Тема 9 Правові основи банківської діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фінансово-кредитна система — сукупність фінансових, інвестицій­них і кредитних інститутів держави.

Фінансово-кредитна система

 

Банки

Центральний банк

Комерційні банки Спеціалізовані банки

інвестиційні

інноваційні

біржові

іпотечні

ощадні

 

 

1 Позабанківська система (спеціалізовані фінансово-кредитні інститути)

 

 

 

Інвестиційні фонди

 

 

 

Інвестиційні компанії

 

 

 

Страхові компанії

 

 

 

Пенсійні фонди

 

 

 

Лізингові компанії

 

Банківські та небанківські консорціуми і корпорації

 

Ознаки

Небанківські установи

Банківські установи

Організаційно-правова форма

Установа,  організація, господарське товариство

АТ, ТОВ, кооператив

Орган державної реєстрації

Немає єдиного органу реєстрації

НБУ

Сфера кредитування

Як правило, обмежена їхніми цілями

не обмежена

Коло позичальників

Визначено відповідно до завдань

не визначено

Прибуток як ціль

Прибуткові, неприбуткові

прибуткові

93

 

Банки — фінансові установи, які здійснюють функції кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредит­них ресурсів, касового та розрахункового обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

До банківської системи держави належать:

Національний банк України;

інші банки, що створені та діють на території України.

Проблеми, що тиснуть на банки та впливають на формування їхнього негативного іміджу

 

Некоректна  поведін­ка  небанківських установ

 

Обтяжена процедура

банкрутства,   слабка

судова   система

 

Недостатня кількість платежів клієнтів (70 % — збитки)

 

 


Депонування дешевих   держав­них бюджетних коштів у банках з "відповідними" зв'язками

 

Невідповідний захист кредитора, диктат позичаль­ника

 

Невиправдана робота агентських валютних пунктів

Високий рівень оподаткування банків (сукупно - 70 %)

 

Ненадійність державних цінних паперів (ОВДП, казначейських векселів,   об­лігацій)

 

Недовіра клієнтів до банків

 

Відсутність заохочення з боку НБУ створення міжбанківських ринків (особливо валютних)

 

Відсутність "чорного" пере­ліку підприємств-боржників

 

Висока вартість банківських операцій

 

Слабка клієнтська база

94

 

 


Низькі вимоги до капіталізації банків, яка не регулюється

ліцензуванням за операціями

Недостатність  законо­давчої бази, зокрема законів:

про вексельний обіг;

про державні залучені

кошти;

про реалізацію

ліквідного   забезпечення;

про оприлюднення цін

на банківські послуги;

про страхування

вкладів;

коригування невідпові­

дностей закону про

банкрутство;

реформування бухгал­

терського обліку

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Відсутність

однакових умов

роботи банків

(резервування,

рефінансування,

бюджетні кошти,

штрафи)

 

 

 

Відсутність окремого

державного органу

нагляду за банками та

іншими кредитними

установами

 

Перенесення

державних функцій на банки: валютний конт­роль, "чистота" платежів

 

Великі обсяги позабанківських операцій  (неле­гальна економіка)

 

 

 

Неможливість   забезпечи­ти банківську таємницю (інформування ДПА)

 

Нерішучість НБУ у питаннях

закриття безнадій­них банків

 

Заохочення діяльності кишень­кових банків, фінансових груп

 

 

 

Надмірний тягар бартери-

зації, простроченої заборгованості,   непла­тежів, товарних кредитів

 

Високі вимоги

щодо обов'язкових

резервів

 

Вирішення моне­тарних проблем НБУ за рахунок банків

 

 

 

Слабке комп'ю­терно-програмне забезпечення

 

Поспішна прива­тизація постдер-жавних банків

 

95

 

96

 

Функції Національного банку України:

основна — забезпечує стабільність грошової одиниці України.

