Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

План рахунків

 

Використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.)

 

 

Найменування

рахунка

Но-мер

ра-хун-ка

Номери і найменування субрахунків

Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок

Розділ I. Основні засоби (фонди)

Основні засоби

01

1. Будівлі, споруди

2. Автотранспорт, меблі, прилади

3. Приватизований житловий фонд

4. Інше

Крім того, можуть бути відкриті субрахунки для обліку  основних засобів, взятих підприємствами за договорами  оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу, а також для обліку невиробничих основних засобів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

Знос (амортизація)  майна

02

1. Знос будівель, споруд

2. Знос автотранспорту, меблів, приладів

3. Знос приватизованого житлового фонду

4. Знос інших основних засобів

5. Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

 Ремонт основних  засобів

03

1. Поточний ремонт

2. Капітальний ремонт

Усі види діяльності

— » —

 Нематеріальні  активи

04

За видами активів

Усі види діяльності

 Розділ II. Виробничі запаси

 Матеріали

05

1. Сировина і матеріали

2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі

3. Інші матеріали

4. Тара і тарні матеріали

5. Мінеральні добрива і отрутохімікати

6. Біопрепарати і медикаменти

7. Матеріали, здані на переробку на сторону

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

 Паливо

06

1. Нафтопродукти

2. Тверде паливо

3. Інші види палива

Усі види діяльності

— » —

— »—

 Будівельні матеріали і обладнання для встановлення

07

1. Матеріали

2. Конструкції і деталі

3. Обладнання до встановлення вітчизняне

4. Обладнання до встановлення імпортне

Підприємства і ор- ганізації, що здій- снюють капітальні вкладення

 Запасні частини

08

1. Запасні частини

2. Обмінний фонд

Усі види діяльності

— »—

 Тварини на вирощуванні і відгодівлі

09

1. Молодняк тварин

2. Тварини на відгодівлі

3. Птиця

4. Звірі

5. Кролики

6. Сім’ї бджіл

7. Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації

8. Худоба, прийнята від населення для реалізації

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

— »—

 Насіння і корми

10

1. Насіння

2. Садивний матеріал

3. Корми

Усі види діяльності

— » —

— » —

 Майно в оренді

11

1. Майно в оренді

2. Орендні зобов’язання до надходження

3. Обігові фонди до викупу

4. Орендний кредит

 

 

Орендодавці цілісних майнових комплексів

Орендодавці фінансової оренди

Орендодавці цілісних майнових комплексів

— »—

 Малоцінні та швидкозношувані предмети

12

1. Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

2. Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації

3. Тимчасові (нетитульні) споруди і прибудови

Усі види діяльності

— » —

— » —

 Знос малоцінних та швидкозно-шуваних  предметів

13

1. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

2. Знос тимчасових (нетитульних) споруд і прибудов

3. Знос предметів прокату

Усі види діяльності

— » —

Підприємства, які  надають послуги прокату

 Переоцінка товарно-матеріальних цін- ностей

14

1. Переоцінка виробничих запасів

2. Переоцінка МШП

3. Переоцінка НСП

4. Переоцінка готової продукції

5. Переоцінка товарів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

 Заготівля та придбання матеріальних цінностей

15

 

Усі види діяльності

 Транспортно-заготівельні витрати

16

1. Операційні витрати

2. Загальнозаготівельні витрати

3. Утримання заготівельних та приймальних пунктів

Усі види діяльності

— » —

— » —

...............................

17

 

 

 Розділ III.Витрати на виробництво

 Валові витрати

18

 

На розсуд  підприємства

 ...............................

19

 

 

 Основне виробництво

20

 

Усі види діяльності

 Напівфабрикати власного виробництва

21

 

Промисловість

 ............................

22

 

 

 Допоміжні виробництва

23

 

Усі види діяльності

 Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання

24

 

Промисловість, будівництво, сільське господарство

Загальновиробничі  витрати сільське господарство та ін.

25

 

Промисловість,

Загальногосподарські витрати

26

 

Усі види діяльності

 .............................

