Розділ IV. Готова продукція, товари та реалізація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 40 «Готова продукція»

 

Рахунок 40 призначено для обліку даних про наявність та рух готової продукції. Цей рахунок використовують підприємства галузей матеріального виробництва.

Готові вироби, придбані для комплектації (вартість яких не включається до собівартості продукції підпри­ємства) або як товари для продажу, враховуються на рахунку 41 «Товари».

Вартість виконаних робіт та послуг на сторону на рахунку 40 не відображають, а фактичні затрати по них списують з рахунків обліку затрат на виробництво безпосередньо на рахунок 46 «Реалізація».

Відповідно до п. 52 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні готова продукція відображається у звітності за фактичною виробничою собівартістю, що складається з витрат, пов’язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, інших витрат на виробництво продукції.

 

Рахунок 41 «Товари»

 

Рахунок 41 призначений для обліку даних про наявність та рух ТМЦ, які придбані як товари для продажу, а також предметів прокату. Цей рахунок використовують в основному постачальницько-збутові та торговельні під­приємства, а також підприємства громадського харчування.

Згідно з п. 53 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні товари на підприємстві роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на оптових складах і базах торговельного і постачальницько-збутового підприємства — за продажними (роздрібними) цінами або за цінами, за якими їх закуплено.

Різниця між покупною вартістю і вартістю за продажними (роздрібними) цінами виділяється у звітності окремою статтею.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Товари на складах».

2. «Товари в роздрібній торгівлі».

3. «Тара під товарами та порожня».

4. «Покупні вироби».

5. «Предмети прокату».

6. «Продукція підсобного сільського господарства».

7. «Багатооборотна тара-обладнання, яка підлягає поверненню».

8. «Контрактна продукція» (застосовують хлібоприймальні підприємства).

 

Рахунок 42 «Торговельна націнка»

 

Рахунок 42 призначений для обліку даних про торгові націнки (знижки) на товари, якщо їх облік ведуть за продажними цінами (цінами реалізації).

Порядок створення та розподілу товарних надбавок на суми таких надбавок, що відносяться до реалізованих товарів та припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, їх бухгалтерського обліку регламентовано пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ, затвердженої наказом МФУ від 01.07.97 р. №141 (зареєстровано в МЮУ 04.08.97 р. за №284/2088), із змінами і доповненнями.

 

Використовують такі субрахунки:

1. «Товарні надбавки».

2. —

3. «Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат».

4. «Валютна маржа».

Надходження товарів з наступною оплатою на підприємствах торгівлі, які ведуть облік товарів за продажною вартістю, відображається такими записами:

Дт 18 Кт 60

Дт 41 Кт 18 — на суму рахунків постачальників (без ПДВ)

Дт 68 Кт 60 — на суму ПДВ (податковий кредит)

Дт 41 Кт 42/1 — відображено ПДВ постачальника та власну торговельну націнку, які разом становлять товарну надбавку (доведено вартість одержаних товарів до продажної ціни)

Дт 60 Кт 51 — оплачено рахунки постачальників (включаючи ПДВ).

 

Рахунок 43 «Позавиробничі витрати»

 

Рахунок 43 призначений для обліку даних про затрати, пов’язані з реалізацією продукції.

Номенклатура статей позавиробничих (комерційних) витрат у промисловості наведена у додатку 11 до від­повідного Типового положення.

Порядок віднесення позавиробничих (комерційних) витрат на собівартість відповідних видів продукції та їх розподілу, у разі необхідності, між окремими видами продукції регулюється Типовим положенням.

 

Рахунок 44 «Витрати обігу»

 

Рахунок 44 призначений для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торгових, посередницьких та ін. подібних  до них підпри­ємств.

До складу витрат обігу включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають у процесі руху товарів до споживача, а також витрати підприємств громадського харчування, пов’язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва.

В обліку витрати обігу класифікуються за економічними елементами і статтями витрат та видами діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).

Номенклатура статей витрат обігу торговельних підприємств наведена у Типовому положенні про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу у торговельній діяльності, затвердженому постановою КМУ від 18.03.96 р. №334.

У підприємствах торгівлі, що мають запаси товарів, які переходять на наступний період, щомісяця здійснюється розрахунок витрат обігу на залишок товарів на кінець місяця і на реалізовані у звітному періоді за статтями витрат обігу, що мають безпосереднє відношення до залишку товарів на кінець місяця:

1) сума витрат обігу, що відноситься до залишку не реалізованих на кінець місяця товарів, визначається як добуток множення суми вартості нереалізованих товарів і середнього відсотка витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами;

2) середній відсоток витрат обігу визначається відношенням суми витрат обігу на залишок товарів на початок місяця і витрат на перевезення, зберігання, підсортування, оброблення, пакування, передпродажну підготовку товарів, на сплату відсотків за користування фінансовими кредитами за звітний місяць до суми вартості реалізованих у звітному місяці товарів і залишку їх на кінець звітного місяця.