Виконання цієї функції сприяє дотриманню стабільності бан­

ківської системи, а також цінової стабільності;

відповідно до розроблених Радою НБУ Основних засад грошо­

во-кредитної політики визначає та здійснює грошово-кредитну

політику;

монопольно здійснює емісію національної валюти України та

організує її обіг;

виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує

систему рефінансування;

встановлює для банків та інших фінансово-кредитних установ

правила здійснення банківських операцій, бухгалтерського об­

ліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

організовує створення та методологічно забезпечує систему гро­

шово-кредитної і банківської статистичної інформації та стати­

стики платіжного балансу;

визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між

банками та фінансово-кредитними установами;

визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських

технологій, координує та контролює створення і вдосконалення

електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації

банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

здійснює банківське регулювання та нагляд;

веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж

і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування бан­

ківської діяльності та операцій у передбачених законами ви­

падках;

складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозу­

вання;

представляє інтереси України в центральних банках інших дер­

жав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де

співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повно­

важень валютне регулювання, визначає порядок здійснення пла­

тежів в іноземній валюті, організовує і виконує валютний конт­

роль за комерційними банками та іншими кредитними установа-

 

ми, які отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валют­ними цінностями;

забезпечує нагромадження та зберігання золотовалютних ре­

зервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та ва­

лютних відносин;

організовує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших

цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення

банкнот, монет та інших цінностей;

реалізує державну політику з питань захисту державних сек­

ретів у системі НБУ;

•               бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України.

Національний банк України здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законодавством держави.

Керівні органи Національного банку України

Вищим органом управління НБУ є Рада Національного банку України. Керівним органом НБУ є Правління Національного банку України.

Стаття 99. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основ­ною функцією центрального банку держави — Національного банку України.

Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє ос­новні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.

Конституція України

Операції Національного банку України

Національний банк України для забезпечення виконання покладе­них на нього функцій здійснює такі операції:

надає кредити комерційним банкам та іншим фінансово-кредит­

ним установам для підтримування ліквідності за ставкою не ниж­

че ставки рефінансування НБУ та в порядку, визначеному НБУ;

здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку,

визначеному НБУ;

97

 

купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку,

передбаченому законодавством України;

відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у за­

кордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;

купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулю­

вання;

зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські

метали, дорогоцінне каміння та інші коштовності, пам'ятні та

інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і

зовнішньому ринках без квотування і ліцензування;

розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки,

уповноважені ним на здійснення валютних операцій, виконує

операції з золотовалютними резервами України з банками,

рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових

агентств відповідає вимогам до першокласних банків не ниж­

че як категорія А;

приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й

інші цінності;

видає гарантії та поручництво відповідно до положення, за­

твердженого Радою НБУ;

веде рахунок Державного казначейства України без оплати і

нарахування відсотків;

виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'я­

зані з розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і

виплатою доходу за ними;

веде особисті рахунки працівників НБУ;

веде рахунки міжнародних організацій;

здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів

відповідно до законодавства України за рішенням суду.

Національний банк України має право здійснювати й інші опера­ції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.

Участь у міжнародних організаціях

Національний банк України має право брати участь у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій відповідно до міжна­родних договорів, учасниками яких є Україна, а також відповідно до угод між ним та іноземними центральними банками.

 

Емітент — це юридична особа, яка є ініціатором і організатором емісії цінних паперів, грошових знаків, платіжно-розрахункових доку­ментів тощо. Емітентами можуть бути держава (центральні і місцеві органи влади та управління) або підприємства (установи, організації), резиденти та нерезиденти.

 

 

 

 

 

 

 

 

Емітенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                         1

 

 

Держава

 

Акціонерні підприємства

 

Приватні підприємства

 

Нерезиденти

 

Уряд України

Уряд Автономної Республіки Крим

Місцеві органи влади

Державні установи і підприємства

 

Виробничої сфери

приватизовані новостворені акціонерні

Фінансові структури

інвестиційні фонди і компанії

пенсійні фонди страхові компанії інвестиційні банки інші

 

Кредитної сфери

 

Національний банк України підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. Підзвітність означає:

призначення на посаду та звільнення з посади Голови НБУ Вер­

ховною Радою України за поданням Президента України;

призначення та звільнення Президентом України половини скла­

ду Ради НБУ;

призначення та звільнення Верховною Радою України половини

складу Ради НБУ;

доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України

про діяльність НБУ;

99

 

5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Національний банк України з метою виконання регулятивних та наглядових функцій визначає форми звітності та порядок їх скла­дання, які є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами господа­рювання, в тому числі:

банками та фінансово-кредитними установами, розташованими

на території України (резидентами і нерезидентами), — для

складання грошово-кредитної та банківської статистики;

усіма суб'єктами підприємницької діяльності (резидентами і не­

резидентами) — для складання статистики платіжного балансу

та здійснення валютного контролю.