27

 

 

 Брак у виробництві

28

 

Галузі матеріального виробництва

 Обслуговуючі виробництва і господарства

29

 

Усі види діяльності

 Некапітальні роботи

30

1. Спорудження тимчасових (титульних) споруд

2. Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд

3. Інші некапітальні роботи

Будівництво

 Витрати майбутніх  періодів

31

 

Усі види діяльності

 ............................

32

 

 

 Капітальні вкладення

33

1. Передбачені державним планом

2. Здійснювані понад державний план

3. Безпланові

4. Закінчені, не забезпечені фінансуванням

5. Витрати, які не збільшують вартість основних фондів

6. Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене  організацією, яка експлуатує, про зарахування на баланс

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

УКБ держадміністра-цій (виконкомів), районних рад

 .........................

34

 

 

 Формування основного стада

35

1. Придбання дорослих тварин

2. Переведення молодняку тварин у загальне стадо

3. Безоплатне одержання худоби

Усі види діяльності

— » —

— » —

 Виконані етапи по  незакінчених роботах

36

 

Будівництво, наука, промисловість

 .......................

37

 

 

 ......................

38

 

 

Розділ IV. Готова продукція, товари і реалізація

 .........................

39

 

 

 Готова продукція

40

 

Промисловість,  сільське господарство та ін.

 Товари

41

1. Товари на складах

2. Товари в роздрібній торгівлі

3. Тара під товарами та порожня

4. Покупні вироби

5. Предмети прокату

6. Продукція підсобного сільського господарства

7. Багатообігова тара - обладнання, яка підлягає поверненню

8. Контрактна продукція

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Хлібоприймальні підприємства

 Торгова націнка

42

1. Товарні надбавки

2. —

3. Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат

4. Валютна маржа

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

 Позавиробничі витрати

43

 

Промисловість, сільське господарство

 Витрати обігу

44

 

Торгові, постачальницькі, збутові, заготівельні, обмінні пункти

 Товари, які відвантажені, виконані роботи та послуги

45*

 

Усі види діяльності

 Реалізація

46

 

Усі види діяльності

 Внутрісистемний  відпуск товарів,  робіт, послуг

47

 

Усі види діяльності

 Валові доходи підприємства

48

 

На розсуд

Доходи від реалізації послуг

49

 

Транспорт, зв’язок

Розділ V. Грошові кошти

 Каса

50

1. Каса підприємства у національній валюті

2. Каса підприємства в іноземній валюті

3. Операційна каса в національній валюті

4. Операційна каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунковий рахунок

51

1. Розрахунковий рахунок

2. Розрахунковий субрахунок

Усі види діяльності

— » —

 Валютний рахунок

52

1. Валютний рахунок всередині країни

2. Валютні рахунки за кордоном

3. Транзитний валютний рахунок

Усі види діяльності

— » —

— » —

 .......................

53

 

 

Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення

54

1. Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план

2. Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень

3. Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів інших організацій

Усі види діяльності

— » —

УКБ держадміністрацій (виконкомів) районних рад

 Інші рахунки в банках

55

1. Окремий рахунок по капітальному ремонту

2. Акредитиви і окремі рахунки по вантажообігу

3. Рахунок у банку по доходах

4. Рахунок у банку по різницях у цінах

5. Інші рахунки в банках

6. Ощадні сертифікати

7. Приватизаційні папери

8. Імпортний депозит

9. Приватизаційні кошти громадян

10. Компенсаційні сертифікати

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Орендні підприємства

— » —

 Інші грошові кошти

56

1. Грошові кошти в дорозі

2. Грошові документи

3. Власні акції, викуплені у акціонерів

4. Приватизаційні папери

5. Компенсаційні сертифікати

6. Цінні папери на продаж

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Інвестиційні фонди

Торговці цінними паперами

 ......................

