Розділ VII. Фінансові результати та використання прибутку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 80 «Прибутки та збитки»

 

Рахунок 80 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства у звітному році.

Балансовий прибуток — це сума фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства за звітний період, що складається з фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи продукцію підсобних, допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств, основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також прибуток від орендних (лізингових) операцій, роялті та інших позареалізаційних операцій.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) у цінах продажу без акцизного збору, ПДВ, інших обов’язкових зборів і платежів, передбачених чинним законодавством, та витратами, що включаються до собівартості реалізованої продукції. У торговельних і постачальницько-збутових організаціях як різниця між виручкою від реалізації товарів (товарообороту) та купівельною вартістю товарів, зменшеною на суму непрямих податків.

Прибуток, його використання або збиток протягом року відображаються в балансі окремими статтями розгорнуто. Затверджені суми використаного за звітний рік прибутку списуються при складанні річного бухгалтерського звіту. У річній звітності відображається непокритий збиток або нерозподілений прибуток звітного року.

 

Курсові різниці в іноземній валюті відображаються в обліку такими записами:

Дт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін. Кт 48

Дт 48 Кт 80 — валові доходи

Дт 18 Кт 52, 60, 61, 62, 66, 76, 90 та ін.

Дт 80 Кт 18 — валові витрати (п.73 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні; пп.7.3.6 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»).

 

Рахунок 81 «Використання прибутку»

 

Рахунок 81 призначено для обліку використання прибутку звітного року протягом цього року. Після закінчення звітного року при складанні бухгалтерського звіту цей рахунок закривається.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Платежі до бюджету з прибутку».

2. «Використання прибутку на інші цілі».

 

Передача безоплатно ТМЦ відображається записами:

Дт 62, 76 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (без ПДВ)

Дт 62, 76 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 05 та ін. — фактична собівартість ТМЦ

Дт 81 Кт 62, 76 — вартість ТМЦ, що безоплатно передаються (включаючи ПДВ).

 

Рахунок 82 «Використання позикових коштів»

 

На рахунку 82 обліковуються суми використаних кредитів банку, отриманих на спеціальні заходи, погашення яких передбачається за рахунок прибутку, відповідних фондів або цільового фінансування.

 

Рахунок 83 «Доходи майбутніх періодів»

 

Рахунок 83 призначено для обліку доходів, які отримані (нараховані) в звітному періоді, але які відносяться до майбутніх звітних періодів, різниці між сумою, яка належить до стягнення з винуватців, та балансовою вартістю по нестачах цінностей тощо.

Використовують такі субрахунки:

1. «Доходи майбутніх звітних періодів».

2. «Майбутні надходження заборгованості по нестачах, виявлених за минулі роки».

3. «Різниця між обліковими та роздрібними цінами по нестачах ТМЦ».

4. «Різниця між покупною ціною та оціночною вартістю майна» (застосовують підприємства, які вклали кошти в об’єкти приватизації).

5. «Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна» (застосовують орендодавці фінансової оренди).

6. «Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів».

 

Рахунок 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей»

 

Рахунок 84 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про наявність сум нестач, крадіжок та втрат від псування цінностей, які виявлені в процесі їх заготівлі, збереження та реалізації, незалежно від того, чи належать вони віднесенню на рахунок витрат виробництва (обігу) або винних осіб.

Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, крім дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей, регулюється відповідним Порядком, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. №116 (із змінами та доповненнями).

Розмір збитків відповідно до цього Порядку обчислюється із застосуванням підвищуючих коефіцієнтів, а зі стягнутих сум здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, залишок же коштів перераховується до Держбюджету.

Бухгалтерський облік цих нестач та втрат ведуть відповідно до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої наказом МФУ від 18.08.95 р. №139, зі змінами та доповненнями.

 

Рахунок 85 «Статутний фонд»

 

Статутний фонд — це сукупність вкладів учасників (власників) у майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами. Статутний фонд і фактична заборгованість учасників за вкладами до статутного фонду обліковується і відображається розгорнуто за окремими статтями активу і пасиву балансу.