Надана банками та іншими суб'єктами підприємницької діяльності інформація розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством України.

З метою забезпечення гласності з питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу Національний банк України:

публікує в друкованих органах Верховної Ради України та Ка­

бінету Міністрів України щорічний та квартальні баланси

НБУ;

видає щомісячний статистичний бюлетень та журнал "Вісник

Національного банку України";

публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію,

інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статис­

тики, яка не є державною та банківською таємницею;

надає для опублікування інформацію з питань грошово-кредит­

ної і банківської статистики та статистики платіжного балансу

відповідно до міжнародних договорів.

Склад відомостей для опублікування в засобах масової інформації визначається Державним комітетом статистики України відповідно до законодавства України.

Національному банку України забороняється:

бути акціонером або учасником банків та інших підприємств,

установ;

здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані із за­

безпеченням діяльності НБУ та його установ;

здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяль­

ність, яка не відповідає функціям НБУ.

100

 

єдиним емісійним центром, який має монопольне право грошової емісії на території країни, зберігає націо­нальні золотовалютні резерви і управляє ними

 

Центральний банк має бути

 

банком уряду, що зобов'язаний підтримувати держав­ні економічні програми, здійснювати кредитування де­фіциту державного бюджету, розміщувати державні цінні папери

органом стабільності національної грошової системи

 

кредитором комерційних банків, коли в них не вистачає коштів

органом банківського нагляду, який підтримує необ­хідний рівень стандартизації та професіоналізму в на­ціональній кредитній системі

Національний банк України може відмовити в реєстрації комер­ційному банкові:

у разі порушення порядку створення банку;

у разі невідповідності його статуту та інших установчих доку­

ментів законодавству держави;

у разі незадовільного фінансового стану засновників, що загро­

жує інтересам кредиторів банку;

•               у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва.

Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути

оскаржене у судовому порядку.

Комерційний банк має право відкривати філії за умови повної сплати заявленого статутного фонду. Для відкриття філії чи представ­ництва потрібна письмова згода НБУ. Після одержання згоди до НБУ подаються:

клопотання про реєстрацію філії та економічне обґрунтування

доцільності її створення за підписом голови ради, завіреним пе­

чаткою банку;

рішення зборів акціонерів банку про створення філії;

положення про філію, затверджене у встановленому порядку;

висновок управління НБУ за місцем знаходження філії комер­

ційного банку про відповідність приміщення вимогам філії бан­

ку, професійну придатність і репутацію керуючого філією банку

і головного бухгалтера та забезпечення кваліфікованими кад­

рами.

101

 

Класифікація комерційних банків

 

Класифікаційні ознаки

Види комерційних банків

Порядок створення

Перепрофільовані, новостворені

Характер спеціалізації

Універсальні, спеціалізовані

Територія діяльності

Регіональні, республіканські, міжнародні

Розмір

Великі, середні, малі

Форма власності

Загальнодержавні, муніципальні, колективні (відкриті й закриті акціонерні товариства, холдинги, товариства з обмеженою відпові­дальністю, кооперативні), приватні, зі стопро­центною іноземною власністю, змішані

Функції та характер виконуваних операцій

Інвестиційні, депозитні, іпотечні, земельні, інноваційні, поштово-пенсійні, промислові, агропромислові, біржові, експортно-імпортні, лізингові, торговельні

Характер відносин

Банки-гаранти, банки-кореспонденти, уповноважені

Ступінь впливу

Монополісти, аутсайдери

Структура

Багатопрофільні, безфілійні

Ступінь контролю

Контролюючі, контрольовані

Конкурентоспро­можність

Конкурентоспроможні, неконкуренто­спроможні

Фінансовий стан

Стабільні, проблемні, кризові, банкрути

Для створення комерційного банку іноземні юридичні особи по­дають (крім документів, які повинні подати українські засновники):

