Розділ IX. Кредити банків та фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рахунок 90 «Короткотермінові позики банків»

 

Рахунок 90 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан різноманітних короткострокових (на строк не більше року) кредитів в українській та іноземній валютах, отриманих підприємством у банках на території України та за кордоном.

Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

 

Відсотки, нараховані за кредитами, які здійснюються у зв’язку з веденням господарської діяльності, відображують такими записами:

Дт 18 Кт 76

Дт 26, 44 (81) Кт 18 — валові витрати (пп. 5.5.1 Закону України «Про оподаткування прибутку...»; п. 3.16 Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту...; п. 23 Типового положення...).

 

Рахунок 92 «Довготермінові кредити банку»

 

Рахунок 92 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан різноманітних довгострокових (на строк більше року) кредитів в українській та іноземній валютах, які отримані у банках на території України та за кордоном.

Порядок кредитування, оформлення кредитів та їх погашення регулюється правилами банків та кредитними договорами.

 

Рахунок 93 «Фінансування капітальних вкладень»

 

Цей рахунок господарські товариства не використовують.

 

Рахунок 94 «Фінансування формування основного стада»

 

Цей рахунок господарські товариства не застосовують.

 

Рахунок 95 «Інші позикові кошти»

 

Рахунок 95 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан розрахунків з позикодавцями (крім банків) всередині країни та за кордоном по отриманих від них позиках та інших одержаних коштах в українській та іноземній валютах.

Використовують такі субрахунки:

1. «Короткотермінові позикові кошти».

2. «Довготермінові позикові кошти».

3. «Відстрочені платежі до бюджету та до державних позабюджетних фондів».

4. «Кредитування ПДВ» (застосовують підприємства торгівлі, постачання, заготівлі).

5. «Приватизаційні папери» (застосовують ІФ).

6. «Орендний кредит» (застосовують орендарі ЦМК).

 

Рахунок 96 «Цільове фінансування та цільові надходження»

 

Рахунок 96 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про рух коштів, які призначені для здійснення заходів цільового призначення: кошти, що надійшли  від інших підприємств; субсидії уряду тощо.

Субрахунки відкривають такі.

За видами фінансування та надходжень.

«Зобов’язання казначейства».

 

Рахунок 97 «Позики банку для робітників та службовців»

 

Рахунок 97 призначено для обліку даних та узагальнення інформації про стан кредитів банків, отриманих підприємством для видачі позик робітникам та службовцям на індивідуальне житлове будівництво, на будівництво садових будиночків та інші цілі, а також для відшкодування торговим організаціям сум за товари, продані працівникам підприємства у кредит.

Використовують такі субрахунки:

1. «Під товари, продані в кредит».

2. «На індивідуальне житлове будівництво».

3. «На будівництво садових будиночків».

4. «Молодим сім’ям на поліпшення житлових умов».

 

Рахунок 98 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років»

 

Рахунок 98 призначено для узагальнення інформації про наявність та рух сум нерозподіленого прибутку або непокритих збитків минулих років підприємства.

Після складання і затвердження річного бухгалтерського звіту кредитове сальдо з рахунка 80 «Прибутки і збитки» на кінець звітного періоду оборотами у першому після звітного року місяці списується в кредит рахунка 98.

За прийнятими в установленому порядку рішеннями про його спрямування підприємства списують нерозподілений прибуток минулих років у кореспонденції з кредитом рахунків:

— 75 «Розрахунки з учасниками» — якщо його спрямовано на виплату дивідендів;

— 88 «Фонди спеціального призначення» — якщо його спрямовано на створення (поповнення) резервного (страхового) фонду;

— 85 «Статутний фонд» — якщо його спрямовано на збільшення статутного фонду;

— 87 «Фонди економічного стимулювання» — якщо його спрямовано у фонди, створення яких на підприємстві передбачено установчими документами.

 

Рахунок 99 «Заборгованість за майно в оренді»

 

Рахунок 99 було введено до Плану рахунків наказом МФУ від 16.12.93 р. №109, зареєстровано МЮУ 29.12.93 р. за №200, яким було затверджено Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією та орендою державних підприємств. Пізніше до Порядку було внесено зміни і доповнення.

Цей рахунок застосовують орендодавці ЦМК для відображення зазначеної в передаточному балансі залишкової вартості основних фондів, що передані в оренду; вартості оборотних матеріальних засобів, які підлягають викупу (субрахунок 1), та вартості грошових коштів і цінних паперів з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості, які надаються в кредит (субрахунок 3), а також орендарі фінансової оренди (субрахунок 2).

 

Відповідно використовують такі субрахунки:

1. «Заборгованість за майно в оренді».

2. «Зобов’язання по фінансовій оренді».

3. «Заборгованість за орендний кредит».