57

 

 

 Фінансові вкладення

58

За терміновістю і видами вкладень

Усі види діяльності

 Векселі отримані

59

 

Усі види діяльності

 Розділ VI. Розрахунки

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

60

 

Усі види діяльності

 Розрахунки за авансами

61

1. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками за виданими авансами і частковою оплатою замовлень

2. Розрахунки з покупцями і замовниками за отримані аванси і часткову оплату замовлень

Усі види діяльності

— » —

 Розрахунки з покупцями і замовниками

62

1. Розрахунки в порядку інкасо

2. Розрахунки за плановими платежами

3. Розрахунки з покупцями за продукцію, не включену  в обсяг реалізації

4. Інші розрахунки

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

 Розрахунки за претензіями

63

 

Усі види діяльності

 Розрахунки за міжгосподарською  кооперацією

64

 

Агропромислові підприємства і організації

Розрахунки за позабюджетними платежами

65

За видами платежів

Усі види діяльності

 Векселі видані

66

 

Усі види діяльності

 Податкові розрахунки

67

1. За податковим зобов’язанням

2. За податковим кредитом

Усі види діяльності

— » —

 Розрахунки  з бюджетом

68

За видами платежів

Усі види діяльності

 Розрахунки із страхування

69

1. Розрахунки з соціального страхування

2. Розрахунки зі страхування майна

3. Розрахунки з індивідуального страхування

4. Розрахунки з Пенсійним фондом

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунки з оплати праці

70

1. Нарахована заробітна плата

2. Депонована заробітна плата

Усі види діяльності

— » —

 Розрахунки з підзвітними особами

71

 

Усі види діяльності

 Розрахунки за відшкодування матеріальних збитків

72

1. За недостачами і крадіжками

2. За іншими видами заподіяних збитків

Усі види діяльності

— » —

 Розрахунки з робітниками і службовцями за іншими операціями

73

1. За товари, продані в кредит

2. За позиками на індивідуальне житлове будівництво

3. За позиками на будівництво садових будиночків

4. За позиками молодим сім’ям

5. За формений одяг

6. За акціями трудового колективу

7. За доходами, отриманими на пайовий фонд членів організації орендарів

8. Заборгованість учасників з передплати акцій

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

 Розрахунки з приватизації

74

Компенсаційні сертифікати

Усі види діяльності

 Розрахунки з учасниками

75

За учасниками

Підприємства з іноземними інвестиціями, господарські товариства

 Розрахунки з різними дебіторами  і кредиторами

76

1. З організаціями і особами за виконавчими документами

2. З кооперативними і громадськими організаціями за куплені чи продані основні засоби

3. З іншими дебіторами і кредиторами всередині країни

4. Розрахунки по викупу обігових фондів

5. Розрахунки з різними іноземними дебіторами і кредиторами

6. За облігаціями державної позики

7. Розрахунки за операціями, пов’язаними зі здійсненням спільної діяльності

8. Розрахунки з фінансовими організаціями за централізованою оплатою матеріально-технічних ресурсів

Усі види діяльності

— » —

— » —

Орендні підприємства

Усі види діяльності

— » —

— » —

Підприємства АПК

Внутрішньовідомчі розрахунки з перерозподілу обігових коштів і прибутку

77

 

Усі види діяльності

Внутрішньовідомчі розрахунки за поточними операціями

78

1. За коштами в порядку надання фінансової допомоги

2. За централізованими фондами і резервами

3. За оплатою обладнання

4. За іншими операціями

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Внутрішньогосподарські розрахунки

79

1. Розрахунки з відділом капітального будівництва

2. Розрахунки з іншими господарствами

Усі види діяльності

— » —

Розділ VII.Фінансові результати та використання прибутку

Прибутки та збитки

80

 

Усі види діяльності

Використання прибутку

81

1. Платежі в бюджет з прибутку

2. Використання прибутку на інші цілі

Усі види діяльності

— » —

Використання позикових коштів

82

1. Використання кредитів банку

2. Використання інших позикових коштів

 

Усі види діяльності

— » —

Доходи майбутніх періодів

83

1. Доходи майбутніх звітних періодів

2. Майбутні надходження заборгованості по нестачах,  виявлених за минулі роки

3. Різниця між обліковими та роздрібними цінами за  товарно-матеріальними цінностями, яких бракує

4. Різниця між купівельної ціною і оціночною вартістю  майна

5. Різниця вартості зданого у фінансову оренду майна

6. Різниця у вартості компенсаційних сертифікатів

Усі види діяльності

— » —

— » —

Підприємства, які  вклали кошти в об’- єкти приватизації

Орендодавці  фінансової оренди

Усі види діяльності

Недостачі і втрати від псування цінностей

84

 

