регулювання та контролю:

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

Національний банк України;

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України;

Міністерство фінансів України;

Державний митний комітет України та ін.

124

 

Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:

визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України

ліміт зовнішнього державного боргу України;

бере участь у складанні платіжного балансу України;

забезпечує здійснення бюджетної та податкової політики в час­

тині, що стосується руху валютних цінностей;

забезпечує формування і є розпорядником Державного валютно­

го фонду України;

визначає порядок використання надходжень у міжнародних роз­

рахункових (клірингових) одиницях, що використовуються в

торговельному обороті з іноземними державами, а також у не-

конвертованих іноземних валютах, які використовуються в не­

торговельному обороті з іноземними державами на підставі по­

ложень міжнародних договорів України.

Національний банк України у сфері валютного регулювання:

здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної еко­

номічної політики України;

складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс

України;

контролює дотримання затвердженого Верховною Радою Украї­

ни ліміту зовнішнього державного боргу України;

визначає в разі потреби ліміти заборгованості в іноземній ва­

люті уповноважених банків нерезидентам;

видає в межах, передбачених законодавством, обов'язкові для

виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валют­

ному ринку України;

нагромаджує, зберігає та використовує резерви валютних цін­

ностей для здійснення державної валютної політики;

видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає

рішення про їх скасування;

встановлює способи визначення й використання валютних (об­

мінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України,

курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або в

розрахункових (клірингових) одиницях;

установлює за погодженням з Міністерством статистики Украї­

ни єдині форми обліку, звітності та документації про валютні

операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним

поданням;

забезпечує публікацію банківських звітів про власні валютні

операції та валютні операції уповноважених банків.

125

 

Фінансові правопорушення, передбачені валютним законодавством:

несвоєчасне здійснення розрахунків у валютних операціях при

виконанні зобов'язань за угодами тощо;

здійснення валютних операцій без генеральної чи індивідуаль­

ної ліцензії Національного банку України;

незаконне приховування в банках іноземних держав валютних

цінностей, що належать резидентам;

невиконання уповноваженими банками доручень резидентів

щодо купівлі та продажу іноземної валюти;

невиконання резидентами встановлених вимог до продажу ва­

лютних коштів, що надійшли на їхні рахунки;

невиконання уповноваженими банками функцій валютного кон­

тролю;

несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності

про валютні операції та ін.

Штраф у сумі, еквівалентній вартості валютних цінно­стей, за якими зафіксовано порушення

 

Санкції за фінансові правопору­шення

 

Штраф у сумі, що встановлюється Національним бан­ком України

Пеня

Позбавлення ліцензії Національного банку України

 

Виключення з Республіканської книги реєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ

Конкретні види фінансових правопорушень і відповідальність за них:

здійснення операцій з валютними цінностями без одержання

генеральної ліцензії НБУ — штраф у сумі еквівалентній сумі

(вартості) зазначених валютних цінностей, яку перераховано у

валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення та­

ких операцій, з виключенням банку з Республіканської книги

реєстрації банків та інших кредитно-фінансових установ або без

такого виключення;

здійснення операцій з валютними цінностями без одержання

індивідуальної ліцензії НБУ — штраф у сумі еквівалентній сумі

зазначених валютних цінностей, яку перераховано у валюту

України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких опе­

рацій;

126

 

несвоєчасне подання, приховування чи перекручування звітнос­ті про валютні операції — штраф у сумі, що встановлюється НБУ;

невиконання резидентами вимог щодо декларування валют­них цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами Ук­раїни, — штраф у сумі, що встановлюється НБУ.

Контрольні питання

Дати визначення поняття валютного регулювання та назвати основні

його елементи.

Що таке валютні відносини?

Структура валютних фондів.

Як формується Державний валютний фонд?

Особливості валютних відносин.

Які існують обмеження щодо ведення валютних операцій?

Дати визначення поняття "валютні цінності".

Які операції потребують індивідуальних ліцензій?

Які органи держави здійснюють валютний контроль і в чому він по­

лягає?

10. Фінансові правопорушення, передбачені валютним законодавством.

127