ВИСНОВКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1. В результаті проведеного дослідження доходимо основного висновку щодо незадовільного стану правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні. Виявлено питання і проблеми правового статусу податкової міліції та її посадових осіб (мета утворення; сфера діяльності; права; обов’язки; відповідальність) зовсім нормативно не врегульованих або врегульованих правовими нормами, що не відповідають рівню соціально-економічного розвитку суспільства.

Для вирішення проблем організаційно-правових засад діяльності податкової міліції нами сформульовано нові наукові положення, деякі теоретичні положення науки дістали подальший розвиток та були нами удосконалені. В результаті цього виносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності податкової міліції, окремі пропозиції викладаються у вигляді відповідних правових норм.

2. В результаті здійснення нового підходу до визначення правового статусу та місця податкової міліції в системі державних органів встановлено, що правовий статус податкової міліції не може бути визначений у відриві від органів державної податкової служби. В залежності від забезпечення виконання функцій держави, органи державної податкової служби належать до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.

3. Ціль утворення та діяльності Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій та, в тому числі їх структурного підрозділу - податкової міліції - забезпечення фінансового інтересу держави (права держави на отримання обов’язкових платежів), пов’язаного з формуванням державних централізованих фондів (бюджету та в певних випадках позабюджетних фондів) шляхом здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері підприємництва та фінансової діяльності, перш за все, податкового законодавства та притягнення порушників до юридичної відповідальності.

4. Для підвищення ефективності правового регулювання діяльності податкової міліції пропонуємо внести наступні зміни в чинне законодавство: статтю 21 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” викласти в наступній редакції:

 “Стаття 21. Обов’язки податкової міліції

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань зобов’язана:

дотримуватись встановлених законом принципів діяльності;

запобігати злочинам у галузі оподаткування; виявляти зазначені злочини; вживати заходи до їх припинення та розкриття; здійснювати провадження у справах про злочини, віднесених до її компетенції;

запобігати правопорушенням у галузі підприємницької, фінансової діяльності, оподаткування; виявляти їх, вживати заходів до їх припинення; здійснювати провадження у справах по них; застосовувати до правопорушників заходи адміністративні та фінансової відповідальності;

приймати та реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини i правопорушення, віднесених до компетенції податкової міліції, та здійснювати їх перевірки;

здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою та провадження дізнання;

здійснювати розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших обов’язкових платежів та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством, та не зареєстрованих як платники податків;

7)   здійснювати заходи, направлені на відшкодування заподіяних державі збитків та оперативного забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету;

8)  здійснювати заходи, направлені на боротьбу з прихованим сектором паралельної економіки, кримінальною економічною діяльністю;

9)    забезпечувати безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов’язків;

10)   запобігати корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;

11)  збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію щодо порушень законодавства у галузі оподаткування, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням;

12)  зберігати державну, службову, комерційну таємницю, дані про вклади фізичних осіб, іншу інформацію, отриману при виконанні службових обов’язків”.

5. Статтю 22 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” викласти в наступній редакції:

“Стаття 22. Права податкової міліції

Податковій міліції для виконання покладених на неї завдань надається право:

1) приймати участь в комплексних планових та позапланових виїзних документальних перевірках суб’єктів підприємницької діяльності;

2) здійснювати оперативні перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності щодо: а) реалізації підакцизних товарів; б) дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами з   використанням реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг; в) перевищення лімітів готівки в касах та використання готівкових коштів при розрахунках за товари, роботи, послуги; г) порядку патентування торгівельної діяльності, операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг; д) наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення;

3) перевіряти достовірність інформації, одержаної від фізичних осіб, для внесення її до Державного реєстру фізичних осіб - платників податкiв та iнших обов'язкових платежiв; достовірність інформації щодо засновників суб’єктів підприємницької діяльності; достовірність інформації щодо фізичних, юридичних осіб, які є засновниками (власниками) суб’єктів підприємницької діяльності або їх афілійованими особами, що мають заборгованість перед бюджетами, державними цільовими фондами за податками, іншими обов’язковими платежами та кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України і місцевих державних адміністрацій;

4) обстежувати будь які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ i організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

5) відшкодувати заподіяні державі збитків та здійснювати оперативне забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету шляхом:

- вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість;

- звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі;

6) притягати до фінансової відповідальності за матеріалами оперативних перевірок порушників вимог чинного законодавства;