Усі види діяльності

 Розділ VIII. Фонди та резерви

 Статутний фонд

85

1. Прості акції

2. Привілейовані акції

3. Визначений статутний фонд (акції органу приватизації)

4. Оплачений статутний фонд (акції в обігу)

5. Вилучений статутний фонд (акції, вилучені з обігу)

Усі види діяльності

— » —

Приватизовані підприємства

Акціонерні товариства

— »—

 Амортизаційний фонд

86

1. За власними основними засобами

2. За орендованими основними засобами

 

 

Усі види діяльності, крім малих і спільних (з іноземною участю) підприємств і господарських товариств

Фонди економічного стимулювання

87

За видами фондів та цільових засобів

Усі види діяльності

Фонди спеціального призначення

88

За видами фондів,

крім того:

Пайовий фонд членів організації орендарів

Фонд в орендованих основних засобах

Фонд засобів соціальної сфери

Фонд засобів, які використані на фінансові вкладення

Емісійний дохід

Кошти від продажу акцій

Резервний (страховий фонд)

Фонд індексації балансової вартості майна

Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно- матеріальних цінностей

Фонд безоплатно отриманого майна

Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку

Фонд індексації вартості незавершеного будівництва

Власні кошти трудового колективу

Фонд цільових та інших спеціальних коштів, які використовуються на капвкладення

Орендні підприємства

— » —

Приватизовані підприємства

Усі види діяльності

— » —

Акціонерні товариства

Які створюють фонд

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

 Резерв майбутніх  витрат і платежів

89

За видами резервів

Усі види діяльності

 Розділ IX. Кредити банків та фінансування

Короткотермінові позики банку

90

За видами позик

Усі види діяльності

Спеціальний позиковий рахунок

91

 

Торгівля, постачання, промисловість тощо

 Довготермінові кредити банку

92

За видами кредитів

Усі види діяльності

Фінансування капітальних вкладень

93

1. Передбачені державним планом

2. Здійснювані понад державний план

3. Інші джерела

 

Усі види діяльності, крім господарських  товариств, малих і  спільних (з іноземною  участю) підприємств

Фінансування формування основного стада

94

 

Усі види діяльності, крім господарських  товариств, малих і  спільних підприємств (з іноземною участю)

 Інші позикові кошти

95

1. Короткотермінові позикові кошти

2. Довготермінові позикові кошти

3. Відстрочені платежі у бюджет та в державні поза бюджетні фонди

4. Кредитування податку на додану вартість

5. Приватизаційні папери

6. Орендний кредит

Усі види діяльності

— » —

— » —

Торгівля, постачання, заготівля

Інвестиційні фонди

Орендарі цілісних майнових комплексів

 Цільове фінансуван-ня і цільові надходження

96

За видами фінансування і надходжень

Зобов’язання державної скарбниці

Усі види діяльності

— » —

 Позики банку  для робітників  та службовців

97

1. Під товари, продані у кредит

2. На індивідуальне житлове будівництво

3. На будівництво садових будиночків

4. Молодим сім’ям на покращення житлових умов

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Нерозподілений при буток (непокриті  збитки) минулих років

98

 

Усі види діяльності

 Заборгованість  за майно в оренді

99

1. Заборгованість за майно в оренді

2. Зобов’язання по фінансовій оренді

3. Заборгованість за орендний кредит

Орендодавці цілісних майнових комплексів

Орендарі фінансової оренди

Орендодавці цілісних майнових комплексів

 

 

Позабалансові рахунки

 

Найменування рахунка

Номер рахунка

Номери і найменування субрахунків

Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок

 Збалансовані рахунки

 Орендовані основні засоби

001

 

Усі види діяльності

 Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

002

 

Усі види діяльності

 Обладнання, прийняте для монтажу

003

 

Підрядні організації

 Бланки суворої звітності

004

 

Усі види діяльності

 Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

005

 

Усі види діяльності

 Забезпечення зобов’язань та платежів

006

1. Забезпечення отримані

2. Забезпечення видані

3. Зобов’язання за майном довірителя

Усі види діяльності

— » —

Довірчі товариства

 Зобов’язання за приватизаційними паперами

007

1. Зобов’язання за приватизаційними майновими сертифікатами

2. Зобов’язання за приватизаційними  житловими чеками

Довірчі товариства

— » —