Рахунок 85 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан та рух статутного фонду підприємства. Сальдо по цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного фонду, який зафіксовано в установчих документах недержавного підприємства. Записи по рахунку 85 виконують тільки у разі збільшення та зменшення статутного фонду, які здійснюються в установленому Законом «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. №1576-XII (зі змінами та доповненнями) порядку, та після внесення відповідних змін в установчі документи.

Порядок формування статутного фонду регулюється законом та установчими документами.

 

Рахунок 86 «Амортизаційний фонд»

 

На рахунку 86 державні підприємства обліковують суми амортизації основних засобів. Для цього використовують субрахунки:

86/1 «На повне відновлення власних основних засобів»

86/2 «На повне відновлення орендованих основних засобів».

Малі підприємства та господарські товариства цей рахунок для обліку не застосовують.

 

Рахунок 87 «Фонди економічного стимулювання»

 

Рахунок 87 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів відповідно до законодавства та статуту підприємства.

 

Можуть бути відкриті такі субрахунки:

1. «Фонд розвитку виробництва, науки і техніки».

2. «Фонд соціального розвитку».

3. «Фонд матеріального заохочення».

4. «Інші фонди».

 

Рахунок 88 «Фонди спеціального призначення»

 

Рахунок 88 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про утворення та використання фондів спеціального призначення відповідно до законодавства та статуту підприємства.

 

Використовують такі субрахунки:

За видами фондів

Крім того:

«Пайовий фонд членів організації орендарів» (застосовують орендні підприємства).

«Фонд в орендованих основних засобах» (застосовують орендні підприємства).

«Фонд засобів соціальної сфери» (застосовують приватизовані підприємства).

«Фонд коштів, використаних на фінансові вкладення».

«Емісійний дохід».

«Кошти від продажу акцій» (застосовують акціонерні товариства).

«Резервний (страховий) фонд» (застосовують ті, хто створює фонд).

«Фонд індексації балансової вартості майна».

«Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей».

«Фонд безплатно одержаного майна».

«Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку».

«Власні кошти трудового колективу».

«Фонд використаних на капітальні вкладення цільових та інших спеціальних коштів».

«Фонд індексації вартості незавершеного будівництва».

«Резерв сумнівних боргів».

Останній субрахунок введено в План рахунків наказом МФУ від 25.06.98 р. №138 (зареєстровано в МЮУ 10.07.98 р. за №438/2878) «Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку і звітності».

Цим наказом було доповнено п. 5 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, згідно з яким підприємства можуть створювати резерв сумнівних боргів, що утворилися за вартість відвантаженої продукції і товарів, виконаних робіт і наданих послуг за умови, що з цієї вартості визначено та відображено в бухгалтерському обліку фінансовий результат.

Такий резерв щодо зазначеної заборгованості може бути створено у тому разі, якщо вона не забезпечена гарантіями (векселями, заставами, договорами страхування), не сплачується боржником більше 30 днів від дати, визначеної умовами договору, і про стягнення її під­приємство звернулося із заявою до суду (арбітражного суду).

 

Врегулювання сумнівної заборгованості відобразиться такими записами:

Дт 80 Кт 88, субрахунок «Резерв сумнівних боргів» — створено резерв.

Дт 88 Кт 62, 76 — на підставі рішення суду (арбітражного суду) списано суму заборгованості в частині не задоволеної позовної заяви підприємства.

Дт 88 Кт 80 — зменшено сальдо утвореного резерву на суму заборгованості боржника, визнаної такою, що підлягає сплаті.

Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості у податковому обліку див. п. 1.25, п. 12.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»; п. 4.5 Закону «Про ПДВ» та п.7 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ.

 

У разі отримання безповоротної фінансової допомоги записи будуть такі:

Дт 51, 52 Кт 48

Дт 48 Кт 87, 88 — валовий дохід (пп.4.1.6 Закону України «Про оподаткування прибутку...»; п. 3.9 Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту...).

 

Рахунок 89 «Резерв майбутніх витрат та платежів»

 

Рахунок 89 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан та рух сум, зарезервованих в установленому пунктом 68 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та пунктами 3-5 Вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні порядку з метою рівномірного включення затрат та платежів у витрати виробництва (обігу). На цьому рахунку можуть  бути відображені суми: наступної оплати відпусток працівникам, виплати винагороди за вислугу років. Субрахунки відкривають за видами резервів.