ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Конституйована розбудова в Україні соціальної правової держави на ринкових засадах передбачає відповідні зміни в управлінні державою економічними процесами. Як відомо, важливим засобом державного регулювання економіки є податки. Оптимальна податкова система здійснює стимулюючий вплив на стан економіки, на підвищення активності підприємницької діяльності. В свою чергу, значний податковий тягар неминуче призводить до тінізації економічних процесів, зниження активності суб’єктів господарювання, зростання порушень законодавства в сфері підприємництва та фінансової діяльності. В нинішніх умовах формування доходів держави переважно за рахунок податків та інших обов’язкових платежів надзвичайної актуальності набувають питання оптимізації вітчизняної системи оподаткування, подолання негативної тенденції перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, боротьби з ухиленнями юридичних та фізичних осіб від сплати податків. Заходи глави держави та уряду щодо вирішення означених проблем направлені перш за все на лібералізацію податкової системи в Україні та проведення реформації системи спеціальних органів, уповноважених на здійснення контролю за доходами держави. Насамперед це стосується діяльності органів державної податкової служби та, в тому числі, підрозділів податкової міліції, що переживають нині стадію становлення.

Податкова міліція має зробити свій внесок в подолання тіньової економіки в Україні, повернення валютних цінностей, що незаконно знаходяться за кордоном, боротьбу з корупцією, організованою злочинністю, попередження, припинення, розслідування злочинів у галузі оподаткування.  За останні п’ять років кількість виявлених податковою міліцією умисних ухилень від сплати податків зросла втричі. В 1999 році питома вага зазначених злочинів в структурі економічної злочинності в Україні становить 16%. 

За таких умов, особливо гостро постають питання правового регулювання діяльності податкової міліції, визначення її правового статусу, юрисдикційних повноважень та ін. Фактична відсутність теоретико-методологічних досліджень щодо діяльності податкової міліції в Україні, прогалини у чинному законодавстві  негативно впливають на реалізацію податковою міліцією своїх повноважень, спричиняють судові позови суб’єктів підприємницької діяльності на дії та рішення її посадових осіб.

Актуальність теми дослідження. Положення правової доктрини щодо діяльності податкової міліції, її спеціальна компетенція не знайшли належного відображення у працях науковців та законотворчій роботі. До цього часу окремі проблеми діяльності податкової міліції вивчались М.П. Кучерявенком, В.І. Полюховичем, П.Т. Гегою. Наведені аргументи повною мірою обгрунтовують актуальність і важливість проведення комплексного наукового дослідження організаційно-правових засад діяльності податкової міліції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Університету внутрішніх справ МВС України, відповідає основним завданням та напрямкам проведення адміністративної реформи в Україні, комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю в Україні на 1996-2000 роки.

Об’єкт дослідження. Суспільні відносини, що стосуються сфери діяльності органів державної податкової служби.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є організаційно-правові засади діяльності податкової міліції.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення тенденцій та закономірностей становлення податкової міліції в Україні, шляхів оптимізації її організаційних структур та правового статусу.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні завдання:

Визначаються роль та можливості податкової міліції в подоланні негативної тенденції тінізації економічної діяльності.

Узагальнюється зарубіжний досвід діяльності спеціальних органів по боротьбі з порушеннями законодавства у галузі оподаткування, робляться висновки щодо його застосування у вітчизняній практиці.

Аналізуються проблеми правового регулювання діяльності податкової міліції, визначаються шляхи його удосконалення.

Характеризується правовий статус податкової міліції та намічаються основні напрямки його оптимізації.

Аналізуються проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції, зовнішньої та внутрішньої взаємодії її структурних елементів.

Визначаються повноваження податкової міліції, недоліки в їх правовому регулюванні.

Методологія та методи дослідження. Науково-теоретичне підгрунтя для виконання дисертації склали  загальнотеоретичні наукові праці українських та російських вчених, розробки фахівців у галузі теорії управління, адміністративного та фінансового права – В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, В.П. Божьєва, Л.К. Воронової, О.М. Горбунової, С.О. Комарова, В.В. Копєйчикова, М.П. Кучерявенка, В.В. Лазарєва, М.М. Марченка, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старілова, А.А. Стародубцева, Н.І. Хімічової та ін., практиків – М.Я. Азарова, В.Р. Жвалюка та ін. Нормативну базу роботи склали – Конституція України, чинне адміністративне та фінансове законодавство, нормативно-правові акти інших галузей права, окремі норми, що регулюють питання правового статусу податкової міліції, системи оподаткування, юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері оподаткування, практика їх застосування; проекти законодавчих актів. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали щодо результатів діяльності податкової міліції в Україні.