рішення уповноваженого органу іноземного засновника про

створення банку;

письмову згоду контрольного органу держави, підданим якої є

іноземний учасник, на створення банку. Згода потрібна, якщо це

передбачено законодавством відповідної держави;

копії статутів іноземних засновників, на підставі яких вони

діють;

102

 

витяг з торговельного (банківського) реєстру держави, де інозем­

ний засновник (учасник) має офіційно зареєстровану контору;

довідку з банківських установ, у яких офіційно відкриті й розмі­

щені рахунки іноземного засновника;

висновок аудиторської організації, яка за законодавством дер­

жави засновника (учасника) має право здійснювати аудитор­

ську діяльність.

Іноземні фізичні особи для створення комерційного банку, філії або представництва подають:

підтвердження першокласного банку про платоспроможність

засновника (учасника) банку;

рекомендації щонайменше двох іноземних юридичних осіб або

громадян з відомою платоспроможністю.

Мінімальний розмір статутного фонду — 1 млн грн

 

Норматив платоспроможності

Обов'язкові економічні нормативи      Норматив ліквідності банків

для всіх

комерційних банків

Максимальний розмір ризику на одного позичальника

Максимальний розмір великих кредитних ризиків

Норматив інвестиційної діяльності

Оцінні показники діяльності комерційних банків:

мінімальний розмір власних коштів банку;

достатність капіталу банку;

покриття прогнозованих збитків власними коштами банку;

максимальний розмір кредитів, гарантій і поручництв, наданих

інсайдерам;

максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів)

фізичних осіб;

максимальний розмір наданих міжбанківських позик;

рефінансування.

Банківський кредит — відносини, у процесі яких банки чи інші фінансово-кредитні установи надають кошти позичальникові за умови їх повернення та сплату відсотків за використання позики.

103

 

Схема ресурсної бази комерційного банку

Ресурсна база комерційного банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власні кошти банку

 

 

Зобов'язання

 

 

(капітал)

 

 

 

банку

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

—■

^      /

 

k

основний

 

додатковий

 

 

 

 

 

інші

капітал

 

капітал

 

позики

 

депозити

 

зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• статутний

•субордино-

• позики,

• кошти комер-

• кошти,

• резервний

вані бор-

одержані

ційного банку,

одержані

• інші

гові зобо-

відНБУ

розміщені на

від випу-

фонди

в'язання

• позики,

депозитних ко-

ску і роз-

• не розпо-

• резерв для

одержані

респондентсь-

повсюд-

ділений

покриття

від інших

ких рахунках

ження

протягом

можливих

кредитних

у цьому банку

облігацій

року

втрат за

установ

• кошти підпри-

• ресурси,

прибуток

позиками

 

ємств і організа-

мобілізо-

 

• нерозпо-

• інші

 

цій на розрахун-

вані за

ділений

цільові

 

кових поточних

рахунок

прибуток

резерви

 

і валютних

створення

поперед-

• інші

 

рахунках

взаємних

ніх років

кошти

 

• кошти підпри-

боргових

 

 

 

 

ємств і органі-

зобов'я-

 

 

 

зацій, залучені

зань і пла-

 

на нагромаджу-

тіжних

 

вальні депо-

коштів

 

зитні рахунки

банку

 

• кошти населен-

(депозит-

 

ня у вкладах

них і ощад-

 

• бюджетні

них сер-

 

кошти

тифікатів,

 

• кошти громад-

банківсь-

 

ських органі-

ких вексе-

 

зацій

лів тощо)

 

• кошти кредит-

 

 

них товариств,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ломбардів

 

 

104

 

Основні принципи банківського кредитування

 

Цільовий характер

 

Платність

 

Строковість і зворотність

 

Забезпеченість

 

Види банківського кредиту

 

