Тема 8 Правове регулювання державних видатків і бюджетного фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Прямі витрати держави, що пов'язані з її функціонуванням і покриваються за рахунок бюджетних коштів

 

Державні витрати

 

Як економічна категорія об'єднують витрати, що покрива­ються з централізованих і децентралізованих державних фондів грошових ресурсів, позабюджетних фондів

 

Прямі витрати, спрямовані за цільовим призначенням на виконання загальнодержавних функцій, розширення ви­робництва, соціальної сфери державних підприємств, об'єднань, організацій та установ

 

 

 

 

 

 

/

Плановість

 

Цільове спрямування коштів

 

 

Безповоротність і безвідплатність

Принципи фінансування державних

 

Фінансування в міру виконання планів та у межах одержаних доходів

 

видатків

 

Оптимальне поєднання власних,

\-

кредитних і бюджетних джерел

Дотримання режиму економії

Контроль за їх використанням

Фінансування державних видатків — це плановий, цільовий, безпо­воротний і безвідплатний відпуск коштів за умови оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел фінансування, що

85

 

здійснюється в міру планового виконання загальнодержавних функ­цій, а також для утримування соціально-культурної сфери, забезпечен­ня соціальних гарантій та зобов'язань держави з дотриманням режиму економії при здійсненні постійного контролю.

Планування розподілу ресурсів (складання бюджету)

Макроекономічна політика

 

Макроекономічний

прогноз розвитку на

плановий рік

 

Оцінка виконання прогнозу економічного

і соціального розвитку на поточний рік.

Очікуване виконання бюджету поточного

року

 

 

 

Позабюджетні фонди

 

Бюджет Доходи. Видатки. Фінансування.

 

Раціональне використання ресурсів (виконання бюджету)

 

Процес використання коштів: виділення коштів; поставка товарів (надання послуг); виконання робіт

 

Засоби контролю:

попередня перевірка;

облік зобов'язань;

внутрішній аудит;

зовнішній аудит

 

 

 

86

 

Фінансове інформування

Опублікування результатів виконання бюджету в засобах масової інформації

Процес управління державними видатками

 

Суб'єкти фінансування — державні органи, підприємства, устано­ви та організації державної та комунальної форм власності.


 

 

3 бюджетних джерел покриваються всі видатки суб'єкта фінансування

 

 

 

Форми здійснення фінансування

 

 

 

Оптимальне поєднання

використання власних,

кредитних і бюджетних

коштів при фінансуванні

видатків

 

Фінансування за рахунок бюджетних коштів

 

Бюджетне фінансування

 

Безповоротний, безвідплатний відпуск грошових кош­тів з державного бюджету на виконання загально­державних функцій

 

Державні та комунальні підприємства, установи й організації, ви­датки яких повністю фінансуються з бюджету, називаються бюджетними. Принципи бюджетного фінансування:

кошти на покриття витрат відпускаються тільки з одного бюдже­

ту за підпорядкованістю підприємства, установи чи організації.

Виняток становить фінансування загальнодержавних заходів:

боротьба з епідеміями, ліквідація наслідків і втрат від ката­

строф і стихійного лиха тощо;

бюджетні установи фінансуються на основі встановлених еко­

номічних нормативів залежно від сфери діяльності.

Забезпечення бюджетних установ грошовими ресурсами

 

Кошторисно-бюджетне фінансування

 

Безповоротний,     безвідплатний    відпуск    грошових коштів на основі загальних принципів фінансування

Відпуск грошових коштів на утримання бюджетних установ на основі фінансових планів — кошторисів витрат

 

87

 

На кошторисно-бюджетному фінансуванні утримуються:

установи соціальної сфери;

освітні заклади;

установи охорони здоров'я;

установи культури;

установи Міністерства оборони України, Прикордонних військ

України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх

справ України;

•               органи законодавчої та виконавчої влади, суди та прокуратура.

Кошторис — фінансово-плановий документ, що визначає обсяг,

цільове спрямування та щоквартальний розподіл бюджетних коштів, які використовуються на утримання установ і організацій та здій­снення централізованих заходів з господарського і культурного роз­витку.

Види кошторисів витрат

на централізо вані заходи

Економічна структура видатків бюджету

 

Загальні

 

Капітальні

 

Поточні

 

Кредитування без погашення

 

Поточні видатки:

видатки на товари і послуги;

виплата відсотків;

субсидії та поточні трансфертні виплати;

трансфертні платежі органам державного управління інших рів­

нів;

трансферти населенню;

трансферти за кордон.

Капітальні видатки:

придбання основного капіталу;

капітальне будівництво;

 

капітальний ремонт;

створення державних запасів і резервів;

капітальні трансферти.

Кошторис витрат бюджетної установи складається з чотирьох ча­стин:

загальні відомості;

виробничі показники;

розрахунки за видами витрат;

зведення витрат.

