Розділ III. Витрати на виробництво

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 18 «Валові витрати»

 

Рахунок 18 введено до Плану рахунків наказом МФУ від 04.08.97 р. № 168, яким було затверджено Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів.

Цей рахунок застосовується на розсуд підприємства для узагальнення інформації про валові витрати в системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. На ньому відображують витрати підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг, які придбаваються підприємством для використання у власній господарській діяльності.

Записи по дебету і кредиту рахунка 18 проводять одночасно у кореспонденції з різними рахунками бухгалтерського обліку. Сальдо на рахунку 18 на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти по дебету цього рахунка використовуються як складові валових витрат підприємства.

Дату збільшення валових витрат виробництва (обігу) визначено пунктом 11.2 та підпунктом 11.2.1 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Цю дату для товаробмінних (бартерних) операцій визначено у п. 11.2 та пп. 11.2.3 закону.

 

Рахунок 20 «Основне виробництво»

 

Рахунок 20 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про затрати основного виробництва, а саме виробництва продукції (робіт, послуг), яка є основною метою створення цього підприємства. Зокрема, цей рахунок використовується для обліку затрат:

промислових та сільськогосподарських підприємств з випуску продукції;

підрядних, геологічних та проектно-розвідувальних підприємств з виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-розвідувальних робіт;

підприємств транспорту та зв’язку з надання ними послуг;

науково-розвідувальних підприємств з виконання науково-розвідувальних та конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування з випуску власної продукції (зокрема сировини та матеріалів);

шляхових господарств з утримання та ремонту автомобільних доріг.

Залишок по рахунку 20 на кінець місяця показує вартість незакінченого виробництва.

Типові положення з планування, обліку і калькулювання собівартості відповідно будівельно-монтажних робіт, продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств та продукції (робіт, послуг) у промисловості були розроблені та затверджені постановами КМУ від 09.02.96 р. №186, від 23.04.96 р. №452, від 26.04.96 р. №473.

 

Рахунок 21 «Напівфабрикати власного виробництва»

 

Рахунок 21 призначено для обліку наявності та руху напівфабрикатів власного виробництва на підприємствах, які ведуть відокремлений їх облік. Зокрема, на цьому рахунку можуть бути відображені виготовлені під­приємством (при повному циклі виробництва) напівфабрикати: чавун передільний в чорній металургії; сира гума та клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-тукових комбінатах хімічної промисловості; пряжа в текстильній промисловості тощо.

 

Рахунок 23 «Допоміжні виробництва»

 

Рахунок 23 призначено для обліку затрат виробництв, які є допоміжними (підсобними) для основного виробництва або основної діяльності підприємств. Цей рахунок використовують для обліку затрат виробництв, які забезпечують:

обслуговування різноманітними видами енергії (електроенергією, парою, газом, повітрям тощо);

транспортне обслуговування;

ремонт основних засобів;

виготовлення інструментів, штампів, запасних частин, будівельних деталей, конструкцій;

добування каменю, гравію, піску та ін. нерудних матеріалів;

лісозаготівлі, лісопиляння та ін.

 

Рахунок 24 «Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання»

 

Рахунок 24 призначено для обліку даних про затрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання в цехах (підрозділах) основного та допоміжного виробництва. Номенклатура статей витрат на утримання та експлуатацію устаткування у промисловості наведена у додатку 6 до відповідного Типового положення.

Між окремими видами продукції ці витрати розподіляються у встановленому Типовим положенням порядку.

 

Рахунок 25 «Загальновиробничі витрати»

 

Рахунок 25 призначено для обліку даних про витрати на обслуговування основного та допоміжного виробництва підприємства. Номенклатура статей загальновиробничих витрат у промисловості наведена у додатку 7 до відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється Типовим положенням.

 

Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати»

 

Рахунок 26 призначено для обліку даних про управлінські та загальногосподарські витрати, не пов’язані безпосередньо з конкретним виробничим процесом. Номенклатура статей загальногосподарських витрат у промисловості наведена у додатку 8 до відповідного Типового положення.

Порядок розподілу цих витрат між різними видами продукції регулюється Типовим положенням.

