Тема 10 Правове регулювання грошового обігу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Грошова система держави — форми організації та грошового обігу країни, встановлені за допомогою правових норм.

Елементи грошової системи держави

 

Назва грошової одиниці

Масштаб цін

Валютні курси

 

Види грошових знаків

Регламента­ція безготів­кового обороту

Органи регулювання грошового обігу

Стаття 92. Виключно законами України встановлюються: 1) … засади створення і функціонування фінансового, грошового .…. ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних ва­лют на території України .….

Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.

Конституція України Основні умови грошового обігу держави:

найменування національної грошової одиниці;

види грошових знаків, порядок їх випуску в обіг і вилучення з

обігу;

встановлення межі використання готівки і здійснення безготів­

кових розрахунків;

порядок здійснення контролю за дотриманням правил зберіган­

ня, витрачання й обігу коштів.

Національний банк України для забезпечення організації грошового обігу:

виготовляє та зберігає банкноти і монети;

створює резервні фонди банкнот і монет;

встановлює номінали, системи захисту, платіжні ознаки і дизайн

грошових знаків;

114

 

визначає порядок заміни пошкоджених банкнот і монет; встановлює правила випуску і вилучення з обігу, зберігання, пе­ревезення та інкасації готівки; визначає порядок касових операцій для банків та їх клієнтів.

 

 

 

 

Цінні папери, що оплачу­ються в іноземній

 

Монетарне золото

 

валюті

 

Резервна позиція в МВФ

 

 

 

Золотовалютний резерв Національного банку України

Спеціальні права позичання

 

Іноземна валюта

Основні завдання установ банку в роботі з готівкою:

безумовне виконання законів, указів Президента, нормативних

та інструктивних актів Національного банку України з питань

регулювання обсягу і структури готівкової маси в обігу;

прогнозування і раціональна організація готівкового обігу з

урахуванням основних напрямів грошової політики, впровад­

ження нових форм безготівкових розрахунків;

обмеження готівкової емісії економічно обґрунтованими вимо­

гами зростання обігу готівки.

Документи, які подаються в банк для відкриття рахунків:

а)             заява встановленого зразка, підписана керівником і головним

бухгалтером (якщо в організації є така посада);

б)            нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстра­

цію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі,

уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;

в)             нотаріально засвідчена копія рішення про створення, реоргані­

зацію підприємства того органу, якому надане таке право;

г)             нотаріально засвідчена копія зареєстрованого статуту;

ґ) картка із зразками підписів осіб, яким, відповідно до установ­чих документів заявника, надане право першого та другого підписів грошових документів.

115

 

Підприємці — фізичні особи — відкривають рахунки на своє ім'я. Для цього потрібні такі документи:

заява про відкриття рахунка, підписана підприємцем;

копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця;

нотаріально засвідчена картка із зразком підпису.

 

 

 

 

 

Рахунки

 

 

 

^^

 

 

 

 

Національна та іноземна валюта

 

Національна валюта

 

 

розрахункові депозитні позичкові

 

поточні бюджетні

 

 

 

 

 

 

Розрахункові

 

Позичкові

Банківські рахунки в іноземній валюті

 

Суброзра-хункові

 

Депозитні

 

Порядок відкриття рахунка у іноземних банках:

одержати індивідуальну ліцензію від НБУ;

ліцензія на право використання рахунків в іноземних банках

суб'єктами підприємницької діяльності надається на один рік.

Продовжити її можна шляхом перереєстрації, якщо подати до­

кументи не пізніше 20 грудня поточного року;

подати документи до Управління валютного контролю та ліцен­

зування:

лист-звернення на ім'я заступника Голови Правління НБУ з

даними, визначеними НБУ;

обґрунтування потреби в одержанні індивідуальної ліцензії

(неможливість здійснення розрахунків через комерційні

116

 

банки України в разі відсутності їх кореспондентських ра­хунків у банках відповідної країни або через виняткові об­ставини, що потребують наявності таких рахунків);

клопотання регіонального управління НБУ про відкриття

рахунка підприємству, а при перереєстрації — з висновком

про дотримання ним вимог ліцензії за попередній рік;

оригінал індивідуальної ліцензії НБУ на право використан­

ня рахунків в іноземних банках у разі перереєстрації.

Закриття рахунка в установах банків можливе:

а)             на підставі заяви власника рахунка;

б)            на підставі рішення органу, на який законом покладено функції

ліквідації або реорганізації підприємства;

в)             на підставі рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію

підприємства чи визнання його банкрутом;

г)             на інших підставах, передбачених чинним законодавством Ук­

раїни чи договором між установою банку і власником рахунка.

Безготівкові розрахунки — це розрахунки між підприємствами, фізичними особами, які здійснюються через банки шляхом перераху­вання коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одер­жувачів коштів.

Безготівкова форма розрахунків

платіжні доручення

платіжні вимоги-доручення

розрахункові чеки

X

акредитиви

X

векселі

платіжні вимоги

X

меморіальні ордери

X

банківські платіжні картки

117

 

Акредитив—форма розрахунків, коли банк-емітент за дорученням свого клієнта зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари та надані послуги.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований бан-ком-емітентом без попереднього погодження з постачальником.

Безвідкличний акредитив не може бути змінений без згоди поста­чальника (одержувача коштів), на користь якого його відкрито.

Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому банку-емітенту заяву, де вказує:

номер договору, за яким відкривається акредитив;

термін дії акредитива (число і місяць його закриття);

найменування постачальника;

вид акредитива;

умови реалізації акредитива (документи, види товарів тощо);

суму акредитива.

Акредитив закривається:

а)             після закінчення обумовленого терміну акредитива. Про його

закриття банкові-емітентові повідомляє виконуючий банк;

б)            за заявою постачальника про припинення дії відкличного акре­

дитива до закінчення його терміну. Банкові-емітентові надсилає

повідомлення виконуючий банк. Невикористана сума перерахо­

вується банкові платника на рахунок, з якого депонувалися

кошти;

в)             за заявою покупця за відкличним акредитивом про його відмову

повністю або частково акредитив закривається чи зменшується

у день одержання повідомлення від банку-емітента. Про закрит­

тя акредитива виконуючий банк надсилає повідомлення банку-

емітентові.

Банківська платіжна картка (БПК) — пластиковий ідентифіка­ційний засіб, за допомогою якого отримувачу БПК надається мож­ливість здійснювати оплату за товари, послуги та одержувати готівку.

118

 

Ідентифікування отримувача БПК має забезпечуватись нанесенням на БПК номера, терміну дії, прізвища, ім'я та зразка підпису держателя БПК.

Види БПК:

власна — дає змогу фізичній особі розпоряджатися власним ра­

хунком;

корпоративна — дає змогу фізичній особі розпоряджатися карт-

рахунком юридичної особи;

дебетна — дає змогу розпоряджатися картрахунком у межах за­

лишку коштів на ньому;

кредитна — дає змогу здійснювати операції за дебетом контр-

рахунка в межах установленого банком-емітентом ліміту кредиту.

Контрольні питання

Дати визначення поняття "грошова система держави".

Елементи грошової системи держави.

Структура золотовалютного резерву НБУ.

Які документи треба подати для відкриття рахунка в банку?

Які бувають банківські рахунки в іноземній валюті?

Порядок відкриття рахунка в іноземних банках.

Правові форми розрахунків.

Пояснити поняття "акредитив".

Види акредитивів.

10. Підстави для закриття акредитива.

119