7) вимагати припинення правопорушень; складати  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, провадити  особистий  огляд,  огляд  речей,  вилучення  речей    i  документів,  застосовувати  інші  передбачені    законом    заходи  забезпечення  провадження   у    справах    про    адміністративні правопорушення; притягати до адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері фінансів та підприємницької діяльності;

8) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, оперативно-розшукову діяльність;

9) здійснювати провадження у справах про злочини, віднесені до їх компетенції;

10) проводити в порядку провадження дізнання i  за  дорученням    слідчих органів у кримінальних справах обшуки,  вилучення,  допити  та  інші  слідчі  дії  відповідно  до   кримінально-процесуального  законодавства;

11) затримувати i тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання; осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу  або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці; осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника податкової мiлiцiї;

12) зберігати, носити i застосовувати спеціальні засоби та зброю; застосовувати заходи фізичного впливу;

13) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи про особу та інші документи; проводити огляд осіб, зазначених в п. 11, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами;

14) входити безперешкодно у будь-який час доби: на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця;

15) одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що находяться у провадженні податкової міліції;

16) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, надзвичайних обставинах рух транспорту і пішоходів; зупиняти транспортні засоби при наявності даних про те, що їх використовують з протиправною метою, оглядати транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, товарно-транспортні документи;

17) приймати постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торговельними підприємствами без наявності на них марок акцизного збору; вилучати речі заборонені чи обмежені в обороті;

18) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту.

Начальник податкової міліції України, начальники управлінь та відділів податкової міліції, які є заступниками Голів місцевих Державних податкових адміністрацій та начальників Державних податкових інспекцій в повному обсязі наділені правами, передбаченими для посадових осіб органів державної податкової служби.”

6. Інститут юридичної відповідальності посадових осіб податкової міліції за порушення законності при здійсненні посадових обов’язків потребує реформації. Стаття 25 “Відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” застаріла і може бути викладена в наступній редакції:

“Стаття 25. Відповідальність посадових осіб податкової міліції

Посадова особа податкової міліції за невиконання чи неналежне виконання обов’язків, перевищення наданих прав, інші порушення чинного законодавства, вчинені у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ; кримінальної відповідальності  (при наявності в діяннях посадової особи складів посадових злочинів чи злочинів проти правосуддя); матеріальної відповідальності (у випадку завдання матеріальної шкоди шляхом прийняття незаконних рішень або вчинення незаконних дій). Посадова особа податкової мiлiцiї, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки.

Дії або рішення посадових осіб податкової мiлiцiї можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури. Дії або рішення начальника податкової міліції України, начальників управлінь та відділів податкової міліції, які є заступниками відповідних Голів (начальників) Державних податкових адміністрацій (інспекцій) стосовно притягнення до адміністративної чи фінансової відповідальності, припинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, стягування в бюджети та державні цільові фонди донарахованої за результатами перевірок суми податків, інших платежів, можуть бути оскаржені у порядку загальної процедури подання скарг на рішення посадових осіб органів державної податкової служби в порядку підпорядкованості чи у судовому порядку.”

7. Необхідно розширити повноваження податкової міліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансів і підприємницької діяльності. У зв’язку з цим статтю 234-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується викласти в наступній редакції:

“Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України

Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил про валютні операції (стаття 162); порушенням порядку проведення розрахунків із споживачами (стаття 155-1); порушенням порядку заняття підприємницькою діяльністю (стаття 164); ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1); порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).

Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Державної податкової адміністрації України та його заступники, начальник податкової міліції; голови державних податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, їх заступники та начальники відповідних управлінь податкової міліції; начальники державних податкових інспекцій в районах, містах, районах в містах, міжрайонних і об’єднаних державних податкових інспекцій, їх заступники та начальники відповідних відділів податкової міліції.”

8. Фінансова відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності і має застосовуватись до порушників законодавства в сфері підприємництва та фінансової діяльності поряд з кримінальною та адміністративною. Необхідно розширити повноваження податкової міліції щодо притягнення до фінансової відповідальності за результатами оперативних перевірок.

9. Необхідно доповнити перелік обставин, за наявності яких проводяться позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності наступною обставиною: у разі виявлення порушень законодавства в сфері фінансів та підприємницької діяльності  в результаті проведення оперативної перевірки. У зв’язку з цим необхідно доповнити пункт 3 Указу президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” підпунктом “ж) за результатами оперативних перевірок”.

Зазначені пропозиції щодо внесення змін та доповнень в чинне законодавство повинні вплинути на ефективність правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні, оптимізацію її правового статусу, вирішити частину проблем практичної діяльності цього підрозділу органів державної податкової служби.