Методологічною основою дисертаційного дослідження стали сучасні методи наукового пізнання: 1- як загальнонауковий метод використовувався системний підхід, що дозволив визначити проблемні питання правового регулювання діяльності податкової міліції, а також розв’язати їх у межах сучасної національної правової системи (підрозділ 2.1). До того ж, системний підхід застосовувався для дослідження проблем удосконалення організаційно-штатної побудови податкової міліції (підрозділ 2.3);  2 – компаративний метод використовувався при узагальненні зарубіжного досвіду діяльності спеціальних органів по боротьбі з правопорушеннями у галузі оподаткування, формулюванні висновків щодо його застосування у вітчизняній практиці (підрозділ 1.2); 3 – за допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення системи оподаткування та податкової міліції в Україні (підрозділ 1.1); крім цього в дослідженні використовувались логічний та статистичний методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що в ній вперше проведено спеціальне комплексне дослідження питань правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні; здійснено поглиблений аналіз правових норм, що регламентують правовий статус підрозділів податкової міліції, її юрисдикційних повноважень.

В результаті проведеного дослідження сформульовані нові наукові положення і висновки, що запропоновані здобувачем особисто та виносяться на захист:

Здійснено новий підхід до визначення правового статусу та місця податкової міліції в системі державних органів, завдяки чому обгрунтовується належність органів державної податкової служби, в тому числі податкової міліції, до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.

Удосконалено та розширено склад обов’язків податкової міліції, обгрунтовується необхідність внесення доповнень в розділ V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” щодо обов’язків податкової міліції, пропозиція викладена у вигляді відповідної правової норми.

Дістали подальший розвиток пропозиції щодо необхідності закріплення прав податкової міліції безпосередньо в розділі V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” для ліквідації колізій та суперечностей між уповноважуючими  нормами Законів України “Про державну податкову службу в Україні” та “Про міліцію” при наданні ними прав посадовим особам податкової міліції.

Удосконалено поняття оперативних перевірок як спеціального методу фінансового контролю, вперше визначаються види оперативних перевірок дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства в залежності від їх об’єкта, обгрунтовується необхідність внесення відповідних доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Дістали подальшого розвитку теоретичні положення науки стосовно визначення фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; вперше обгрунтовується необхідність надання податковій міліції повноважень щодо притягнення суб’єктів підприємницької діяльності до фінансової відповідальності за результатами оперативних перевірок.

Для врегулювання проблем юрисдикційних повноважень податкової міліції на законодавчому рівні вперше пропонується класифікувати посадових осіб податкової міліції на дві групи, залежно від обсягу наданих їм прав.

Дістали подальшого розвитку теоретичні положення стосовно необхідності реформації інституту юридичної відповідальності посадових осіб податкової міліції.  Пропонується внесення відповідних змін до статті 25 розділу V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Вперше обгрунтовується необхідність розширення повноважень податкової міліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності; пропонується внесення відповідних змін в чинне законодавство.

Вперше обгрунтовується необхідність виведення слідчого апарату зі складу податкової міліції, закріплення його в системі органів державної податкової служби як самостійного структурного елементу; розширення компетенції податкової міліції щодо підслідності провадження попереднього слідства про злочини в сфері підприємництва та фінансової діяльності.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати мають як науково-теоретичне, так і практично-прикладне значення: в сфері науково-дослідної діяльності – основні висновки дослідження можуть бути використані для подальшої розробки проблем правового статусу податкової міліції, юридичної відповідальності за порушення законодавства у галузі оподаткування; у правотворчості – в результаті дослідження сформульовано правові норми, що пропонуються для внесення змін та доповнень в Закон України “Про державну податкову службу в Україні”; у правозастосовчій діяльності – одержані висновки дозволять удосконалити процедуру застосування податковою міліцією заходів державного примусу до порушників вимог чинного законодавства; у навчальному процесі – матеріали дисертації вже використовуються в навчальному процесі Університету внутрішніх справ МВС України (в курсі “Фінансове право”, спеціальних курсах);

Особистий внесок здобувача. Дослідження носить самостійний характер. У ході роботи над дисертацією здобувачем у співавторстві було підготовлено й видано в Університеті внутрішніх справ МВС України науково-практичний посібник “Податкова міліція: коментарі та роз’яснення чинного законодавства”.

Особистий внесок здобувача в зазначену роботу наступний: ним написана вступна частина (с. 3-5) та підібрані і систематизовані 26 нормативних актів.

Апробація роботи. Результати дослідження були обговорені на спільних засіданнях кафедр адміністративного права та адміністративної діяльності в органах внутрішніх справ і управління в органах внутрішніх справ. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на другій національній науково-практичній конференції “Адміністративне право: актуальні проблеми реформування” (м. Суми, травень 2000 р.), та на восьмій міжнародній науково-практичній конференції “Транснаціональна злочинність: заходи протидії, проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів” (м. Харків, червень 2000 р.)

Публікації автора. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у чотирьох наукових статтях, які надруковано у фахових виданнях, а також науково-практичному посібнику, виданому у співавторстві (Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – 268 с.)