Відмітка про одержання декларації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

 

 

(дата, штамп  ДПА)

 

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Показники

Код  рядка

За звітний період

 

1

2

3

 

 

І. Валові доходи.

 

 

 

1.            

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок  1.25)

1

 

 

1.1.         

в тому числі валовий доход від продажу сільськогосподар­ської продукції власного виробництва ( додаток А, рядок 1.17 )

2

 

 

2.            

Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями ( додаток Б, рядок 3.8  )

3

 

 

3.            

Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами ( додаток В, рядок 4.5)

4

 

 

4.            

Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 5.6)

5

 

 

5.            

Доходи від врегулювання сумнівної/ безнадійної заборгова­нос­тей (додаток Д, рядок 6.14)

6

 

 

6.            

Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування (додаток Е, рядок 7.11)

7

 

 

7.            

Скоригований валовий доход  (сума рядків 1, 3 - 7)

8

 

 

8.            

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування ( додаток Є, рядок 9.4)

9

 

 

 

 

9.            

Сукупний валовий доход, що підлягає оподаткуванню (рядок 8 - рядок 9)

10

 

 

 

 

1

2

3

 

10.          

Проіндексовані валові доходи ( сума рядків відповідних додатків 1.29, 3.10, 4.7, 5.8, 6.17 з відніманням суми рядка 9.6),  з них:

11

 

 

10.1.       

валові доходи, одержані від продажу власної сільськогосподарської продукції (сума рядків 1.28 додатка А, 6.16 додатка Д)

12

 

 

11.          

Сума виявлених валових доходів минулих податкових періодів, в тому числі донарахованих валових доходів, сума капітального доходу, перерахунків по довгострокових контрактах

13

 

 

12.          

Валовий доход, з якого обчислюється податок (сума рядків 11,13)

14

 

 

 

ІІ. Валові витрати.

 

 

 

13.          

Витрати, пов‘язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) ( додаток Ж, рядок 15.25 ),

з них :

15

 

 

13.1.       

витрати на оплату праці  ( додаток Ж, рядок 15.22)

16

 

 

13.2.       

внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування, обов`язкове соціальне страхування, зокрема, на випадок безробіття, внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) ( додаток Ж, сума рядків 15.14 - 15.17 )

17

 

 

14.          

Сума коштів і вартість майна, добровільно перерахована до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду  (додаток К, рядок 28.3 )

18

 

 

15.          

Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємствами, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість (додаток К, рядок 28.4)

19

 

 

16.          

Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів (додаток К, рядок 28.5 )

20

 

 

17.          

Витрати на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури ( додаток К, рядок 28.8 )

21

 

 

18.          

Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів ( додаток К, рядок 28.6 )

22

 

 

19.          

Витрати з оплати відсотків , орендних платежів, цивільно-пра­вових договорів ( додаток Ж, рядок 15.19 ),                             в тому числі:

23

 

 

19.1.       

оренди землі ( додаток Ж, рядок 15.20 )

24

 

 

20.          

Витрати за операціями з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями (додаток  З, рядок 25.12)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

21.          

Витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) відсотків за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, рядок 25.3)

26

 

 

22.          

Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами  (додаток І, рядок 27.7)

27

 

 

23.          

Витрати по інших операціях (додаток К, рядок 28.9)

28

 

 

24.          

Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, рядок  29.4)

29

 

 

25.          

Загальна сума валових витрат , що зменшує валові доходи (сума рядків 15, 25, 27, 28, за виключенням рядка 29 )

30

 

 

26.          

Проіндексовані валові витрати ( сума рядків відповідних додатків: 15.29, 25.15, 27.9, 28.12, виключаючи рядок 29.6 ),                     з них:

31

 

 

26.1.       

валові витрати на виробництво власної сільськогоспо­дар­ської продукції (сума рядків 15.28 додатка Ж, про­індексована сума рядка 28.7 додатка К)                                                           з них:

32

 

 

26.1.1.    

витрати, на які зменшуються проіндексовані валові витрати ( перерахунки по довгострокових контрактах тощо )

33

 

 

 

ІІІ. Амортизаційні відрахування

 

 

 

27.          

Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.5)

34

 

 

28.          

Амортизаційні відрахування, пов’язані з виробництвом власної сільськогосподарської продукції (додаток М, рядок 34.6)

35

 

 

29.          

Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 36.4)

36

 

 

 

ІV. Прибуток

 

 

 

30.          

Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 14 - рядок 31, 34 ),                            з нього:

37

 

 

30.1.       

Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіці­єнта з 0,7 до 0,6 (додаток П-1 рядок 45.3)

37,1

 

 

30.2.       

Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, який підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 37.1 ї 0,30) (додаток П-1 рядок 45.5)

37,2

 

 

 

30.3.       

Оподаткований прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за  рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 37 - 37.1)

37,3

 

 

30.4.       

Від продажу власної сільськогосподарської продукції (рядок 12 - рядок 32 - рядок 35)

38

 

 

31.          

Прибуток, що підлягає оподаткуванню за іншою ставкою (додаток О, рядок 37.6)

39

 

 

 

 

 

1

2

3

 

32.          

Від’ємне  значення об’єкта  оподаткування, яке переноситься з минулого податкового періоду

40

 

 

33.          

Прибуток, оподатковуваний з урахуванням від’ємного значення  минулого року

41

 

 

34.          

Від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке переноситься на наступні податкові періоди

42

 

 

35.          

V. Податкове зобов`язання

 

 

 

36.          

Податкове зобов’язання  (додаток П, рядок 43.1)

43

 

 

37.          

Податкове зобов’язання від продажу власної сільськог­осподарської продукції

44

 

 

38.          

Нарахований податок зменшується  (додаток П, рядок 43.6),      в тому числі:

45

 

 

38.1.       

на суму податку на землю, що використовується у сільського­с­по­дар­ському виробничому обороті  (додаток П, рядок 43.7)

46

 

 

39.          

Сума податку, що підлягає  нарахуванню по особовому рахунку платника ( додаток П, рядок 43.16 )

47

 

 

40.          

Залишок суми податку на дивіденди, яка підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П,  рядок 43.19)

48

 

 

41.          

Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат.

49

 

 

 

Примітка : Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва (рядок 2 : рядок 8) в %  __________________. Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальній сумі валового доходу за минулий звітний рік в %  __________________.

 

 

Дата подання декларації "___"_______199_р.

 

 

Наведена інформація є вірною.

 

 

Керівник підприємства___________________________________

                                                                (підпис,    прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

                                                                (підпис,    прізвище)

 

 

МП

 

Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до Державного бюджету:

 

Сума : _____________________________________ тис. грн.  ____________________________________________

          (донараховано, додаток П-1, рядок 45.6)                     ( зменшено, додаток П-1, рядок 45.7 )

                                                     

Дата “____” _____________________ 199__р                   Службова особа ДПА_____________________________

Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до місцевого бюджету:

 

Сума : _____________________________________ тис. грн.  ____________________________________________

          (донараховано, додаток П-1, рядок 43.18)                     ( зменшено, додаток П-1, рядок 43.19 )

                                                     

Дата “____” _____________________ 199__р                   Службова особа ДПА_____________________________

 

 

 

 

Додаток А

 

 

 

Назва підприємства_______________________________________

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