Класифікаційна ознака

Вид кредиту

Сфера використання

Внутрішній Міжнародний

Рівень банківської системи

Кредит Національного банку Кредит комерційного банку

Форма суспільного споживання

Виробничий Споживчий

Характер витрат

Кредит в оборотні фонди та фонди обігу Кредит в основні фонди

Термін використання

Короткостроковий (до одного року) Середньостроковий (1-3 роки) Довгостроковий (понад 3 роки)

Ступінь майнового забезпечення

Забезпечений Незабезпечений

105

 

Структура кредитного ризику

 

Ризики, зумовлені проблемами позичальників

 

Ризики, зумовлені технічно-органі­заційними проблемами банку

 

 

 

Ризики позичальни­ка — фізичної особи

 

Ризики позичальни­ка — юридичної особи

 

Ризики персоналу

 

Технічні ризики

 

 

 

 


1

 

і       і

Ризики внутрішнього

 

Ризики зовнішнього

середовища

 

середовища

Втрата роботи

 

Політичні

Втрата працездатності

 

Соціальні

(часткова чи повна)

 

Форс-мажорні

Втрата додаткових

 

Економічні:

доходів

 

а) ризик інфляції

Тощо

 

б) ризик невико-

 

нання зобов' язань

 

контрагентами

 

в) ризик зміни

 

процентних ставок

 

г) ризик зміни

 

вартості застави

 

ґ) ризик зміни

 

валютних курсів

 

 

тощо

 

X

Ризик внутрішнього середовища

Ризик страйків

Технічні ризики

Ризики персоналу

Ризик втраченої вигоди

Ризик підприємця

Тощо

 

Ризики кредитного портфеля

Банківські операції

 

3 ГОТІВКОЮ

розрахункові

активні

пасивні

з валютними цінностями

інші

106

 

Система методів управління кредитними ризиками комерційного банку й НБУ

 

 


Методи управління

ризиком на рівні

позичальника

Методи управління кредитним ризиком комерційного банку

Методи управління

ризиком на рівні комерційного банку

 

Методи управління кредитним ризиком  НБУ

І               ~

X

Методи управління

ризиком на рівні

позичальника

Методи управління

ризиком на рівні комерційного банку

 

 

 

уникнення

поглинання

перекладання

розкладання

раціональна органі­зація кредитного процесу

раціонування кредитів

тощо

 

розподіл повноважень у процесі прийняття рішень

підвищення кваліфікації банківських  службовців

створення системи заохочень банківських  службовців

розробка й упровадження власних систем виявлення і визначення розміру ризиків

розробка власних систем кредит-скорингу

налагодження служби безпеки  банку

 

рекомендації щодо оцшки

платоспроможності

позичальника

встановлення  економічних нормативів, що обмежують

можливості надання кредитів окремим пози­чальникам

тощо

 

встановлення вимог

щодо кваліфікації банківських  службовців

розробка уніфікованих документів

розробка стандартів

бухгалтерського обліку і

аудиту

встановлення вимог щодо технічного облад­нання банку

тощо

 

тощо

Методи управління ризиками кредитного портфеля

X

 

_    | диверсифікація |

о 1

 

| резервування |

 

лімітування

 

контроль за структурою і станом кредитного портфеля

 

Пріоритетні напрями процесу реформування банківської системи в Україні

розробка нормативної бази функціонування філій іноземних

банків в Україні, включаючи питання розвитку банківського нагляду;

поступове підвищення нормативів достатності капіталу;

удосконалення системи проведення перевірок банків на консолі­

дованій основі;

удосконалення механізмів ліквідації банків-банкрутів;

внесення змін у систему державного гарантування депозитів

фізичних осіб, що сприяли б захищеності великих депозиторів;

подальше удосконалення практичних механізмів розкриття бан­

ківської таємниці та протидії операціям з кримінальними коштами.

Становлення і розвиток системи Національного банку України

1991        рік

Березень

Прийняття Верховною Радою України Закону "Про банки і бан­ківську діяльність", відповідно до якого на базі Української респуб­ліканської контори Держбанку СРСР створено Національний банк України.

Жовтень

Перереєстрація створених на території України комерційних бан­ків, що були зареєстровані колишнім Держбанком СРСР.

1992        рік

Січень Уведення в обіг купона багаторазового використання.