Витрати обігу, що відносяться до реалізованих товарів, щомісяця списуються під час визначення прибутку від реалізації товарів.

 

Рахунок 45 «Товари відвантажені, виконані роботи та послуги»

 

Цей рахунок після 01.07.97 р. не застосовується.

 

Рахунок 46 «Реалізація»

 

Рахунок 46 призначено для обліку даних та узагальнення інформації процесів реалізації готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також для визначення фінансових результатів від реалізації цих цінностей (робіт, послуг).

Згідно з п. 72 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання документів про виконані роботи, надані послуги).

Результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) списують щомісяця з рахунка 46 на рахунок 80 «Прибутки та збитки».

 

Реалізація продукції з наступною оплатою відображається такими записами:

Дт 62 КТ 48

Дт 48 КТ 46 — на продажну вартість відвантаженої продукції (без ПДВ)

Дт 62 КТ 46 —  на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — на суму ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 51 Кт 62 — надійшла оплата за відвантажену продукцію.

 

У разі реалізації продукції з попередньою оплатою записи будуть такі:

Дт 51 Кт 48

Дт 48 Кт 61 — на суму попередньої оплати (без ПДВ)

Дт 51 Кт 61 — на суму ПДВ

Дт 67/1 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 62 Кт 46 — відвантажено продукцію (включаючи ПДВ)

Дт 46 Кт 67/1 — ПДВ

Дт 46 Кт 40 — фактична собівартість відвантаженої продукції

Дт 46 Кт 80 — прибуток від реалізації продукції

Дт 61 Кт 62.

 

Реалізація товарів у гуртовій торгівлі з наступною оплатою (у разі, коли облік товарів ведуть за продажною вартістю) відобразиться на рахунках бухгалтерського обліку так:

Дт 62 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — продажна вартість відвантажених товарів (без ПДВ)

Дт 62 Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/1 — списання продажної вартості реалізованих товарів

Дт 51 Кт 62 — оплата за відвантажені товари (включаючи ПДВ)

Дт 80 Кт 42/1 — суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (способом «червоне сторно»), відповідно до п.5 Інструкції з бухгалтерського обліку ПДВ

Дт 80 Кт 44 — суми витрат обігу, що припадають на реалізовані товари (щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

 

Реалізація товарів у роздрібній торгівлі (облік товарів ведуть за продажною вартістю) відобразиться такими записами:

Дт 50 Кт 48

Дт 48 Кт 46 — на суму торгової виручки, прийнятої від відділів в центральну касу підприємства (без ПДВ)

Дт 50Кт 46 — на суму ПДВ

Дт 46 Кт 68 — ПДВ (податкове зобов’язання)

Дт 46 Кт 41/2 — списано продажну вартість реалізованих товарів

Дт 80 Кт 42/1 — на суми товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів (способом «червоне сторно»)

Дт 80 Кт 44 — списання суми витрат обігу, що припадають на реалізовані товари (щомісяця)

Дт 80 Кт 46 — закриття рахунка «Реалізація» (щомісяця).

 

Рахунок 47 «Внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт, послуг»

 

Рахунок 47 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про внутрішньосистемний відпуск товарів, робіт та послуг. На цьому рахунку відображають відпуск товарів іншим збутовим організаціям, торговим підприємствам, які входять до системи одного управління, тресту, торгу тощо.

 

Рахунок 48 «Валові доходи»

 

Рахунок 48 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. №168, яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення інформації про валові доходи в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. На ньому відображають доходи підприємства від усіх видів діяльності, отримані (нараховані) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Записи по дебету і кредиту рахунка 48 проводять одночасно у кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку.

Сальдо на рахунку 48 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по кредиту цього рахунка використовуються як складові валових доходів підприємства.

Дату збільшення валового доходу визначено пунктом 11.3 та підпунктом 11.3.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Цю дату для бартерних (товарообмінних) операцій визначено у пп.11.3.4 закону.

 

Рахунок 49 «Доходи від реалізації послуг»

 

Рахунок 49 призначено для обліку даних про доходи підприємств транспорту та зв’язку.

На підприємствах автомобільного транспорту на цьому рахунку відображають доходи від перевезень вантажів та пасажирів за окремими видами перевезень.