Основні статті кошторису бюджетної установи:

Стаття  1. Заробітна плата.

Стаття 2. Нарахування на заробітну плату.

Стаття  3. Канцелярські та господарські витрати.

Стаття 4. Відрядження та службові роз'їзди.

Стаття 5. Витрати на навчання, виробничу практику учнів, нау­ково-дослідні роботи, придбання книг для бібліотек.

Стаття  8. Стипендії.

Стаття  9. Витрати на харчування.

Стаття 10. Придбання медикаментів і перев'язувальних засобів.

Стаття 12. Придбання обладнання й інвентарю.

Стаття 14. Придбання м'якого інвентарю та обмундирування.

Стаття 16. Капітальний ремонт будівель і споруд.

Стаття 18. Інші витрати.

Кошторис складається на календарний рік і затверджується керів­никами організацій вищого рівня не пізніше як через місяць після за­твердження відповідного бюджету, з якого здійснюється фінансування установи.

Планування витрат за кошторисом — складова бюджетного плану­вання. Важливою складовою планування є нормування витрат.

Норма витрат — розмір витрат на розрахункову одиницю.

Нормативи — розмір витрат, не пов'язаних з одиницею норму­вання.

 

Класифікація норм витрат

 

За способом застосування

 

За змістом

 

За методами побудови

 

 

 

обов'язкові розрахункові

 

натуральні грошові

 

індивідуальні

комбіновані

укрупнені

 

Основні напрями фінансування соціальної сфери:

соціальний захист населення;

освіта;

культура та мистецтво;

фундаментальні дослідження з метою сприяння науково-техніч­

ному прогресу;

охорона здоров'я та фізична культура.

Позабюджетними називаються кошти, отримані бюджетними ор­ганізаціями, підприємствами та установами понад асигнування, що ви­діляються їм із відповідних бюджетів.

Позабюджетні кошти

 

Суми за дорученням

 

Спеціальні кошти

 

Основні напрями бюджетного фінансування народного господар­ства України:

промисловість і капіталовкладення;

агропромисловий комплекс;

охорона природи;

житлово-комунальне господарство;

енергетика і транспорт.

Провідною ланкою фінансової системи держави є фінанси підпри­ємств.

90

 

Фінансовий аналіз підприємства

Загальна оцінка фінансового стану на основі балансу і даних фінансового плану

Розрахунок і аналіз показників

 

забезпеченості власними оборотними коштами

ліквідності оборотних активів

фінансової стійкості підприємства

ефективності використання (оборотності) активів

Оцінювання і прогноз платоспроможності

Оцінювання і прогноз кредитоспроможності

Прогноз імовірності банкрутства

Розробка програми фінансового оздоровлення

Фінансові ресурси підприємств — це грошові фонди цільового призначення, що формуються у процесі розподілу і перерозподілу національного багатства, сукупного суспільного продукту, націо­нального доходу й використовуються у статутних цілях підприємств. Загальна сума фінансових ресурсів кожного підприємства складаєть­ся з таких елементів:

статутного фонду;

резервного фонду;

амортизаційного фонду;

спеціальних фондів (у тому числі створених у зв'язку з індекса­

цією основних засобів) і цільового фінансування;

коштів, наданих підприємству в порядку внутрішньогалузевого

перерозподілу;

перерозподіленого прибутку (тимчасово невикористаних коштів);

прибутку в господарському обігу;

91

 

кредиторської заборгованості всіх видів, включаючи забор­

гованість з бюджетних платежів, відрахувань на соціальне

страхування, робітникам і службовцям з оплати праці, а та­

кож за виданими векселями;

коротко- й довгострокових кредитів комерційних банків;

централізованих і децентралізованих коштів для фінансування

капіталовкладень;

коштів від реалізації власних цінних паперів (облігацій тощо,

крім акцій, виручка від продажу яких включається до статутно­

го фонду акціонерних товариств);

інших коштів, які відбивають у пасиві бухгалтерського сальдо­

вого балансу підприємства.

Основні критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки:

потенційна прибутковість;

достатня підготовленість управлінського персоналу;

наявність ринків збуту їх продукції в Україні та за її межами;

конкурентоспроможність продукції;

фінансовий стан підприємства на момент розгляду та в перспек­

тиві;

відповідність продукції державним пріоритетам.

Контрольні питання

Дати визначення поняття державних витрат.

Принципи фінансування державних видатків.

Що таке бюджетне фінансування?

У чому полягає сутність кошторисно-бюджетного фінансування?

Види кошторисів витрат.

З яких частин складається кошторис витрат?

Основні статті кошторису бюджетної установи.

За якими критеріями класифікуються норми витрат?

Дати визначення поняття позабюджетних коштів.

92