Серпень Створення Валютної біржі Національного банку України.

108

 

Вересень Вступ України до Міжнародного валютного фонду Світового банку.

Жовтень Вступ України до Європейського банку реконструкції та розвитку.

Листопад

Уведення в безготівковий обіг купоно-карбованця і вихід України зі складу держав, які використовували російський карбованець як пла­тіжний засіб.

1993        рік

Лютий

Урядом України прийнято Декрет "Про систему валютного регу­лювання і валютного контролю", згідно з яким Національний банк Ук­раїни визнано головним валютним органом.

Червень

Створення Центральної розрахункової палати Національного бан­ку України.

Створення Центру міждержавних розрахунків Національного бан­ку України.

Липень

Реформування Валютної біржі Національного банку України в Ук­раїнську міжбанківську валютну біржу.

Листопад Запровадження системи електронної пошти.

1994        рік

Січень

Запровадження Національної платіжної системи з використанням електронних міжбанківських розрахунків.

Березень

Уведення в дію виробничих потужностей Банкнотної фабрики На­ціонального банку України.

109

 

Квітень

Запровадження практики щоденного складання зведених балансів у системі Національного банку України та в банківській системі зага­лом.

Травень

Створення Концепції побудови грошово-банківської статистики та статистики платіжного балансу.

Жовтень

Створення Банкнотно-монетного двору Національного банку Ук­раїни.

1995 рік

Лютий

Прийняття Порядку ведення касових операцій у народному госпо­дарстві України.

Березень

Встановлення Порядку надання кредитів селянським (фермер­ським) господарствам.

Червень

Запровадження Інструкції про організацію роботи установ банків України з готівковим обігом.

Уведення Порядку відкриття та функціонування анонімних валют­них рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Вересень

Прийняття Порядку надання ліцензій Національного банку Украї­ни на право здійснення комерційними банками операцій із валютними цінностями.

Прийняття Положення про кредитування.

Листопад

Прийняття Порядку формування обов'язкових резервів комерцій­них банків.

Грудень

Уведення в дію Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків у іноземних банках.

ПО

 

1996        рік

Березень

Затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України.

Прийняття Положення про міжбанківські розрахунки в Україні.

Затвердження Правил здійснення конверсійних операцій з готівкою в іноземній валюті уповноваженими банками.

Травень

Затвердження нової редакції Інструкції про відкриття банками ра­хунків у національній та іноземній валюті.

Серпень

Затвердження нової редакції Інструкції про безготівкові розрахун­ки в господарському обігу України.

Вересень

Випуск в обіг національної валюти України, якою стала гривня та її сота частина — копійка.

1997        рік

Лютий

Прийняття Інструкції про порядок підготовки, видання, реєстрації, надсилання та систематизації нормативно-правових актів Національ­ного банку України.

1998        рік

Травень

Встановлення Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій.

1999        рік

Травень

Прийняття Верховною Радою України Закону "Про Національний банк України".

Грудень Запровадження інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні.

111

 

2000 рік

Лютий Затвердження Положення про валютний контроль.

Листопад

Встановлення Положення про порядок надання фізичним особам -резидентам України ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей.

2001        рік

Січень

З 1 січня 2001 року набирає чинності Закон України "Про банки і банківську діяльність".

Лютий

Затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Березень

Впровадження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

2002        рік

Березень Прийняття Положення про механізм рефінансування банків України.

Квітень

Затвердження Методичних рекомендацій з питань розроблення бан­ками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) гро­шей, отриманих злочинним шляхом.

Вересень

Впровадження Концепції застосування програмно-цільового мето­ду у бюджетному процесі.

112

 

Контрольні питання

Дати визначення поняття банку.

Функції Національного банку України.

Охарактеризувати банківську систему України.

Конституційні основи повноважень Національного банку України.

Що забороняється Національному банку України?

Класифікаційні ознаки та види комерційних банків.

У яких випадках Національний банк України може відмовити в реєст­

рації комерційного банку?

Які економічні нормативи встановлює Національний банк України для

комерційних банків?

9.             Види банківського кредиту та їх класифікаційні ознаки.

10. Охарактеризувати банківські операції.