 

Рахунок 28 «Брак у виробництві»

 

Рахунок 28 призначено для обліку даних про втрати від браку у виробництві.

До технічного неминучого браку у виробництві належать напівфабрикати, деталі, вузли, вироби, які з технологічних причин не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після усунення недоліків.

Залежно від характеру дефектів брак поділяється на поправний і непоправний (остаточний).

Поправним браком вважають вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, які після усунення недоліків можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно можливе й економічно доцільне.

Остаточним браком вважаються вироби, напівфабрикати, деталі та вузли, що не можуть використовуватися за прямим призначенням і виправлення яких технічно неможливе й економічно недоцільне.

 

Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»

 

Рахунок 29 призначено для обліку затрат, пов’язаних з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг обслуговуючими виробництвами та господарствами підприємства.

Під обслуговуючими виробництвами та господарствами підприємства розуміють виробництва та господарства, діяльність яких не пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг, які були метою створення цього підприємства. На цьому рахунку можуть бути відображені затрати підприємств, які є на балансі: житлово-комунального господарства (експлуатація житлових будинків, гуртожитків, пралень, лазень тощо); майстерень побутового обслуговування; їдалень та буфетів; дитячих дошкільних установ (садочків, ясел); будинків відпочинку.

 

Рахунок 30«Некапітальні роботи»

 

Рахунок 30 призначено для обліку даних про затрати, які пов’язані з виконанням некапітальних робіт (зведенням тимчасових титульних та нетитульних споруд тощо). Цей рахунок використовують підрядні підприємства, а також підприємства-забудовники, які здійснюють будівництво господарським способом.

 

Застосовують такі субрахунки:

1. «Спорудження тимчасових (титульних) споруд».

2. «Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд».

3. «Інші некапітальні роботи».

 

Рахунок 31 «Витрати майбутніх періодів»

 

Рахунок 31 призначений для обліку даних про витрати, які зроблені в даному звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу.

Облік ведеться за видами витрат.

Згідно з п.57 Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні такі витрати підлягають списанню на витрати виробництва та обігу протягом терміну, до якого вони належать.

 

Рахунок 33 «Капітальні вкладення»

 

Рахунок 33 призначений для обліку даних про капітальні вкладення забудовника в основні засоби.

До складу капітальних вкладень належать витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-розвідувальні, геологорозвідувальні та бурові роботи, на відведення земельних ділянок та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та інші. Капітальні вкладення, відповідно до п.36 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні, відображаються у балансі за фактичними витратами для забудовника (замовника).

 

Використовують такі субрахунки:

1.«Передбачені за державним планом».

2. «Здійснені понад державний план».

3. «Позапланові».

4. «Закінчені, не забезпечені фінансуванням».

5. «Витрати, які не збільшують вартості основних фондів».

6. «Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене експлуатуючою організацією про зарахування» (застосовують УКБ держадміністрацій (виконкомів), районних рад).

 

Рахунок 35 «Формування основного стада»

 

Рахунок 35 призначено для обліку даних про формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім молодняку тварин і тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл, а також піддослідних тварин, що є оборотними засобами).

Використовують такі субрахунки:

1. «Придбання дорослих тварин».

2. «Переведення молодняку тварин в основне стадо».

3. «Безоплатне одержання худоби».

 

Рахунок 36 «Виконані етапи по незавершених роботах»

 

Рахунок 36 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про виконані етапи по незавершених роботах. Цей рахунок застосовують у будівництві, науці, промисловості.

У бухгалтерському обліку закінчені етапи робіт у сумі фактичних затрат списуються з рахунка 20 «Основне виробництво» у кореспонденції з рахунком 46 «Реалізація». Водночас на суму прийнятих до оплати документів за виконані етапи за продажною вартістю кредитується рахунок 46 «Реалізація» у кореспонденції з рахунком 36 «Виконані етапи по незавершених роботах».

Після закінчення всіх робіт у цілому вартість оплачених замовником етапів робіт списується з рахунка 36 у кореспонденції з дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» з одночасним погашенням заборгованості за рахунок раніше одержаних платежів (дебет рахунка 61 і кредит рахунка 62).